Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

 

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
           
            Промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги:
Промените, които влизат в сила от 1 януари 2013 г., съгласно Директива 2008/8/ ЕО на Съвета, ще доведат до изменение на правилото за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуги по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средствана данъчно незадължено лице.
 
Промени във връзка с изискванията на Директива 2010/45/ ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност:
С предложените промени във връзка с Директива 2010/45/ЕО на Съвета от 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се определят условията и правилата за фактуриране на данъка върху добавената стойност с цел ясно да се посочи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. Предлагат се изменения по отношение на някои изисквания относно информацията, която да се предоставя във фактурите, за да се постигне по-ефикасен данъчен контрол и равнопоставено третиране на трансграничните и националните доставки, както и електронно фактуриране. Фактурите на хартиен носител и електронните фактури следва да се третират равнопоставено, независимо от избора на данъчно задълженото лице. Предвидено е задължение за гарантиране автентичност, цялост и четливост на фактурите. Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата и известието към фактурата се осигуряват чрез какъвто и да е контрол на стопанската дейност, при който се установява надеждна одитна следа. Автентичността и целостта на електронните фактури могат да бъдат осигурени и чрез използване на определени съществуващи технологии, като например електронен обмен на данни (ЕОД) и усъвършенствани електронни подписи. При съхраняването на фактури с помощта на електронни средства, гарантиращи онлайн достъп до съответните данни, за целите на контрола данъчно задължено лице следва да осигури онлайн достъп на компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, а когато ДДС е дължим в друга държава-членка, на компетентните органи на последната.
 
Промени във връзка с писма на Европейската комисия за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ ЕС и с процедура по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България :
Във връзка с процедура по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България за несъответствие на разпоредби в ЗДДС с Директива 2006/112/ ЕС, със законопроекта се предлага промяна, която възстановява правната уредба, действаща преди датата на присъединяването ни към ЕС по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили. Правната уредба, в сила от 1 януари 2007 г., ограничава това право на приспадане за посочените доставки.
 
                Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона:
Направено е предложение за изменение, с което безвъзмездното извършване на услуга от държател/ ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на възмездна облагаема доставка. Законопроектът предвижда, че не е налице доставка при извършване на преобразуване (апорт) на бюджетни, държавни или общински предприятия. Предвидена е промяна за удължаване на срока от 7 на 45 дни за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация. Предложено е изменение, с което се дава право на лицата, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на същата – за облагаеми доставки.
Със законопроекта се предлагат изменения, свързани с предотвратяване на злоупотреби с ДДС, когато доставчиците са нерегистрирани по ЗДДС лица. За отстраняване на възникнали в практиката затруднения са предложени някои редакционни и технически промени.
 
Промени в други данъчни закони:
Със заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове.
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица са свързани основно с намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез намаляване на разходите за изпълнение на данъчните задължения от данъчно задължените лица. Значително се облекчава режимът на деклариране и внасяне на корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, включително и за авансовите вноски. Предложенията за промени ще доведат и до намаляване на разходите за администриране на данъците от приходната администрация.
 
В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):
            Предлага се данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв., да не правят авансови вноски за корпоративен данък. Съгласно сега действащата разпоредба, авансови вноски не правят лицата с нетни приходи от продажби до 200 000 лв..
Предлага се данъчно задължените лица, формирали данъчна печалба за предходната година, но чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 1 000 000 лв., да правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък, а не месечни авансови вноски, какъвто е досегашният ред.
            Предлага се данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи и данъка върху социалните разходи, предоставени в натура, да бъдат начислените разходи за съответната година, а не начислените разходи за съответния месец, какъвто е досега действащият режим.
Предлага се данъкът върху разходите да стане годишен данък и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година. Съгласно сега действащата разпоредба, данъкът върху разходите е месечен данък и се внася ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът.
Предлага се данъкът върху приходите на бюджетните предприятия да стане годишен данък и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година, а не ежемесечно, какъвто е досегашният ред.
Предлага се данъкът върху дейността от опериране на кораби да стане годишен данък и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година. Данъкът върху дейността от опериране на кораби съгласно сега действащия ред се внася ежемесечно в срок до края на следващия месец.
Предлага се въвеждане на разпоредба, с която разходите за подкуп изрично се посочват като непризнати за данъчни цели. Това предложение е свързано със задължение на Република България, като държава - страна по Конвенциятана Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, да приведе законодателството си в съответствие с разпоредбите на конвенцията и Препоръките от 2009 г. за по-нататъшна борба с подкупването чрез въвеждането на изрична забрана за признаване на подкупите като разходи за данъчни цели.
Предлага се и въвеждане на нова наказателна разпоредба, с която се предвиждат санкции за неспазване на реда и условията за отпечатване на ваучери за храна – необходимите реквизити, срок и т.н., както и техническа промяна в условията за издаване/ отнемане на разрешенията за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.
 
