Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Национална програма „Европейски научни мрежи“, одобрена с Решение № 557 на Министерския съвет от 6 август 2020 г.

Национална програма „Европейски научни мрежи“ цели надграждане на научния капацитет на българските висши училища и научни организации чрез участието им в европейски научни мрежи и изграждането на устойчиви партньорства, които ще имат въздействие върху модернизиране на системата в страната – привличане на специалисти от чужбина, увеличаване проектния капацитет, възможност за добиване на нови знания и за увеличаване на резултатите от съвместни научни изследвания, включване на повече млади учени, растяща публикационна активност и др. 

Програмата до момента се изпълнява успешно и подкрепя широк набор от дейности като обмен на персонал, посещения на експерти, кратки обучения на място или онлайн, работни срещи, посещения на конференции, организиране на съвместни дейности от рода на летни училища, информационни събития и др.

Предложеното изменение на Национална програма „Европейски научни мрежи“, се състои в удължаването срока на изпълнение на проектите, финансирани по нея, с до три години.

Удължаването на срока ще позволи да се извършат напълно забавените или отложени поради въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 дейности – научни задачи, организиране на обучения, присъствени конференции и семинари и др. То ще допринесе за постигане на основната цел на програмата, а именно надграждане на научния капацитет на българските висши училища и научни организации чрез участието им в европейски научни мрежи. Ще се изградят устойчиви партньорства, които ще имат въздействие върху модернизирането на висшите училища и научните организации в страната чрез привличане на специалисти от чужбина, увеличаване проектния капацитет, възможност на добиване на нови знания и за увеличаване на резултатите от съвместните научни изследвания, включване на повече млади учени, растяща публикационна активност и др. 


Дата на откриване: 20.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 21.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 февруари 2022 г. 15:00:58 ч.
danii

СТАНОВИЩЕ по проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за изменение на Национална програма „Ев

СТАНОВИЩЕ

по

проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за изменение на Национална програма „Европейски научни мрежи“, одобрена с

Решение № 557 на МС от 6 август 2020 г.

 

Посредством националната програма „Европейски научни мрежи“ се надгражда научния капацитет на българските висши училища и научни организации като се подкрепя участието им в европейски научни мрежи и изграждането на устойчиви партньорства. Чрез нея се подпомагат редица дейности като обмен на персонал, посещения на експерти, кратки обучения на място или онлайн, работни срещи, участия в конференции, организиране на съвместни дейности от рода на летни училища, информационни събития и др. Чрез привличане на специалисти от чужбина, увеличаване проектния капацитет, осигуряване на възможности за придобиване на нови знания, включване на повече млади учени, увеличаване на публикациите и др. се способства за усъвършенстване на научноизследователската и иновационна система в България, посока, в която са насочени усилията и на Държавната агенция за научни изследвания и иновации.

Като взе предвид изложените в доклада на министъра на образованието и науката мотиви, Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ) подкрепя предложения проект на РМС за удължаване „до три години“ на срока за изпълнение на проектите, финансирани по Национална програма „Европейски научни мрежи“. Удължаването на срока ще компенсира натрупаното забавяне в изпълнението на част от заложените дейности по проектите, като ще даде възможност на бенефициентите да приключат успешно с изпълнението на отложените в работните им планове дейности.

Предлагаме да се предприемат действия за промяна в условията на Национална програма „Европейски научни мрежи“, в които по отношение на предстоящите процедури за набиране на проектни предложения също да залегне условието за „максимална продължителност за изпълнение на проектите до три години“.

Удължаването на срока от една страна ще улесни бенефициентите при изпълнение на дейностите в цялост, а от друга ще позволи съхраняване на изградените до момента партньорства в рамките на проектните консорциуми. Изхождайки от това, че по програма „Европейски научни мрежи“ се осигурява финансиране на проекти, координирани от български организации, участвали в схемата „Туининг“, подадени и оценени високо в рамките на РП „Хоризонт 2020“ в периода 2017-2019 г., това са най-скорошни проекти, които са изградили успешни партньорства и имат споразумения с европейски университети и научни организации.

С оглед на изложените по-горе мотиви считаме, че от ключово значение би било и увеличението на бюджета на проектите. Отчитайки възможността по настоящата програма проектните консорциуми да могат да кандидатстват за финансиране на преработените си проектни предложения в размер на до 25% от оригиналното проектно предложение за всеки едногодишен период, предлагаме предвид на тригодишния период на изпълнение на проектите максималното финансиране да достигне до 75% от оригиналния бюджет на проекта, както е оценен от Европейската комисия. Това би позволило изградените вече партньорства в рамките на проектните консорциуми да се запазят активни до момента, в който те биха могли да се възползват от последващо финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), стратегически програми, чието изпълнение ще стартира на по-късен етап.

Увеличението на бюджета на програмата би позволило също така да се подкрепят по-голяма част от подадените проектни предложения, както и би мотивирало допълнително кандидатстващите научни организации за пълноценно използване на създадените партньорски отношения с водещи в научно и иновационно отношение европейски организации. Добавена стойност би била и по-ефективното участие в двустранни програми и проекти, което е един от посочените в българските проектни предложения индикатор за резултат и устойчивост на проектите.

Надграждането на научния капацитет на българските висши училища и научни организации чрез участието им в европейски научни мрежи и изграждането на устойчиви партньорства е от стратегическо значение и за постигане на целите и приоритетите определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, разписани по-подробно в изработения към нея Оперативен план за изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ: МАРТИН ДАНОВСКИ