Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Проектът на Наредба № 22 е изготвен в изпълнение на чл. 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1308 на Комисията от 28 април 2021 година за изменение на Приложения I и II към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изменението на списъка на вътрешните водни пътища на Съюза и минималните технически изисквания, приложими към плавателните средства (ОВ, L 252 от 16 септевмри 2016  г.) (Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1308), с който се изменят Приложение I и Приложение II на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 256 от 9 август 2021  г.) (Директива (ЕС) 2016/1629).

Приложение I на Директива (ЕС) 2016/1629 съдържа списък на вътрешните водни пътища на Европейския съюз, разпределени в три географски зони: 1, 2 и 3. Промененото Приложение I от Директива (ЕС) 2016/1629 се прилага от 29 август 2021 г.

В приложение II на Директива (ЕС) 2016/1629 е посочено, че техническите изисквания, приложими към плавателните съдове, са изискванията, предвидени в стандарт ES-TRIN 2019/1. Стандартът ES-TRIN определя единните технически изисквания, които гарантират безопасността на плавателните съдове по вътрешните водни пътища. Стандартът включва разпоредби относно корабостроенето, съоръжаването и оборудването за плавателни съдове за вътрешните водни пътища, специалните разпоредби за специфични категории плавателни съдове (като пътнически плавателни съдове, тласкани състави и контейнеровози), разпоредби относно оборудването за автоматичната идентификационна система, разпоредби относно идентификацията на плавателните съдове, образци на свидетелствата и регистър, преходни разпоредби, както и инструкции за прилагането на техническия стандарт. Стандартът ES-TRIN 2021/1 се прилагат от 1 януари 2022 г.

Във връзка с гореизложеното проектът на Наредба за изменение на          Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, предвижда:

1. промяна на Приложение № 1 – предложението цели съобразяването му с промененото Приложение I от Директива (ЕС) 2016/1629, и

2. промяна на Приложение № 2 – предложението цели съобразяването му с на промененото Приложение II от Директива (ЕС) 2016/1629).

Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси, тъй като с проекта на наредба се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1308. С проекта не се въвеждат директиви на Европейския съюз, поради което не е изготвена и не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба, а приемането на наредбата не оказва въздействие и върху държавния бюджет.

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Предвид обстоятелството, че техническите изисквания, приложими към плавателните средства, са предвидените в стандарт ES-TRIN 2021/1 и следва да се прилагат от 1 януари 2022 г. в българското законодателство, на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на наредба и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева
главен експерт, ИА „Морска администрация”
тел. 070010145
e-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 4.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари