Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

С приемането и прилагането на наредбата се очаква да се подобри администрирането на схемите за обвързано с производството подпомагане и да се подобри информирането на земеделските стопани за изискванията за прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 SKralev@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 21.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 януари 2022 г. 09:28:33 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

1. Предлагам да се въведе определение за "ушна марка".

В действащия текст на наредбата и в НИД се срещат термини, като "обикновена ушна марка", "ушна марка, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)", но няма дададе определение за марката и на какви изисквания трябва да отговаря- технически и функционални.

При наличие на такова определение в друг нормативен акт- предлагам да се посочи това.

 

2. Предлагам да се въведе определение за "електронно средство за идентификация".

В действащия текст на наредбата и в НИД се срещат термини, като  "електронно средство за идентификация", но няма дададе определение за идентификатора и на какви изисквания трябва да отговаря- технически и функционални.

При наличие на такова определение в друг нормативен акт- предлагам да се посочи това.

 

24 януари 2022 г. 09:37:58 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

По § 4:

„9. фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат.“

Предлагам да се поясни кой отчет се има в предвид спрямо тези, които са описани в НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. (https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458717).

24 януари 2022 г. 09:40:06 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

§ 4. 2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При смърт на кандидата за подпомагане, документите по ал. 1 следва да бъдат издадени в периода преди смъртта на лицето от негово име, а в периода след смъртта от името на представител на всички негови наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Предлагам да се прецизира изискването за упълномощаване от всички наследици, защото при много такива може да се окаже неработещо. Предлагам да се разгледа варианта за упълномощаване от един или повече наследници.