Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С промените се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., да се създаде съответната национална нормативна база, която да до уреди прехода между текущия програмен период и следващия, както и ефективно управление на финансови средства по мярката.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 lchakrakchieva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 1.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 31.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 март 2022 г. 12:46:27 ч.
sklbp

Сдружение на контролиращите лица за биологично производство (СКЛБП)

§3 на проект на НИД на Наредба №4/2015:

Предложение: Текстът, предвиден за замяна да се коригира както следва: „съгласно чл. 10, параграф 4, буква „б“, Приложение II, част I, т. 1.7, подточка 1.7.1 и част II, т. 1.2, подточка 1.2.2 от Регламент (ЕС) № 2018/848“

Мотиви: Допусната е техническа грешка. Част II, т. 12 следва да е Част II, т. 1.2

 

§17 на проект на НИД на Наредба №4/2015, т. 2: „Точка 7 се изменя така:  „7. „Сертификат“ е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 2018/848 в областта на своята дейност.“.“

Предложение: Текстът, предвиден за замяна да се коригира както следва: „Сертификат“ е документ, издаван от контролиращо лице на оператор или група от оператори, който удостоверява, че дейността на оператора/групата от оператори съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 2018/848. Сертификатът се издава съгласно образеца, посочен в Приложение VI на Регламент (ЕС) № 2018/848 / Приложение I Регламент на изпълнение (ЕС) 2021/1378.“

Мотиви: Текста в проекта на НИД е неясен и създава предпоставка за погрешно тълкуване. Европейското право предвижда единен образец на сертификат, чиито образец е посочен в регламентите, цитирани в предложението за промяна.

 

Чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба №4/2015:

Предложение: Чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба №4/2015 да се заличи.

Мотиви: Текстът ще постави подпомаганите лица по мярката в невъзможност за изпълнение на разпоредбата.

Сертификатът, който следва да представят подпомаганите лица се издава съгласно образеца, посочен в Приложение VI на Регламент (ЕС) № 2018/848 / Приложение I Регламент на изпълнение (ЕС) 2021/1378. Същия не предвижда посочването на подпомагани парцели с идентификатори по ИСАК, произведена продукция, както и посочването й за парцели. За количества продукция, която да се посочва в сертификата са предвидени съответно т. 2 „Количество на продуктите“ от Част II: Специфични незадъжителни елементи от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 2018/848 и т. 1 „Количество на продуктите“ от Част II: Специфични незадъжителни елементи от Регламент на изпълнение (ЕС) 2021/1378. Цитираните точки предвиждат вписването на „Прогнозна оценка на количеството  в килограми, литри или, когато е приложимо, в брой единици“, които да се отнасят към „Наименование на продукта и/или код по КН, както е посочено в Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета за продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848“.

Член 1, буква а) на Регламент на изпълнение (ЕС) 2021/1378 предвижда издаването на сертификата в електронна форма чрез използването на електронната експертна система за контрол на търговията (TRACES), което елиминира възможността за въвеждането на произволна информация при издаването на сертификати.

В допълнение разпоредбите на европейското право и националното законодателство предвиждат достъп на Държавен фонд „Земеделие“ до въведената информация от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Същото е посочено и в §13, т. 2 от проекта на НИД на Наредба №4/2015.