Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Измененията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, обн. в ДВ.бр.111 от 31 декември 2020 г. (НЛДЕ) касаят разпоредби в Раздел I „Общи правила”, който обхваща  чл. 155а-155е от Глава девета „а“ „Условия и ред за осъществяване на контрол по Глава седма „а“ от Закона за енергетиката“, където са регламентирани задължения за участниците на пазара или такива, които действат от тяхно име.
 
С промените се цели въвеждането на по-ясни правила относно вида и характера на информацията, която следва да съхраняват пазарните участници, като с тях се отменя дублиращата функция на воденето на дневник с информацията, докладвана към АСРЕ и по този начин се премахва допълнителната административна тежест за пазарните участници, включително и намаляване на финансовите им разходи.
 
На следващо място с предложеното изменение и допълнение на НЛДЕ се създадат нормативни условия за точно прилагане на Закона за енергетиката (ЗЕ), Регламент (ЕС) № 1227/2011, Директива 2009/72/ЕО, Директива 2009/73/ЕО, Директива (ЕС) 2019/944 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014.
 
Чрез установяването на по-ясни изисквания за вида и начина на съхранение на информацията в съответствие с посочените актове се създадава възможност КЕВР да може своевременно да получава информация при разглеждане на конкретни случаи, при които е налице съмнение за нарушение на чл. 3 и чл. 5 от  Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, като така ще се постигне  целта на закона и европейското законодателство - българският енергиен пазар да функционира на конкурентен принцип и да е неотделима част от единия енергиен пазар в Европейския съюз.


Дата на откриване: 22.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2022 г. 13:23:47 ч.
bolnicaisperihisperihbolnica

Общински лечебни заведения

  1. Защо в проекта за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, не е уреден статута и критериите за субсидиране на общински лечебни заведения, които нямат разкрити клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести, но на основание заповед на Министъра на здравеопазването имат разкрити легла за лечение на пациенти с COVID-19 и реално осъществяват лечение на пациенти с COVID-19?
  1.  Защо общинските лечебни заведения осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 са пренебрегнати и останали извън обхвата на дейностите, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения?

 

10 февруари 2022 г. 14:33:37 ч.
ангел марков

За какво служи наредбата?

Наредба № 3/21.03.2013 г., по отношение на централизираното топлоснабдяване/парното, служи единствено за укриване на:

1. Че "Общи условия за продажба на топлинна енергия" са неистински/несъществуващ в ЗЕ/криминален акт, прилаган от всички органи и институции, включително Съдът, със силата на закон. С изготвените от Топлофикация и одобрени от Комисията "Общи условия за продажба" се урежда прилагането на забранената с чл.70 ЗЗППТ "ПРИНУДИТЕЛНА ПРОДАЖБА".

2. Че Топлофикация в качеството си на търговско дружество не притежава компетентност за изготвяне на подзаконовия акт "Общи условия на договорите", предмет на чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ.

3. Че издадените лицензии"за пренос на топлинна енергия", не се прилагат от лицензополучателите. Прилаганата "принудителна продажба" изключва прилагането на издадените лицензии "за пренос на топлинна енергия", за сделката "пренос на топлинна енергия".

4. Не е създадено и регистрирано по установения ред топлопреносното предприятие по чл.129 ЗЕ, което следва да: експлоатира топлопренестната мрежа; да изпълнява лицензираната дейност - сделката "пренос на топлинна енергия" - чл.130 ЗЕ; да сключва договори с потребителите на енергийни услуги - чл.38а ЗЕ, чл.123, ал.1, т.5 от Наредба №3/21.03.2013 г.; да води отделна счетоводна отчетност за лицензираната дейност - сделката "пренос на топлинна енергия"; да осъществява дейността "търговия с топлинна енергия" - чл.1 ЗЕ;

4. Че с определянето чрез чл.4 на "общи условия за продажба", в нарушение на чл.1, ал.3 от Наредба № 15/28.07.2005 г. на абонатната станция като място на доставка и като самостоятелен елемент от топлоснабдителната система, системата е опорочена - не съществува като система, а функционалната връзка между производство и потребление, осигуряваща баланса между тях е разрушена, не съществува.

5.Че при централизираното топлоснабдяване/парното, не съществуват пазар на топлината и пазарни отношения между страните и са заменени чрез криминалните "Общи условия за продажба" със забранената "принудителна продажба".