Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

С проекта се цели приключване на поземлената реституция в съществуващи или възстановими стари реални граници, освобождаване на общинските служби по земеделие от проблемите, свързани с разрешаването на колизията на права при регистрацията на договорите за уедрено ползване на земеделски земи и създаване на ред в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за регистриране в общинските служби по земеделие на правните основания за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Поземлени отношения и комасация“,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 DVacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 4.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2022 г. 15:01:41 ч.
m.stoicova

Нина

Измененито в частта за договорите  е добре да бъде регламентирано в закона, въпреки, че до сега някои от ОСЗ са се съобразявали с общия закон - ЗЗД.

Срокът за служебно разполагане /възстановяване/ на имотите върху земи от общинския поземлен фонд по предоставени по § 27, ал.2,  е много кратък. Вероятно от април-май 2024 до 31.12.2025г. А обезщетения ???

  Отново няма да бъде изпълнена целта на ЗСПЗЗ, ще има хиляди декари невъзстановени  на наследници.

Защо не се предложи отмяна на служебното разпределение на обработваем земи  в масиви за ползване, така както е при пасища, мери и ливади.

Единствено доброволното споразумение между собственици и ползватели може да доведе до съвестно и отговорно участие в процедура по чл. 37в  и ползване на земеделските земи.

18 март 2022 г. 16:36:43 ч.
BAB-bgbio

Становище от Българска Асоциация Биопродукти

С Т А Н О В И Щ Е

От Българска Асоциация Биопродукти

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с публикуван от Министерството на земеделието законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ) от името на Българската Асоциация Биопродукти в законоустановения срок изразяваме следното становище:

БАБ категорично не приема промяната в чл. 37б по отношение на отмяна на ал. 6 и създаване нов чл. 37р.

Мотиви:

В самите мотиви за изменение на закона са посочени „чести“ случаи, при които след регистриране на вписан договор, той се обявява по силата на съответна процедура за нищожен, което променя правните основания, на базата на които е сключено Споразумение.

На първо място фразата „често са случаите“ не дава никаква яснота колко често наистина има такива случаи и какъв процент са от общия брой случаи на подаване за регистрация на повече от един договор за един и същи имот. Само така може да се прецени дали си струва заради няколко случая да се поставят хиляди ползватели и собственици в ситуация да бъдат изнудвани с написани на коляно едногодишни договори с един от наследниците.

Това е изключително нечестно към добросъвестните ползватели, които вложиха огромни усилия в последните години, за да отговорят на изискванията на ЗСПЗЗ за съгласие на % от собствениците за сключване на дългогодишен договор и вписването му. Тези усилия бяха свързани с издирване на наследниците из цялата страна и в чужбина, със вложени средства за пълномощни, за осигуряване на присъствие на наследниците на сделките, със съдействие за събиране на документи, което коства много време и финансови средства на ползвателите.

С новата формулировка всички тези усилия стават безпредметни. Дългогодишните вписани договори се приравняват на едногодишните.

Освен това новият член 37р по никакъв начин не разрешава „честите случаи“, в които в резултат на съдебно решение определен договор се обявява за нищожен. При хипотезата за регистрирани повече от един договор в Общинската земеделска служба, се предполага, че нито един от ползвателите няма да има права върху този имот. От така разписания текст не става ясно дали този имот изобщо ще участва в споразумението по чл. 37. При хипотеза за обявяване на единия договор за нищожен от съда, отново ще се стигне до същите последици, които са описани като мотив за промяната в закона, тъй като другият договор ще остане единствен и напълно законен.

Т.е – предложената промяна по никакъв начин не решава проблеми, но създава стотици или хиляди такива за напълно добросъвестни ползватели.

Настояваме за отмяната на § 1 и § 2 от ЗИД на ЗСПЗЗ.

Считаме, че е необходимо стартиране на широка дискусия за промяната на ЗСПЗЗ и цялостната уредба на правните отношения по отношение на земеделските земи и тяхното ползване.

Законът и Правилникът за прилагането му са изменяни стотици пъти в последните години, не отговарят на съвременните отношения, на необходимостите за ефективно земеделие. Има много противоречащи си текстове и такива, които са предмет на различни тълкувания.

От години се говори за необходимостта от събиране на цялата законодателна база, свързана със собствеността и ползването на земеделските земи, в един документ /напр. Кодекс на земята/ и ще адмирираме усилия в тази посока, вместо решаването на проблеми „на парче“ и без необходимата дискусия и оценка на въздействието.

 

18.03.2022

Българска Асоциация Биопродукти