Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници"

 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници".
С проекта се предвижда промяна в числеността на Централно митническо управление в рамките на общата численост на персонала на Агенция "Митници". Измененията се изразяват в намаляване на предвидените щатни бройки за Централно митническо управление и за отделни структурни звена в Централно митническо управление и се засилва административният капацитет на дирекция "Организация и управление на човешките ресурси".
Предлаганите изменения и допълнения са продиктувани от рационалното разпределение на правомощия, численост и финансови ресурси между централното и териториалното равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на агенцията и предоставянето на услуги на гражданите. Едно оптимално разпределение на числеността между централното управление и митниците е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в Агенция "Митници".


Дата на откриване: 24.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.9.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2012 г. 12:09:45 ч.
emil milev

Последно в какво се изразява реформата - централизация или децентрализация?

Мотивите са доста "постнички" за такава сериозна промяна на щата като численост. Само преди известно време с подобни аргументи се намаляваха щатните бройки на митниците, а сега им се връщат бройките. Дали това не е поредната част от "прочистването на къщичката". Не може без да променяш функционалната част да намаляваш изпълнителите и обратното. Да се публикува в мотивите за тази промяна кои от функциите на централното управление минават към митниците, ако има такива и кое мотивира увеличаване на общата администрация за сметка на специализираната. Това противоречи на всички принципи на административната реформа на ГЕРБ.

26 август 2012 г. 17:32:30 ч.
Моника

Липса на мотиви

Мотивите към проекта на Постановление са крайно неубедителни и не казват по същество защо се налага приемането на тези промени. Всяка промяна в числеността на централното звено или регионалните звена следва да бъде обоснована с прехвърляне на функции, задачи или правомощия. В случая прехвърлянето на посочените бройки не е свързано с натоварване на митниците с функции и задачи, които досега са изпълнявани от ЦМУ. Предложените промени в крайна сметка противоречат на принципа на стабилитет на администрацията, тъй като само преди по-малко от 3 години числеността на ЦМУ беше увеличена с подобни мотиви. Сега отново се предлага значителна промяна в обратна посока към намаляване на бройките в ЦМУ. Подобни промени пречат на дългосрочното планиране и управление на човещките ресурси и са поредно сътресение в митническата администрация.

26 август 2012 г. 17:55:25 ч.
Моника

Липса на мотиви - продължение

Интересно е какво е становището на дирекция "Правна" на Министерския съвет по отношение на факта, че предлаганият проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Агенция "Митници" е третият поред само в рамките на по-малко от месец. Това е меко казано смущаващо не само от юридическа гледна точка, но и създава усещането за липса на последователност в решенията и поражда основателни съмнения за наличието на ясна и последователна стратегия за реформи в митническата администрация. В мотивите вносителят би следвало да разпише тези 60 щатни бройки, селд като бъдат извадени от числеността на ЦМУ към кои митници ще се пренасочат и защо. В противен случай, Министреският съвет ще бъде принуден да приеме промени, за които формално няма да има ясна идея каква крайна цел преследват.

28 август 2012 г. 15:21:06 ч.
Човек

Натрупването на много случайности, не е случайно

Интересно би било да разберем от какво са продиктувани следните промени 1) Какво налага точно в този момент да бъде променена числеността на ЦМУ? Защо това не се случи при предишните две изменения на УП, които бяха приети съвсем скоро? На 1 август, например, не се ли знаеше, че "Едно оптимално разпределение на числеността между централното управление и митниците е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в Агенция "Митници"? 2) Като се съкратят свободните щатни бройки от дирекциите в ЦМУ не се ли отнема възможността за укрепване на административния капацитет и не става ли по-малко гъвкава системата? В резултат на решението за преместване на ЦМУ в Русе, напуснаха не малко служители от ЦМУ, което обаче не означава, че тези хора са били излишни и бройките им трябва да бъдат съкратени. Ако след всяко освобождаване на щатни бройки, те бъдат съкращавани как ще се запази и предаде административната памет? Или пък точно това се цели?

28 август 2012 г. 15:26:43 ч.
Човек

Натрупването на много случайности, не е случайно

3) В мотивите не е казано нищо за необходимостта от увеличаване числеността на дирекция ОУЧР. Единственият мотив за изменението на УП е "рационалното разпределение на правомощия, численост и финансови ресурси между централното и териториалното равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на агенцията и предоставянето на услуги на гражданите."

29 август 2012 г. 22:31:51 ч.
Моника

Промените не отговарят на изискванията на чл.26 от ЗНА

За да се заличи налагащото се от предложените промени впечатление за хаотичност, безпринципност и липса на управленска стратегия, мотивите следва да се преработят основно. В настоящия си вид те не отговарят и на изсикванията на чл.26, ал.1 от Закона за нормативните актове - "Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност". В мативите трябва да се посочи поради какви причини се налага намаляване на щатните бройки на ЦМУ, защо, колко бройки и към кои митници ще бъдат прехвърлени, какъв ефект се очаква от тази промяна.

03 септември 2012 г. 20:06:40 ч.
lubeca

Няма логика

Няма логика в предлаганите промени!Няма разумна обосновка за това, защо е необходимо да се намали щата на ЦМУ и по-специално защо е необходимо да се намалява експертния потенциал в специализираната администрация за сметка на общата! Какво налага увеличаване на бройките в дирекция ОУЧР? Защо се променя устройствения правилник толкова пъти за кратко време? Това е ненормално и обезпокоително. Налага се впечатлението за продължаващи опасни експерименти със служителите в Агенция "Митници". Докога ще продължава това?!?