Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Промените в наредбата са насочени към осигуряване на по-плавно адаптиране на сектора към кризата и подпомагане, което да посрещне нуждите на гроздо- и винопроизводителите, както и към осигуряване на ясни и точни правила за прилагане на мерките през последните две години от програмния период и прехода към подпомагане по реда на Стратегическия план.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗм

 Email:

 ktuteva@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 24.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2022 г. 18:18:09 ч.
nikolovd

Бележки по проект на НИД и доклад към НИД

§ 9. За 2022 и 2023 г. финансови години кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, които се възползват от разпоредбата на чл. 15, ал. 2 и чл. 61, ал. 2, посочват точен размер на авансовото плащане в заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по съответната мярка. Същият размер се посочва и в заявлението по чл. 16, ал. 1 и чл. 62, ал. 1., в противен случай заявлението за предоставяне на авансово плащане се отказва и договора се счита за прекратен.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текстът „точен размер на авансовото плащане“ да се промени на „точен процент на авансовото плащане“, като предлагам да се добави и текста „който ще бъде приложен към одобрения размер на инвестицията“.

Предлагам текстът „Същият размер се посочва и в заявлението по чл. 16, ал. 1 и чл. 62, ал. 1.“ да се замени с „Размерът на авансовото плащане, като произведение между заявения точен размер на авансово плащане и одобрения размер на инвестицията по проекта, закръглен до втори знак, се посочва в заявлението по чл. 16, ал. 1 и чл. 62, ал. 1.“.

Предложението в НИД създава допълнителна финансова тежест върху кандидатите, в случаите на редуцирана от ДФЗ инвестиция по проекта.

При заявяване на точен размер на авансовото плащане, кандидатът би следвало да го е изчислил при прилагане на 90% върху заявената инвестицията и върху получената сума е приложил до 80% за да определи точния размер, който желае да получи авансово.

След подписване на договора и записване в него на одобрения размер на инвестицията по проекта, който в повечето случаи е редуциран от ДФЗ, според предложението в НИД, бенефициерът трябва да заяви точно това число, което е посочил при кандидатстването и да приложи банкова гаранция в размер на 110% спрямо него. Той ще бъде принуден да направи разходи за обезпечение и такси за издаване на банкова гаранция в размер, спрямо който няма да получи от ДФЗ авансово плащане, защото последното ще бъде определено спрямо одобрена инвестицията, а не спрямо заявена такава.

 

Предлагам да се разгледат варианти и за заявяване и на процент, и на сума на авансово плащане, като в заявлението по чл. 16, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 да се дава възможност да се посочи и по-малкото от двете.

 

Обръщам внимание, че предложената промяна, както и настоящите предложения по нея са свързани с промяна и на образците на документи по мярката, които имат срок за публикуване, но не и за обществено обсъждане.

Предлагам да се даде възможност за коментари и предложения по тях преди тяхното одобрение от директора на ДФЗ, за да не възникне нужда от даване на разяснения относно очакванията на ДФЗ за попълнени данни в тях.

Ако горните предложения не се приемат, предлагам да се направи оценка в проекта на доклад за НИД в частта „Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба“ и да се изчислят допълнителните разходи, които ще трябва да направят бенефициерите за банкови гаранции, спрямо процентите на редукция, които налага ДФЗ върху заявените инвестиции.

 

 

03 февруари 2022 г. 10:45:37 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „получаване на разрешение за презасаждане“ се заменят с „изкореняване на лозовото насаждение“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точка 1 да отпадне.

Процедурата за изкореняване на лозе стартира с подаване в ИАЛВ на Уведомление за начало на изкореняване на лозови насаждения и след приключването на изкореняването, завършва с Уведомление за край на изкореняване на лозови насаждения .

Към Уведомление за край на изкореняване на лозови насаждения се прилага Таблица с описание на изкоренените имоти, в която са включени данни за:

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

№ масив

№ имот

Изкоренена площ (ха)

Дата на начало на изкореняване

Дата на край на изкореняване

В проекта на доклад за НИД липсва обосновка как направено предложение отговаря на прецизиране на текстовете от гледна точка на практическото прилагане на мерките“ и как ще осигури надеждна и достоверна информация за датата на изкореняване.

Не става ясно чрез какъв показател или документ ще се удостовери приключването на едно продължително действие, каквото е изкореняването. Поради липса на мотиви за това мога да предположа, че това ще е конкретна дата!

В тази връзка, трябва да се уточни ще се приема ли заявената дата от гроздопроизводителя или ще се приема датата на проверка на място и попълнен контролния лист на ИАЛВ с положително становище за това, или от друг документ, който не е посочен и следва да се мотивира и посочи.

Предлагам нов текст по точка 1: „датата на разрешение за презасаждане“.

Предложението еднозначно и документално обосновано определя дата, спрямо която следва да се приложи методиката за изчисление на паричното обезщетение.

