Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Вицепремиерът и министър на финансите инициира изменение на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, от 2019 г., в 36 и бр. 54 от 2019 г. и  бр. 101 и 110 от 2020 г.)

Измененията се състоят в следното:

1.         Разширяване на продуктовия обхват на централизираното възлагане чрез включване на доставка на електрическа енергия и мобилни и стационарни телефонни услуги;

2.         Отпадане на услугата по буква „ж“ от т. 2 на чл. 3 от постановлението „техническа поддръжка и ремонт на офис техника“, поради осъществяването на тази дейност от системния интегратор;                

3.         Актуализиране на кръга от потребители на централизираното възлагане, като се отчитат законодателни, структурни и организационни промени в администрациите;

4.         Прецизиране на постановлението в частта му, уреждаща взаимоотношенията между възложителите и Централния орган за покупки;

5.         Изменения, свързани с инструментариума на ЦОП, като се създава възможност ЦОП да създава динамични системи за покупки;

6.         Прецизиране на текстове на ПМС № 385/2015 г., уреждащи обмена на информация между ЦОП и потребителите в съответствие с правилата на ЗОП и ППЗОП, уреждащи използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Отговорна дирекция:„Централизирано възлагане и обществени поръчки”
E-mail:cfcu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари