Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и  възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10) са свързани с подписания меморандум между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, приет с Решение № РД-НС-04-132/02.11.2021 г.

С проекта се предлага увеличаване заплащането на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за домашно лечение (аптеки) за всяко отчетено електронно предписание с предписани лекарствени продукти, за лечение на COVID-19, чието ниво на заплащане е 100 на сто, от 4 лв. на 10 лв. Предлаганото допълнение има за цел да осигури адекватно заплащане на аптеките за работа при неблагоприятни и/или вредни условия на труд, при изпълнение на електронни предписания с предписани лекарствени продукти, с ниво на заплащане 100 на сто, предназначени за домашно лечение на заразна болест, за която е обявена извънредна епидемична обстановка.

На следващо място с предложението се цели да бъде гарантиран достъпа на здравноосигурените лица до необходимата лекарствена терапия в условията на епидемичното разпространение на Covid-19, идентифициран вирус с МКБ код  U07.1.

Във връзка с горепосоченото, с §1 се предвижда създаването на нова алинея 5а в чл. 8, с която да бъде регламентирана предложената промяна за срока на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

Очакваният резултат от приемането на проекта е осигуряването на справедливо и адекватно заплащане на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за лечение на COVID-19 за дейността по отпускането им заплащани напълно от НЗОК с ниво на заплащане 100 на сто.

С предлаганото увеличение ще се постигне справедливо и адекватно заплащане на дейността по отпускане на лекарствени продукти за лечение на COVID-19, заплащани напълно от НЗОК с ниво 100 на сто, както и гарантиране достъпа на пациентите до необходимата лекарствена терапия.

Необходимите средства на годишна база за увеличение на заплащането на електронните предписания с предписани лекарствени продукти за лечение на COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код  U07.1, които са със 100 на сто ниво на заплащане, ще са в размер на около 150 000 лв. Това произтича от заложения в Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г. и Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, регламент за предписване на до 3 (три) лекарствени продукта за един МКБ код на заболяване, както и поради това че лекарствените продукти за лечение на заболяването се предписват на единично електронно предписание за домашно лечение за един терапевтичен курс на задължително осигурено лице. Средствата за заплащане на всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и за лечение на остро инфекциозно заболяване са изчислени при очакван среден брой електронни предписания на месец около 2 000 бр.

За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства. Средствата за увеличаване на размера на сумата (от 4 лв. на 10 лв.), която НЗОК ще заплаща за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и за лечение COVID-19, след приемане на предлаганото допълнение на Наредба № 10, няма да нарушат бюджетната рамка и са предвидени в проекта Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. в чл. 1, ал. 2 по ред 1.1.3.5.1.: „в т.ч. за заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната, чието ниво на заплащане е 100 на сто“.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство.

Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, се предлага срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата да бъде 14 дни, като това е обусловено от обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 25.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.3.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари