Обществени консултации

Наредба № 19 за функциониране на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Предназначението на новата уредба е да уреди обществените отношения, свързани с управлението на въздушното пространство, контролирано от Република България, за нуждите на гражданското въздухоплаване и на органите на Министерството на отбраната в мирно време, съобразно актуалните изменения в законодателството на ЕС и нормите на Евроконтрол.

Проектът на наредба конкретизира правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на отбраната, предвидени в чл.2а от Закона за гражданското въздухоплаване.  
 
Сега действащата наредба относно правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство съдържа правна уредба на принципите, залегнали в програмата на Евроконтрол за хармонизация и интеграция на системите за управление на въздушното движение, Концепцията на Евроконтрол за гъвкаво използване на въздушното пространство и на препоръките на Регионалната инициатива на САЩ за модернизация на организацията и управлението на въздушното пространство в Централна и Източна Европа.
 
С развитието на инициативата за Eдинното европейско небе и необходимостта от еднаквото прилагане в държавитечленкина Европейския съюз, Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство е доразвита и впоследствие намeри отражение в приетия Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията от 23 декември 2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство.
 
Членството на Република България в Европейския съюз, в НАТО, и участието й по други международни договори налагат необходимостта от прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 в българското законодателство.
 
Предложеният проект на наредба има за цел да приложи Концепцията на Евроконтрол за гъвкаво използване на въздушното пространство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. на Комисията от 23 декември 2005 година.
 
Наредбата определя целта, организацията и принципите на функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (ЕСГВУВП) в мирно време и предназначението, задачите, съставът и правилата на работа на органите на ЕСГВУВП.
 
Един от основните принципи при прилагане на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство е да се организира координацията между гражданските и военните органи на стратегическо, предтактическо и тактическо ниво на управление на въздушното пространство чрез установяване на споразумения и процедури с цел увеличаване безопасността и капацитета на въздушното пространство. Новата наредба доразвива реда за организацията и начина на функциониране на тези три нива на управление на въздушното пространство чрез съответните органи – Съвет за управление на въздушното пространство (на стратегическо ниво), Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (на предтактическо ниво), Център за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП) и граждански и военни органи за обслужване на въздушното движение (на тактическо ниво).
 
Лице за контакти
Славчо Вараджаков
Старши инспектор в отдел "Авиационно обслужване",
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администация"
Тел.: 02/ 937 10 07


Дата на откриване: 21.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари