Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

 

Измененията в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз отразяват основните тенденции на започналата през 2011 г. цялостна реформа на Общата селскостопанска политика в периода след 2013 г.
Приемането на новият закон ще бъде нормативна основа за постигане на следните цели:
§                                 Цялостно и точно прилагане на национално ниво на мерките включени в Общата организация на пазара на ЕС.
§                                 Стабилизиране на пазарите на земеделски продукти, чрез намаляване на ценовите колебания и диспропорциите при предлагането и търсенето на земеделски продукти.
§                                 Създаване на условия за подобряване функционирането и повишаване на прозрачността на веригата за предлагане на храни.
§                                 Оптимизиране на дейността на административните структури ангажирани с прилагането на схемите и мерките на Общата организация на пазара.
§                                 Усвояване на по-голям финансов ресурс при прилагане на мерките за пазарна подкрепа.
§                                 Подобряване на позициите на млекопроизводителите при водене на преговори за произведената суровина.
Необходимият финансов ресурс за прилагане на проекта на закон е 300 000 лева годишно за Областните дирекции „Земеделие” за извършване на регистрация и контрол на договорите за доставка на мляко, различно от краве. Допълнителен финансов ресурс за регистрация и контрол на договорите за краве мляко не е необходим, тъй като регистрация на такива договори се извършва и в момента от Разплащателната агенция за целите на квотната система, а проверките могат да се обединят с проверките по квотната система на ниво изкупвач и производител.
От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очакват следните по-важни резултати:
1. Повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство в страната и на доходите на земеделските производители.
2. Подобряване на пазарната реализация на произведените продукти и повишаване на прозрачността на пазара, включително по отношение на цените по веригата на доставките.
3. По-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките.
4. Подобряване на административния капацитет за прилагане на пазарните мерки включени в ООП на ЕС
5. Създаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото, които подпомагат индивидуалните производители при водене на преговорите за реализация на произведеното мляко.


Дата на откриване: 28.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари