Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. е изготвен на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят със съвместна наредба на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. се осигурява въвеждането в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 на Комисията от 21 декември 2020 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите методи за оценка на шума (OB, L 269 от 28.07.2021 г.).

С приложение II към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда се определят общи за държавите членки методи за оценка, които следва да се използват при подготвяне на информацията относно шума в околната среда и неговото въздействие върху здравето, по-специално при картографиране на шума, както и за приемане на планове за действие въз основа на резултатите от картографирането на шума.

С Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 приложение II се привежда в съответствие с научно-техническия напредък и по-конкретно се определят необходимите изменения на общите методи за оценка, включващи изясняване на формулите за изчисляване на разпространението на шума, привеждане на таблиците в съответствие с най-новите познания, както и подобрения в описанието на стъпките на изчисленията. Това се отразява на изчисленията на шума от автомобилния, железопътния и въздушния трафик, както и от промишлени дейности.

2. Цели, които се поставят:

Проектът на нормативния акт има за цел посредством въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Делегирана директива (ЕС) 2021/1226, да се постигне по-високо ниво на защита здравето на населението и предпазване от опасностите, произтичащи от въздействието на фактора шум в околната и жизнената среда.

С приемането на нормативния акт ще се постигне основната цел, заложена в националното и европейско законодателство, свързана с възприемането на общ подход за приоритетно избягване, предотвратяване или намаляване на вредните въздействия, включително дискомфорта, породени от излагането на въздействие на шум в околната и жизнената среда.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваният резултат от приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. е създаването на хармонизирано национално законодателство в областта на защита от вредното въздействие на шума върху околната среда и човешкия организъм, което да осигури висока степен на защита живота и здравето на населението.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на нормативен акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането му не изисква и допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени както от компетентните контролни органи, така и от физическите и юридическите лица.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. въвежда пряко в националното законодателство Делегирана директива (ЕС) 2021/1226, във връзка с което е изготвена таблица на съответствието на проекта на наредба с текстовете на директивата.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари