Обществени консултации

Проект на Стратегически план за РЗСР за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет

 

Проектът на Стратегически план е насочен към създаване на условия за постигането на междусекторната цел на Европейския съюз, която се изразява в  модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и чрез насърчаване на използването им в по-голяма степен от земеделските стопани чрез по-добър достъп до обмен на научни изследвания, иновации и знания и чрез обучение, както и за постигане на специфичните цели на Общата селскостопанска политика.

Поради големината на файловете, приложенията към проекта на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., може да бъдат изтеглени от следния линк: https://1drv.ms/u/s!AtI02hQW_I0Fb_UF6ewg9VDWzKI?e=PfnQaK

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 31.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 март 2022 г. 14:34:27 ч.
Getov95

дефиниция за „селски район"

Добър ден ! От плана разбирам, че дефиниция за „селски район" е променена и за такива са обявени общините, в които няма населено място с население над 15 000 души .Разбирам намерението ви да се подпомогнат най-обезлюдените общини ,но по този начин се дискриминират много малки общини, в които има град с малко над 15 000 жители по документи .Смятам за нужно да се преразгледа този праг от 15 000 жители (в предишни периоди той бе 30 000) .Защото е различно колко души са пребороени в дадено населено място и колко реално живеят и намират препитание там .Благодаря и лек ден !

09 март 2022 г. 08:15:38 ч.
tzviatkov

Забележка

Предложеният стратегически план не е изцяло на български език, което води до неточно и нееднозначно тълкуване на предложените текстове в него.

09 март 2022 г. 08:21:54 ч.
tzviatkov

Забележка

Описването на специфичните цели на страници 93-120 не е представено в лесен за проследяване формат.

09 март 2022 г. 08:34:15 ч.
tzviatkov

Забележка

Таблици от стратегическия план не са придружитени от забележка с приложимата мерна единица или в самите тях не са записани тези мерни единици.

09 март 2022 г. 08:41:07 ч.
tzviatkov

Уточнение

В "Brief description of the set up and organisation of the Competent Authority" е записано:

"Компетентен орган е министъра на земеделието, храните и горите, като дейностите ще се подпомагат от структура в Министерство на земеделието – дирекция на пряко подчинение на Министъра на земеделието, с ръководител – директор и служители с експертни и/или одиторски функции. Компетентния орган ще осъществява функции по:

...

- назначаването и оттегляне на назначаването на Сертифициращ орган (СО),"

Защо в текста на стратегически план не е коригирано наименованието на министерството?

Министърът на земеделието ли ще назначава СО или Министърът на финансите?

09 март 2022 г. 08:46:18 ч.
tzviatkov

Предложение

Текстът "Бенефициентите по СПРЗСР ще предоставят данни за наблюдение при попълване на заявленията за кандидатстване и искания за плащане, като събирането на данни следва да започне на етапа на кандидатстване и впоследствие данните да бъдат актуализирани на етап одобрение на подкрепата и отделните плащания." предлагам да се разшири и да се задължи ДФЗ-РА автоматично да попълва полета във формулярите, с наличните данни за кандидат/бенефициент, които при нужда да се коригират.

 

09 март 2022 г. 08:51:12 ч.
tzviatkov

Предложение

Текстът "Разплащателна агенция осигурява създаването на информационната система за мониторинг в, описана по-горе, включително и форми за наблюдение за всяка интервенция, които са задължителна част от заявлението за кандидатстване, и които позволяват извеждане на стойности за индикаторния план в срок до стартиране на изпълнението на СПРЗСР. Във формите за наблюдение и оценка, които се попълват от бенефициентите е необходимо да се предвиди и събиране на информация за индикатори и данни, необходими за оценките на Стратегическия план." създава изключително висока административна тежест за кандидат/бенефициент, като го задължава да е запознат със спецификата на всяка цел и индикатори, за да може коректно да попълни тази форма за наблюдение.

Предлагам да се прецизира обхвата на тази информационна система и да не се дава възможност на ДФЗ-РА да изисква данни и да задължава кандидатите/бенефициентите да изпълняват нейните задължения във връзка със стсратегическия план.

09 март 2022 г. 08:53:53 ч.
tzviatkov

Предложение

Във връзка с текста "Системата ще събира релевантните данни на ниво бенефициер и от системата за мониторинг на площ включващи данни за направените плащания по ИСАК базираните интервенции и данни за плащанията за не ИСАК базиранитеинтервенции. Получената информация ще бъде агрегирана по интервенции, чрез отчитане по начин недопускащ двойно отчитане. Системата ще бъде разработена и сертифицирана в съответствие с приложимите ISO стандартни съгласно установени за използване на равнището на Съюза." предлагам всички документи по въвеждане на системата и нейното ползване, включително образци на форми, указание и методики да се подлагат на обществено обсъждане за да се вземе под внимание и мнението на лицата, които ще бъдат принудени да работят с нея.

10 март 2022 г. 08:11:48 ч.
tzviatkov

Предложения

7.3.1.1.4 Area monitoring system (AMS)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се посочи и площ в ха за всеки от буферите и минимумите в пиксели.

 

7.3.2.1 Brief description on the penalty system for non-IACS interventions in line with the principles of effectiveness, proportionality and dissuasiveness

3. Лозаро-винарски сектор 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се обоснове как ще се прилага условието „само за правилните инвестиции на най-добрата цена“, като това се осъществява от ДФЗ при кандидатстване и преди подписване на договор.
Да се обоснове какво се разбира под „само за правилните инвестиции“, защото липсва информация за това.
Да се обоснове какво се разбира под „най-добрата цена“, защото липсва информация за това. Не е ясно след изплащането на БФП за инвестицията спрямо какви данни ще се определя „най-добрата цена“.
 
Non-IACS EAFRD
1. Системата за санкции ще бъде изградена от следните елементи – намаления, оттегляния и административни санкции
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се запише, че предложената система за санкции ще бъде предложена за обществено обсъждане, заедно с всички процедури и формуляри на ДФЗ, които ще се ползват при нейното прилагане.
 
 
 

10 март 2022 г. 08:16:14 ч.
tzviatkov

Предложения

7.3.2.2 Brief description of the control system for non-IACS (control methods, cross-checks, durability of investments and related ex-post checks, etc)

Административни проверки на заявленията за подпомагане

e)Проверка на обосноваността на представените разходи, с изключение на опростените разходи. Разходите се оценяват с помощта на подходяща система за оценка, като например референтни цени, сравнение на различни оферти, оценяваща комисия или комбинация от тях.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Списъците с референтни цени за активи да са публични заедно със заповедта за одобрението му, като пълен текст, и ед. цени по активи.
Да се подлага на обществено обсъждане с цел премахване на практики за подаване на ед. цени под пазарните от конкуренти и неактуални цени спрямо пазарната конюнктура в страната- висока инфлация, недостиг на суровини при производители, липса на доставки на машини и съоръжения при търговци.
 
Административни проверки на искания за плащане
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се запише, че процедурата за провеждане на проверката ще бъде предложена за обществено обсъждане, заедно с всички формуляри на РА, които ще се ползват при нейното осъществяване.
 
Посещения на място
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се запише, че процедурата за провеждане на посещението ще бъде предложена за обществено обсъждане, заедно с всички формуляри на ДФЗ, които ще се ползват при нейното осъществяване.
 
 
Проверки на място
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се запише, че процедурата за провеждане на проверката ще бъде предложена за обществено обсъждане, заедно с всички формуляри на ДФЗ, които ще се ползват при нейното осъществяване.
 
 
Последващи проверки
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се запише, че процедурата за провеждане на проверката ще бъде предложена за обществено обсъждане, заедно с всички формуляри на ДФЗ, които ще се ползват при нейното осъществяване.
 
 
 

 

10 март 2022 г. 17:19:51 ч.
tzviatkov

Предложение по II.Ж.3 - Подкрепа на организации на производители или групи от производители

Подкрепа на организации на производители или групи от производители
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area
Подпомагат се групи и организации на производители, чийто членове произвеждат продукти в един от следните земеделски сектори:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се включат и следните сектори с продукти от „Растениевъдство“- „Цветя“, „Други живи растения“ и „Трюфели“.
С предложението се дава достъп до всички сектори, като няма да има недопустимост, защото секторът не е посочен в интервенцията.
 

18 март 2022 г. 13:40:44 ч.
kabadjova

I.В.9 - Еко схема за буферни екологични ивици

Бележки:


Код на интервенцията: I.В.9 - Еко схема за буферни екологични ивици (стр.406 от проекта на СПРЗСР)

В описанието на еко схемата е записан следния текст: "Екологичните задължения по еко схемата включват поддържане на ивици по краищата на гори и/или буферни ивици".

Би трябвало този текст да се коригира по следния начин: "Екологичните задължения по еко схемата включват поддържане на буферни ивици по краищата на гори и/или между отделните парцели и/или между отделните култури и/или по краищата на водните басейни", за да има по-голяма полза от прилагането им, нали целта на буферните ивици е да се опазят както земеделските земи, така и водните източници. В тази връзка има много научни статии, които добре обясняват процесите.

31 март 2022 г. 11:13:07 ч.
tzviatkov

Предложение

INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation

II.Г.1 - Инвестиции в земеделските стопанства

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

·„средни― и „големи― земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;

·„малки― земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира ползването на термина „прекратявали“ и дали  не „заверява регистрационната карта на земеделския стопанин“ (чл. 5, ал. 3 от Наредба №3/1999г.) се приравнява на това „прекратяване“.

·да имат разработен бизнес план за дейностите в земеделското стопанство и доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се преосмисли ползването на бизнес планове, като изискуем документ при кандидатстване, и с това да се намали административната тежест върху кандидатите. Самите бизнес планове съдържан изискване за данни, които МЗм/ДФЗ по свое усмотрение могат да коригират на база на вътрешни методики и справки, които променят намеренията на кандидатите, които са описвали в тях.

Предлагам бизнес плановете да отпаднат с цел намаляване на административната тежест върху кандидатите и ползване само на заявление за кандидатстване.

 

Групи и организации на производители, допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

·да имат разработен бизнес план за дейностите в групата/организацията на производители и доказващ подобряване на дейността й чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се преосмисли ползването на бизнес планове, като изискуем документ при кандидатстване, и с това да се намали административната тежест върху кандидатите. Самите бизнес планове съдържан изискване за данни, които МЗм/ДФЗ по свое усмотрение могат да коригират на база на вътрешни методики и справки, които променят намеренията на кандидатите, които са описвали в тях.

Предлагам бизнес плановете да отпаднат с цел намаляване на административната тежест върху кандидатите и ползване само на заявление за кандидатстване.

 

Кооперативни обединения на земеделски стопани създадени в съответствие със специализирано национално законодателство:

·да имат разработен бизнес план за дейностите в обединението и доказващ подобряване на дейността му чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се преосмисли ползването на бизнес планове, като изискуем документ при кандидатстване, и с това да се намали административната тежест върху кандидатите. Самите бизнес планове съдържан изискване за данни, които МЗм/ДФЗ по свое усмотрение могат да коригират на база на вътрешни методики и справки, които променят намеренията на кандидатите, които са описвали в тях.

Предлагам бизнес плановете да отпаднат с цел намаляване на административната тежест върху кандидатите и ползване само на заявление за кандидатстване.

 

31 март 2022 г. 11:13:36 ч.
tzviatkov

Предложение

INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation

II.Г.1 - Инвестиции в земеделските стопанства

Условия за допустимост на дейностите:

Инвестициите допустими за подпомагане в рамките на интервенцията трябва:

·Материалните и нематериалните инвестиции включени в проектното предложение трябва да са в съответствие с параметрите и дейностите, обект на подпомагане и включени в разработения бизнес план;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  1. Предлагам да се прецизира какво се има в предвид под „трябва да са в съответствие с параметрите“, защото е общо и неясно и дава „свобода“ на МЗм/ДФЗ да тълкуват и прилагат по свое усмотрение при прилагане на интервенцията;
  2. Предлагам да се преосмисли ползването на бизнес планове, като изискуем документ при кандидатстване, и с това да се намали административната тежест върху кандидатите. Самите бизнес планове съдържан изискване за данни, които МЗм/ДФЗ по свое усмотрение могат да коригират на база на вътрешни методики и справки, които променят намеренията на кандидатите, които са описвали в тях.

    Предлагам бизнес плановете да отпаднат с цел намаляване на административната тежест върху кандидатите и ползване само на заявление за кандидатстване.

·Подпомагат се дейности и инвестиции, които осигуряват възможност за измерване на потреблението на вода на равнището на подпомаганата инвестиция;

·В случай на дейности и инвестиции свързани с обект от подпочвени или повърхностни води, чието състояние е определено като недобро в съответния план за управление на речния басейн, свързани с количеството на водите трябва да е налице ефективно намаляване на потреблението на вода, допринасящо за постигането на добро състояние на тези водни обекти. В случай на дейности и инвестиции свързани с обект от подпочвени или повърхностни води, чието състояние е определено като недобро се подпомагат дейности и инвестиции, които осигуряват най-малко ХХ% потенциална икономия на вода и ХХ% ефективно намаляване на потреблението на вода (процентните нива ще бъдат посочени допълнително);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се посочат точни проценти, защото липсват, и не става ясно как може да се коментират те по процедурата на обществено обсъждане, защото липсват.

·Инвестиции в създаването или разширяването на резервоар за целите на напояването, се подпомагат само ако това не води до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  1. Предлагам да се поясни какво се има в предвид под „резервоар“;
  2. Предлагам да се поясни при какви условие е налице „не води до значително отрицателно въздействие върху околната среда“, защото по- горе е посочена „Да са придружени от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ.“

 

31 март 2022 г. 11:36:47 ч.
tzviatkov

Предложение

II.Г.2 - Инвестиции за преработка на селскостопански продукти

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Кандидатите земеделски стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

· преобладаващата част /най – малко 51%/ от предвидените за преработка селскостопански продукти трябва да са произведени в земеделското стопанство на кандидата;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни посоченият процент спрямо броя на земеделските продукти ли се определя или спрямо тяхното количество или спрямо тяхната стойност, защото не е ясно.

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

Подпомагане ще се предоставя в рамките на следните производствени сектори свързани с преработката и/или маркетинг /предлагането на пазара на продукти/, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук.

· Гроздова мъст, вино и оцет;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да отпадне текста „Гроздова мъст, вино“, защото има отделна интервенция за лозаро- винарския сектор, в която попадат за подпомагане инвестициите за преработка на тези продукти.

С предложението ще се премахне възможността за подпомагане на инвестиции и по двете интервенции, защото в действия програмен период ДФЗ е доказало, че няма капацитет и воля да контролира това надеждно. Основание за предложението е и дублиране на инвестиции за ВЕИ за изби и по действащата лозаро- винарска програма и по М4.2 от действащата ПРСР.

 

31 март 2022 г. 11:44:17 ч.
tzviatkov

Предложение

RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

Общ показател за крайния продукт O.36. Брой на подпомогнатите дейности или единици във винарския сектор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Винарският сектор да се коригира на лозарския сектор

 

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими бенефициери са гроздопроизводители (физически или юридически лица) или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства в добро агротехническо състояние.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. След „организация“ да се добави „на производители, призната от МЗм, “.

2. Да се уточни, че спрямо организацията на производители няма изискване да е вписана в лозарския регистър, защото текстът е неясен по това отношение.

3. Да се поясни спрямо кой нормативен акт се доказва „лозарски стопанства в добро агротехническо състояние“. Това условие не е ли приложими спрямо лозята в лозарското стопанство? Ако не се приеме да се поясни при какви проценти на лозя в лозарското стопанство, които са в добро агротехническо състояние може да се приеме, че е изпълнено условието.

4. Да се поясни дали за спазване на условието се вземат всички лозарски стопанства на гроздопроизводители или само тези, които са в обхвата на подпомагане.

 

По „Преструктуриране и конверсия на лозя― допустими за подпомагане са:

- Производители на винено грозде, които имат валидни разрешения за презасаждане и стопанисваните от тях площи са в добро агротехническо състояние;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се поясни защо се търси чрез „и“ спазване на условието „стопанисваните от тях площи са в добро агротехническо състояние“, като се има в предвид, че издаването на разрешение за презасаждане се предшества от такива проверки за допустимост на лозята. Предлагам това условие да се извади в предходно тире, преди настоящото.

 

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими за подпомагане са следните дейности:

II.Дейност „Промяна на местонахождението на лозята―

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира възможността за преместване на права за презасаждане между лозарските райони на страната, което води до промяна на лозарския потенциал в тях.

 

31 март 2022 г. 11:45:32 ч.
tzviatkov

Предложение

RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими за подпомагане са следните дейности:

III. Дейност „Подобряване на техниките за управление на лозята―

Поддейности:

8**. Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се поясни дали гроздокомбайните са самоходни машини или прикачни, или и двата вида, защото по различните закони попадат в обхвата на „транспортни средства“ или заради това да се тълкуват от РА като недопустима инвестиция.

Да се поясни дали обработката е на лозовите насаждения или в лозовите насаждения, защото в първият случай трябва да се включват и ремаркета за превоз на грозде от лозята до помещения за продажба или съхранение, които са в стопанството на гроздопроизводителя.

 

 

*За т. седем (7) от дейност III бенефициерите предоставят ex-ante оценка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ex-ante“ да се замени с български термин.

Да се опишат минимални условия, на които трябва да отговаря тази оценка- съдържание и показатели.

 

 

**Точка осем (8) е допустима за изпълнение само при проекти на групи или организации на производители на винено грозде.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Точката да отпадне за да се даде възможност и на отделните гроздопроизводители да закупуват самоходни гроздокомбайни или прикачни такива. При ниската степен на сдружаване такива инвестиции остават извън обхвата на подпомагане.

 

 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

Допустими за подпомагане са кандидати, чиито проекти имат най-малко 5 точки от следните критерии за оценка и приоритет:

1. Проектът не е подпомаган по мярката през предходни програмни периоди;

2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти;

3. Проектът е представен от групи/организации на производители на винено грозде;

4. Проектът предвижда засаждане на местни и интродуцирани устойчиви сортове;

5. Проектът е за райони и сортове грозде за производство на вина със ЗНП;

6. Проектът е за район за производство на вина със ЗГУ;

7. Проект за лозарски стопанства с размер от 2 до 30 ха;

8. Проект на млад земеделски стопанин – гроздопроизводител;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Записано е условие от „имат най-малко 5 точки от следните критерии“, а за критериите няма посочени точки. Предлагам условието да се промени или да се посочат изрично точки за всеки критерий.

2. Предлагам за точка 1 да се мотивира как проекта е възможно да е подпомаган по мярката през предходен програмен период, като той е изрично подаден в настоящия. Предлагам да се поясни дали условието не се отнася за кандидата.

3. По точка 1 да се поясни дали при кандидат, който вече е подпомаган с проект през новия програмен период отново ще вземе точки по този критерий.

4. По точка 1 да се уточни дали е мярка или интервенция.

5. По точка 3 предлагам да се поясни, че групата/организацията трябва да е призната от МЗм.

6. По точка 4 предлагам да се поясни къде е наличен или ще бъде наличен този списък и по какъв ред ще бъде одобряван и разширяван през периода на интервенцията.

7. В точка 6 да се добави и условие за сорт, освен район. В заповедите на ИАЛВ за ЗГУ има условия и за признатите сортове, които могат да се засаждат в район със ЗГУ, включително и изключване на сортове за даден район.

8. За точка 7 да се уточни дали 30ха се включват в условието.

9. По точка 8 да се уточни дали ще се изисква регистрация по Наредба №3/1999г., защото е посочено „земеделски стопанин“ или е достатъчно само да е гроздопроизводител, който е регистриран в лозарския регистър към ИАЛВ.

 

31 март 2022 г. 11:46:56 ч.
tzviatkov

Предложение

RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods

Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност. Размерът на подпомагането се изчислява на база пределни цени по операции и допълнителен контрол – сравняване на три оферти. Максималната пределна цена за презасаждане на лозовото насаждение е 21 599,78 евро/ха.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предложението създава излишна административна и финансова тежест върху кандидатите, която не е обосновано защо се изисква при условие, че и по регламент няма такова изискване.

Предлагам да се прегледат резултатите и от настоящата Лозарска програма и да се проследи броя на кандидатите и с какви стопанства са били, и допълнително колко средства от мярката са прехвърлени извън нея.

Настоящата усложнена процедура за кандидатстване отказва малките гроздопроизводители да преструктурират своите лозя, като предпочитат да ги изкоренят и прекратят тази своя дейност. Констатацията се доказва и от анализа на лозарския сектор в България, който е ползват и за целите на настоящата интервенция.

Записването на максимална цена за презасаждане вече не е обосновано и не е приемливо спрямо увеличаващата се инфлация и военните конфликти в района. Абзацът трябва да отпадне и РА да прави ежегодна оценка на действителни разходи, която да отговаря на икономическата реалност към момента на кандидатстване.

Предлагам по точката да остане само текста:

Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност. Размерът на подпомагането се изчислява на база пределни цени по дейност.

 

При изпълнение на дейности изкореняване и засаждане (презасаждане) кандидатите имат право на парично обезщетение за загуба на доход. Обезщетението се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди изкореняване на насаждението.

Финансовата помощ може да се изплаща авансово.

 

31 март 2022 г. 11:47:34 ч.
tzviatkov

Предложение

RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods

При изпълнение на дейности изкореняване и засаждане (презасаждане) кандидатите имат право на парично обезщетение за загуба на доход. Обезщетението се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди изкореняване на насаждението.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изкореняването се извършва в календарна година, в която приключва на 31 юли една винарска година и започва нова винарска година. Същото е за финансовата година- приключва на 15 октомври и започва нова финансова година.

В предложения текст не е обосновано какво се има в предвид под „изкореняване на насаждението“. Процесът започва с уведомление за това до ИАЛВ, физическо изкореняване, уведомление за край на изкореняването до ИАЛВ, заявление до ИАЛВ за издаване на разрешение за презасаждане, издаване на разрешение за презасаждане. Кой от моментите/датите ще се приеме от РА за изпълнено условие за това изкореняване.

Предлагам текстът „преди изкореняване на насаждението“ да се промени на „преди винарската година на изкореняване на насаждението“ или на „спрямо датата на издаване на разрешение за презасаждане“

 

 

І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята

7 Additional information specific to the Type of Intervention

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Във връзка с неточните, некоректни и неясни документи на ДФЗ-РА, които се ползват по настоящата Лозаро- винарска програма предлагам да се включи задължение ДФЗ-РА да предлагана на обществено обсъждане всички образци на документи, които са свързани с интервенцията.

2. Предлагам ДФЗ-РА да публикува за обществено обсъждане всички процедури за контрол при кандидатстване и отчитане на проект по интервенцията, както и всички свързани с тях формуляри и документи.

3. Предлагам да се запише задължение за публикуване на индикативните програма за следваща година за прием по интервенцията най- късно до месец октомври на текущата година с цел кандидатите да имат ясното кога да започнат подготовка на документите за кандидатстване през ИАЛВ.

4. Предлагам да се запише задължение ежегодно да се провежда обсъждане на цените по дейности, с което да се отчита действителното им ниво на пазара, като труд и материали, и което да бъде база за проверка за действителните ха, които ще може да се подпомагат.

5. Във връзка с тълкуване на ИАЛВ за обхват на стопанство и лозарско стопанство (отговор на въпрос 5, последен абзац в писмо на ИАЛВ с адрес https://eufunds.ruse.biz/wp-content/uploads/2020/02/25-1.pdf ) и условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН предлагам да се ограничи прехвърлянето на права за засаждане между лозарски райони, т.е. между лозарски стопанства от различни лозарски райони, които се притежават от един регистриран в лозарския регистър гроздопроизводител, с цел запазване на лозарския потенциал по райони, а не промяната му с такива прехвърляния. Прехвърлянето на права за засаждане между лозарските райони не действа възпиращо спрямо гроздопроизводители и те изоставят своите лозя без грижи, като се знае че винаги може да се наемат лозя от друг район и да се прехвърлят за създаване на ново лозе. Предложението е за изключване от подпомагане на проекти, за които е налице това обстоятелство за прехвърляне на права между лозарски райони.

6. Предлагам изрично да се посочи, че са допустими всички изпълнители, като физически лица или юридически лица, без да се изисква предварителен опит за идентични или сходни дейности. Предложението е свързано наличното ограничение по настоящата Лозаро- винарска програма към такива оференти, като изрично се изисква такъв опит и без него е невъзможно те да бъдат избрани, независимо че може да предложат и по- добри финансови условия спрямо фирми с опит.

6. Предлагам да се запише, че кандидатстването с проект по интервенцията и неговото отчитане ще се извършва изцяло през ИСУН, т.е. електронно.

 

31 март 2022 г. 11:50:16 ч.
tzviatkov

Предложение

INVWINE(58(1)(b)) - - investments in tangible and intangible assets in wine-growing farming systems, excluding operations relevant to the type of intervention provided for in point (a), processing facilities and winery infrastructure, as well as marketing structures and tools

I.Д.2 - Инвестиции в лозаро-винарския сектор

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими бенефициери:

 Сдружения на винопроизводители и междубраншови организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни изискването за правна форма на сдружението и приложим нормативен акт, на условията на който трябва да отговаря.

2. Да се включат признати от МЗм групи/организации на производители, защото в критерии за оценка и приоритет, в точка 7 е записано „7.Проекти на групи/организации на производители“

 

I.Д.2 - Инвестиции в лозаро-винарския сектор

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими за подпомагане дейности са:

1. Инфраструктура на предприятието:

a. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се включат инвестиции във ВЕИ за производство на електроенергия и гореща вода само за собствено потребление и във връзка с преработката на грозде и производството на вино.

 

 

 

 

I.Д.2 - Инвестиции в лозаро-винарския сектор

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими за подпомагане дейности са:

1. Инфраструктура на предприятието:

б. Строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:

2. Маркетингови инструменти (вкл. строително-монтажни дейности):

• винотеки;

• изложбени и дегустационни зали;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

След всяка от двете позиции да се добави „в стопанството (на територията на предприятието);“

 

 

I.Д.2 - Инвестиции в лозаро-винарския сектор

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Допустими за подпомагане са кандидати, чиито проекти имат най-малко 5 точки от следните критерии за оценка и приоритет:

1.Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност и/или управление на отпадните води на предприятието;

2.Проекти на предприятия, преработващи над 30% собствена суровина;

3.Проекти на предприятия, насочени към производство на биологично сертифицирано вино;

4.Проекти на предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП);

5.Проекти на предприятия, при които над 70% от произвежданите вина са със ЗГУ и/или ЗНП;

6.Проекти на новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на кандидатстване

7.Проекти на групи/организации на производители

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се включи нов критерий за инвестиции във ВЕИ

2. За точка 2 да се уточни, че суровината е само от собствено лозарско стопанство на кандидата, а не и от свързани предприятия с него

3. По точка 7 да се изисква да бъдат признати от МЗм

 

 

I.Д.2 - Инвестиции в лозаро-винарския сектор

7 Additional information specific to the Type of Intervention

1. Във връзка с неточните, некоректни и неясни документи на ДФЗ-РА, които се ползват по настоящата Лозаро- винарска програма предлагам да се включи задължение ДФЗ-РА да предлагана на обществено обсъждане всички образци на документи, които са свързани с интервенцията.

2. Предлагам ДФЗ-РА да публикува за обществено обсъждане всички процедури за контрол при кандидатстване и отчитане на проект по интервенцията, както и всички свързани с тях формуляри и документи.

3. Предлагам да се запише задължение за публикуване на индикативните програма за следваща година за прием по интервенцията най- късно до месец октомври на текущата година с цел кандидатите да имат ясното кога да започнат подготовка на документите за кандидатстване през ИАЛВ.

4. Предлагам да се запише задължение ежегодно да се провежда обсъждане на референтни цените по активи и СМР, ако се приложат по интервенцията, както е заложено общо за СП, с което да се отчита действителното им ниво на пазара, като труд и материали.