Обществени консултации

Проект на Закон за ограничаване на изменението на климата

Целта на новия проект на Закон за ограничаване на изменението на климата е да даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди техните правомощия, очертае кръга на частно-правните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури  и основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в  областта на изменението на климата в международен план и на ниво Европейски съюз. Основните въпроси, за които се предлага уредба с настоящия законопроект, могат условно да бъдат разделени на две категории. Първата включва съществуващи обществени отношения, чиято позитивна правна уредба е пренесена от действащи нормативни актове – големият брой правни норми са пренесени от Закона за опазване на околната среда. Втората категория въпроси в законопроекта касае нови обществени отношения, които за първи път намират своята правна регламентация и с които се въвеждат нови актове на европейското законодателство.


Дата на откриване: 17.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 29.8.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 август 2012 г. 15:33:17 ч.
ironhorse

Проект на Закон за ограничаване на изменението на климата

1.Първо: Моля да смените заглавието на закона. Все още няма категорични доказателств, че изхвърлените емисии газове влияят на климата.2 Климата е нещо всеобхватно и включва въздух, води и литосферата. След като в проекта на закона ще се третират са парникови емисии, редно е заглавието да бъде Закон за парникови емисии.3. Ще трябва цели глави от ЗООС и ЗЧАВ да бъдат извадени и включени към новият закон. 4. Не ми е ясно след като в проекта се третират емисии замърсяващи въздуха, защо е необходим нов закон, а не нова глава в ЗЧАВ третираща тях и търговията им, в едно с разрешителният режим ? 5. ЗООС в сегашният вариант е много добър, защото обхваща всички регулации относно околната среда съгласно приложенията си. След като човек определи в коя категория попада по приложенията на ЗООС, тогава отива да чете секторните закони. Считам за недобре измислено да изваждате глави от ЗООС и ЗЧАВ.Пак накои гушват много пари за консултации и изготвяне на проекти на безмислени закони ! Аман!!!