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
Промените могат да бъдат обособени в две основни групи.
Първата група предложения са насочени към отстраняването на съществуващи законодателни пропуски и внасят яснота по появили се в тази връзка затруднения в практиката по прилагането на закона. Законопроектът предвижда коя е цената на придобиване при продажба или замяна на недвижимото имущество, в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - собственик. В тази връзка е предложено въвеждането в ЗДДФЛ на понятието „данъчна стойност” на имуществото, идентична с тази в ЗКПО.
Законопроектът предлага да се въведе срок за издаване на образците на служебните бележки за придобити доходи по извънтрудови правоотношения във връзка с влязлата в сила от 01.01.2012 г. глоба за неиздаване на такава бележка от страна на платците на доходи.
Законопроектът предвижда и намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица и улесняването им относно декларирането, като в тази връзка е предвидено значително намаляване обема на информацията, която данъчно задължените лица предоставят в НАП. Конкретно, предложено е в справката, която се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи за изплатените от тях през годината доходи на физически лица да се въведе праг от 5 000 лв. по отношение на изплатените доходи от разпореждане с финансови инструменти, от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, доходите от лихви по депозити в чуждестранни банки, лихвите от държавни и общински облигации, от печалби от хазартни игри, изплатените доходи от рента и аренда. Т. е. с направеното предложение предприятията –платци на дохода не подават справка към НАП, освен в случаите, когато изплатените такива доходи надхвърлят 5 000 лв. Това значително улеснява платците на доходи, доколкото физическите лица, получили този вид доходи над посочения размер, ще бъдат много по-малко.   
Втората група предложения са направени във връзка с основната насока на промените в ЗДДФЛ, а именно - намаляването на административната тежест на данъчно задължените лица. Те са ориентирани изцяло към облекчаването на данъчно задължените лица по отношение декларирането и внасянето на данъци. По-конкретно, предложено е окончателните данъци върху доходите на чуждестранни и местни физически лица от източник в България и чужбина да се внасят на тримесечие, вместо ежемесечно, както е в момента. Предложено е също така удължаване на срока за внасяне на авансовия данък за доходите от трудови правоотношения, като се уеднаквява със сроковете за внасяне на осигурителните вноски.
Представени са и някои технически промени, които са във връзка с основните предложения.
    
 
В Закона акцизите и данъчните складове (ЗАДС):
Предложенията за промяна в акцизни ставки са във връзка с изискванията на европейските директиви и поетите ангажименти за поетапно повишаване на акцизите върху горивата до достигане на минималните нива на облагане в ЕС.
С цел прецизиране на разпоредбата относно момента, в който лицата са задължени да начисляват с данъчния документ дължимия акциз по смисъла на чл. 20, ал. 1 от ЗАДС, терминът „заплащане на акциз” се заменя с „начисляване”, тъй като от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление възниква задължение за начисляване на акциза, а не задължение за заплащане му. Задължението за заплащането на акциза възниква с подаване на акцизната декларация и лицата следва да го реализират в срока за подаването й. С оглед прецизиране на използваната терминология в закона е предложена и промяната в чл. 21, ал. 1 от ЗАДС, която определя кои от акцизните стоки се освобождават от облагане с акциз.
С промяната в чл. 33, ал. 3 от ЗАДС отпада задължението при прилагането на акцизните ставки върху природен газ и въглища, използвани за отопление, тези енергийни продукти да се придружават от документа съгласно Приложение № 14а от Правилника за прилагане на ЗАДС. С предложението се цели да се намали административната тежест за лицата, които извършват дейности с тези енергийни продукти. 
С допълнението в чл. 85 от ЗАДС се създава допълнителен реквизит в данъчния документ, в който да се вписват законовите основания за неначисляване на акциза, което ще въведе до по-голяма яснота при прилагането на правната уредба за освобождаването от облагане с акциз.
Предложението за промяна в §78 от ПЗР на ЗАДС има за цел да поясни, че определеният преходен период се отнася до всички лица по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от закона.


Дата на откриване: 17.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари