Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

 

С приемането и прилагането на наредбата са очаква да се подобри администрирането на схемите за директни плащания и да се намалят грешките при заявяване на площи, които водят до недопустимост за тяхното подпомагане.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 SKralev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 21.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2022 г. 19:48:54 ч.
Drone

На вниманието ви

Правя предложение да отпаднат изброените нежелани видове растителност в чл. 10 ал.1 т.2 от Наредбата , а именно:

- драка, паламида, магарешки бодил , къпина и тревист бъз.

 Мотиви : Това са видове местни и типични за страната ни. Всички те са ядливи за дребния и едър добитък. Също така и за дивеча . Да не говорим, че са също и отлични медоноси , изключително важни за пашата на пчелите , като в отделни моменти осигуряват и главна стокова медова реколта.

03 февруари 2022 г. 12:21:56 ч.
ДанаилАнтонов

Възражение

С въпросните промени в ПРЗ се внасят корекции в Наредба № 2 от 2018 г, което е недопустимо, защото е друг нормативен акт. По същество "предложеното" няма връзка с реалността ( цитирам:"Добавените растителни видове са част от нежеланата плевелна и рудерална растителност", обаче не е ясно от коя гледна точка е преценено), защото  би довело до намаляване пашата на пчелите по пасищата , а в условията на засушаване например- дори до нейното практическо компрометиране , тъй като например магарешкия бодил (и не само) е устойчив на тях, освен че е ценен като билка и медонос. Не е ясно също услед като се пристъпи към унищожаване на посочените растителни видове, с какво да се заместят впоследствие (с райграс ли да се садят тези пасища ?) и дали е преценен ефекта от нещо подобно, с оглед на това че тези растения все пак са част от хабитата и биоразнообразието на територията на въпросните площи и че те са важни не само за пчелите, но и за всички видове опрашители. Подобни "решения" биха довели до значителни щети и затова, защото въпросните растения са храна и за някои животни, което зам.министър Христанов не е могъл да прецени... Все пак това са пасища, а не голф игрища, нали ?!

Предложените "промени" създават впечатлението, че вносителя изобщо не разбира значението на думата "пасища" и че и вменява неясно нам съдържание , но и не е прецизирал какво точно има в предвид...Пасищата са си пасища, а не място за засаждане на технически култури, така че определението 
"плевелна и рудерална растителност" определено не върви, а агроекологията определено няма нищо общо... Самите текстове са пълен абсурд и са представени като вид бюрократична "процедура" (цитирам -"подобряване на администрирането"), като напълно се игнорира това,  как и какво би се получило на терен, а изразът "Проектът на наредба Е СЪГЛАСУВАН" поставя резонния въпрос ..с кого точно (би било добре, щото зам.министър Христанов да уточни). За мен и за колегите ми пчелари е "террра инкогнито" също това каква "обществена консултация" всъщност се е провела. Няма такова нещо !

04 февруари 2022 г. 10:41:52 ч.
Соня Димова

Предложение за отпадане на посоченото изменение

Във връзка с общественото обсъждане на настоящата проектонаредба имам предложение измененията и допълненията:

"а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. компактно разположена нежелана, плевелна и рудерална растителност - папратовидна (Polypodiopsida), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), къпина (Rubus spp.), клек (Pinus mugo), хвойна (Juniperus spp.), аморфа (Amorpha fruticosa), драка (Paliurus), паламида (Cirsium arvense), магарешки бодил (Carduus nutans, C. thoermeri), тревист бъз (Sambucus ebulus), бодлива метличина (Centaurea calcitrapa), ветрогон (Eryngium campestre), алпийският лапад (Rumex alpinus);“;" , ДА ОТПАДНАТ !

ДА ОТПАДНАТ !!!

Мотиви:

1. Все пак става дума за естествени пасища , а не ливади , където би следвало да присъстват всички растителни видове ;

2. При съвременното окрупняване на земеделските площи и осезателната липса на естествени растителни пояси /синори/ , ПАСИЩАТА са своеобразен ОАЗИС за развитието на разнообразна растителност и животински свят.

3. Естествените пасища , въпреки неестественото струпване на голям брой животни , все пак осигряват запазване на много растителни и животински видове . НЕ е неободимо да ги нищожаваме насила!

4. Естествените пасища , с цялата цъфтяща растителност , която притежават , осигуряват здравословна диета на медоносните Пчели  и спомагат за тяното оцеляване . Факт е , че Синдрома на празния кошер не съществува ,  там където има естествена растителност и липсват технически монокултури !

5.Естествените пасища осигуряват поминък на цял отрасъл – ПЕЛАРСТВО , като се добива висококачествен пчелен мед !

6. Така заложените промени едва ли ще подобрят пасищното хранене на животните ! Единственото , което се цели според мене  , е възможността за упражняване на натиск , създаване на напрежение , там където е абсолтно излишно !

7. А дали това предложение е обсъждано с природозащитните организации , с пчеларите , с животновъдите ... ?!!

 

Призовавам за разум !

 

04 февруари 2022 г. 21:05:15 ч.
Свет

Възражение

По-голямата част от видовете, които са предложени да бъдат включени чл. 10 като нежелана растителност, са много добра междинна, поддържаща паша за пчелите, някои от тях могат да бъдат и основна, при подходящи условия. Ако посочените видове се почистват, това ще доведе до недостиг на естествен нектар за пчелите. Освен това, вероятно за да поддържат пасищата без горепосочените растения, собствениците ще косят, съответно всяка цъфтяща растителност ще се унищожи, което ще е огромен проблем за пчеларството с негативни последици. В културните насаждения като слънчоглед, зърнени култури и т. н вече няма цъфтящи плевели, от които пчелите добиваха нектар и пчеларите осезаемо забелязват липсата, ако това се случи с пасищата и ливадите вече ще бъде пагубно за пчелите, респективно на земеделието. Непрекъснато се говори за запазване на пчелите, с оглед на ролята им в природата и как да се мисли за разнообразие в отглежданите култури, поради тази причина, а с тези промени в момента ще се елиминират естествени такива. Факт е в световен мащаб проблемът с пчелите, факт са кампаниите с мото "Спаси пчелите", факт е това, което ще се случи с намаляване на популацията им! Добре ли са обмислени заложените промени?

04 февруари 2022 г. 21:26:01 ч.
Dinev

Възражение

Правя предложение да отпаднат изброените нежелани видове растителност в чл. 10 ал.1 т.2 от Наредбата , а именно:

- драка, паламида, магарешки бодил , къпина и тревист бъз

 

Добре прочетох мотивите за предложение на тази наредба , и никъде не прочетох те да са подкрепени от някакви ползи за развитието на определения сектор , и точно с какво ще помогне унищожаването на тези видове.( нали " уж " целта е такава , развитие ).

Ако ми позволите ще наблегна на няколко вреди от тази наредба :

1 - С тази наредба вие нарушавате растителното разнообразие на тези места ( с нищо не сте подкрепили тезата ,че тези растителни видове вредят на пасищата ).

2 - Прилагането на тези мерки , от една страна ограничавате разнообразната храна на кози , крави , овце ... , но от друга и на пчелите .

   - чрез тези растения ( в някой региони е подържаща или дори основна паша за пчелите)

   - чрез тези растения се добива полифлорен мед чрез което се постига разнообразие , уникалнос , по цвят и вкус .

    - чрез тази наредба обричате един сектор ( (пчеларство) , защото повечето пасища са в планински или полупланински региони) на еднотипност и бавна гибел.

3 - Прилагането на тази наредба води до предпоставки за пожари защото драката е вид храст .

     Предимно терените в който се намират пасищата са почти неплодородни или със силно присъствие на едри обекти ( камъни ). За да се почистят е нужна тежка техника и в следствие на триене се получават искри и растителността лесно се запалва , което води до пожари със неконтролируема сила и мащаби .

Като заключение , не позволявайте с тази наредба "уж" с цел да се усвояват повече евро средства да се погуби разнообразието на растителността, и на пчеларския сектор . 

Благодаря за вниманието .