03 февруари 2022 г. 10:46:06 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 81, ал. 2, т. 1 думите „5 календарни години“ се заменят с „1 календарна година“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се приведе в единствено число и текста „следващи годината на кандидатстване“, който следва променения текст.

 

03 февруари 2022 г. 10:46:22 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 10. Мерките, включени в програмата, се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за договорени дейности, извършени преди 16 октомври 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текстът да се промени на „Мерките по чл. 1 се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за договорени дейности, извършени преди 16 октомври 2023 г.“.

Предложения текст се обръща към конкретен, съществуващ текст на наредбата, а не общо към цялата програма.

 

03 февруари 2022 г. 10:46:43 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 11. (1) Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за дейности, изпълнени преди 16 октомври 2025 г., при условие че до 15 октомври 2023 г. тези дейности са били частично изпълнени и извършените за тях разходи възлизат на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи и че тези дейности ще бъдат изцяло изпълнени до 15 октомври 2025 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни как ще се определи „30 на сто от общите одобрени разходи“- спрямо обща стойност за дейността или спрямо операциите, които са включени в нея?

Във втория случай бенефициерът не разполага с тази информация, защото ДФЗ не включва в договорите си приложение, от което да е видно каква е одобрената стойност на разходите по операции, които са включен в дадената дейност. По мярка „Преструктуриране и конверсия“ ДФЗ не предоставя информация нито за одобрените площи по заявените имоти, независимо, че по наредбата бенефициерите предоставят цифрови географки данни за всички заявени имоти, нито за одобрените операции по отделните дейности, независимо, че същите се заявяват по утвърдените в наредбата образци на технологични карти.

В този случай бенефициерът няма да може сам да определи дали е изпълнил задължението за тези 30%.

 

03 февруари 2022 г. 10:47:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 11. (2) Ползвателите със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, които предвиждат изпълнение на дейности съответно след 31.07.2023 г. и след 01.07.2023 г., но не по-късно от 15.10.2025 г. следва да:

1. подадат заявление за междинно плащане в размер на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи, в случай че не са заявили авансово изплащане на помощта;

2. подадат заявление за междинно плащане за отчитане на изпълнение на авансовото плащане за най-малко 30 на сто от общия размер на одобрените разходи, в случаите когато авансово плащане е извършено в размер на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи;

3. подадат заявление за междинно плащане, когато помощта е изплатена авансово в размер по-малък от 30 на сто; със заявлението за междинно плащане следва да бъдат отчетени и допълнително извършени разходи над получения аванс, така че общият размер на отчетната междинна сума да бъде най-малко 30 на сто от одобрените разходи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам предложението да се промени и вместо междинно плащане да се приложи само процедурата по чл. 18, ал. 3 или чл. 64, ал. 3 за проверка на място от ДФЗ за доказване на изпълнение на поне 30% от разходите по дейности по проекта.

Основание за предложението са следните обстоятелства:

  1. С направеното предложение се създава допълнителна административна тежест върху бенефициерите, която не е заложена като изискуема в Регламента;
  2. Бенефициерите не разполагат с информацията за стойността на одобрените разходи за операции и сами не могат да определят дали са изпълнили тези 30%;
  3. Липсва оценка за финансовите разходи, които ще трябва да се извършат от бенефициерите, за да изпълнят това ново административно задължение, и каквато оценка не е включена в проекта на доклад за НИД. Например по чл. 63, ал. 3, т. 10 се изисква застраховка на активите, за която трябва да се плати застрахователна премия.
  4. В проекта на доклад на НИД не е направена оценка на разходите за бенефициерите от продължаващото трета година неприлагане на чл. 3, ал. 3 от наредбата за  подаване на документите в електронен вид. Най-малкото, следва да се изчислят разходите на бенефициерите, които са принудени да правят за подаване на всяко отделно заявление за пътни, дневни, квартирни и др. по реда на Наредбата за командировките в страната, за пълномощни др.

 

03 февруари 2022 г. 10:47:29 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 11. (3) Заявленията за междинно плащане по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се подават в срок до 31.07.2023 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и до 01.07.2023 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“. Заявленията за междинно плащане се разглеждат съответно по реда на чл. 17, 18, 19 и 20 и чл. 63, 64 и 65.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Във връзка с предложението по § 10 предлагам настоящото предложение да отпадне и да се промени в процедура за проверка на ДФЗ на място, каквато има и чл. 18, ал. 3 или чл. 64, ал. 3.

Ако предложението не се приеме, възразявам срещу описаната процедура, която трябва да се прилага за междинно плащане.

В чл. 17 и чл. 63 е описана процедура за окончателно плащане, която не може автоматично да се приложи спрямо междинно плащане. При окончателно плащане се изискват документи, които може да не са налични при междинното плащане, например документи за качество на лози, протоколи за 72-часови проби, разрешение за ползване, актуализиран лиценз за управление на данъчен склад и др.

Чл. 19 и чл. 64, ал. 6 не са приложими към междинно плащане и следва да се променят, като се включи и междинно плащане със съответните условия за нередности по него.