Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Проектът предвижда промени в нормативни актове, приети от Министерския съвет – постановления, правилници, наредби и тарифи, като целта е привеждането им в съответствие с новата структура на Министерския съвет, предвидена в т. 2 и 3 от Решението на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.), където в т. 3 е уредено преобразуването на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията.

Предлагат се и промени в друга част от нормативните актове, а именно в Постановление № 113 на Министерския съвет от 2020 г. за възлагане на „Български пощи“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България, Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Наредбата за обмена на документи в администрацията, както и в  Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.), Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) (обн.,  ДВ,  бр. 1 от 1997 г., изм.,  бр. 45 от 1997 г., бр.  4 от  2001 г., бр.   27 от  2003 г., бр. 78,  89 и  96 от  2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 52 от  2011 г., бр.  62 от 2013 г. и бр. 40 от  2015 г.), Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,  бр.  49  от  2006 г.;  изм. и доп.,  бр.  95 от  2007 г.,  бр.  33 от  2008 г., бр.  80 от 2009 г., бр.  48 от  2010 г., бр.  52 от  2011 г., бр.  22 от  2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от  2015 г. и бр.  67 от  2016 г.) и Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път, приета с Постановление № 304 на Министерския съвет от 14.11.2006 г. (обн.,  ДВ, бр.  95 от  2006 г., изм., бр.  58 от  2010 г., доп.,  бр.  104  от 2011 г.). Промените са в съответствие с  т. 1.9 и т. 1.12 от Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт. Съгласно т. 1 от решението на Министерския съвет министрите следва да предприемат спешни действия за изработването на предложения за промени в закони, нормативни административни актове и други актове на Министерския съвет за осъществяването на структурните и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет на Република България и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 г. – 2025 г.

Проектът на нормативен акт, заедно с мотивите за приемането му, предварителната частична оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Определен е 14-дневен срок за предложения и становища, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, тъй като промените са свързани единствено с привеждане на нормативните актове на Министерския съвет в съответствие с преобразуването на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията и създаването на стабилност на правоотношенията, уреждащи правомощията на министъра. Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената към доклада справка.

 

Лица за контакт:
Илия Йорданов
Държавен експерт в дирекция „Правна“,
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел. 02/9409 858
Е-mail: ijordanov@mtitc.government.bg

Бисер Петров
Държавен експерт в дирекция „Правна“
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел. 02/9409 470
Е-mail: bpetrov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 24.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари