Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (обн., ДВ, бр. 13 от 2019 г., изм. и доп., бр. 91 от 2020 г., бр. 17 от 2021 г.)

 

В § 6 от ПЗР на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри е предвидено за срок от три години от влизането в сила на наредбата лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (издадена на основание Закона за физическото възпитание и спорта (отм. ДВ, бр. 86/2018 г.) да запазят професионалната си правоспособност и квалификация за длъжностите, за които са вписани. В същия срок тези лица могат да да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) по реда и при спазване на изискванията на Наредба № 1/2019 г., а Министерството на младежта и спорта поддържа базата данни на регистъра на спортно-педагогическите кадри, воден по реда на отменената нормативна уредба, на интернет страницата си.

Срокът по § 6, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 1/2019 г. изтича на 12.02.2022 г.


Дата на откриване: 24.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 7.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари