Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В изпълнение на чл.24, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) с Постановление на Министерския съвет 309 от 14 декември 2018 г. е приет Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е в съответствие с действащата изградена организационна структура на въоръжените сили, но в него не са предвидени длъжности необходими за окомплектоване на реорганизиращите се, както и на новосформиращите се структури/формирования през 2022 г., съгласно Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

С настоящия проект на Постановление, в частта му за изменение и допълнение на Класификатора, се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по длъжностни нива в обхвата на военните звания в реорганизиращите структури от въоръжените сили през 2022 г.

Въвеждат се нови длъжности и се изменят длъжности, необходими за трансформирането на системата за ръководство, командване и управление и за използване, обслужване и осигуряване на новопридобито въоръжение и техника.

Също така, съгласно чл. 8 от Постановление на Министерския съвет № 54 от 01.04.2010 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 09.04.2010 г.) за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, с Приложение № 6 на постановлението е посочена общата численост на персонала на 15 структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени със закон или с акт на министерския съвет (Военномедицинска академия, Служба „Военна полиция”, Комендантство-МО, Национална гвардейска част, Военна академия „Г. С. Раковски”, Национален военен университет „В. Левски”, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски”, Военно-географска служба, Централно военно окръжие, Централен артилерийски технически изпитателен полигон, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Национален военноисторически музей и Информационен център на Министерството на отбраната). На 11 от тези структури (Военномедицинска академия, Служба „Военна полиция”, Комендантство-МО, Национална гвардейска част, Военна академия „Г. С. Раковски”, Национален военен университет „В. Левски”, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски”, Военно-географска служба, Централно военно окръжие и Централен артилерийски технически изпитателен полигон) от състава на въоръжените сили по смисъла на чл. 50 от ЗОВСРБ, числеността се определя и от Плана за развитие на въоръжените сили на Република България, който също се приема с Постановление на Министерския съвет по реда на чл. 60е от ЗОВСРБ (ПМС № 183 от 07.05.2021 г., обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2021 г.). 

За изпълнение на чл. 60е на ЗОВСРБ и с цел предотвратяване дублирането на определянето на числеността на структури  на пряко подчинение на министъра на отбраната в равностойни актове на Министерския съвет (План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. и ПМС № 54 от 01.04.2010 г.) е необходимо да се измени чл. 8 от ПМС № 54 от 01.04.2010 г. и Приложение № 6 към него, като остане само определянето на общата численост на персонала в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са от състава на въоръжените сили: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Национален военноисторически музей и Информационен център на Министерството на отбраната.

Прецизират се и разпоредбите на чл.  5, ал. 3 и чл. 5б, ал. 2, т. 8 от ПМС № 54 от 2010 г., с цел привеждането на наименованията на посочените административни звена в МО в съответствие с действащия Устройствен правилник на Министерството на отбраната.

 

 


Дата на откриване: 11.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 март 2022 г. 15:02:53 ч.
vma

Предложение за допълнение

Предлагам допълнително следните изменения и допълнения към Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия:

В длъжностно ниво 9:

1. На ред 6, в колона 2, след длъжността „Медицинска сестра” да се добави „(специализант)”.

1.2. На ред 7, в колона 2, след длъжността „Медицинска сестра-борден” да се добави „(специализант)”.

Мотиви: С това предложение се дава възможност на военнослужещите с висше медицинско образование, заемащи длъжностите „Медицинска сестра” и „Медицинска сестра - борден” да се обучават за придобиване на специалности от професионално направление „Здравни грижи” по условията и реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за които Военномедицинска академия е акредитирана като база за обучение.