Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист”

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист” (Наредбата) е приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 5.04.1996 г.

С проекта на Постановление се предлага изменение на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата, така че и за учебната 2022 - 2023 година студентите да се приемат при условията и по реда на чл. 68 от Закона за висшето образование, без да се провеждат писмени конкурсни изпити.

Висшите училища могат да решат да приемат първокурсници само с една или две оценки от държавните зрелостни изпити (ДЗИ).

Предложеното изменение е подкрепено от деканите на юридическите факултети в страната. Според становищата им е целесъобразно и през учебната 2022-2023 година да се запази начинът на прием от последните две години – с оценките от ДЗИ, без приемни изпити по БЕЛ и история. Мотивите са свързани с епидемичната обстановка и необходимостта да се сведе до минимум събирането на големи групи от хора на конкурсните изпити.

В последните две години последователно Наредбата беше изменяна, за да се даде свобода на университетите за преценка и избор дали да осъществяват приема на студенти посредством  писмени конкурсни изпити по български език и по история на България или за балообразуващи да послужат оценките от държавните зрелостни изпити.


Дата на откриване: 9.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 март 2022 г. 09:13:13 ч.
lex.specialis

Против!

Пагубно. Жалко за това решение. Същото се явява изцяло необосновано, незакрепено с никакви агрументи.

11 март 2022 г. 10:52:32 ч.
Antoniopz777

В ущърб на адекватното образование

В България явно не се обръща внимание на тези тънкости. Нека бъде с матура, щом нивото е такова. Но то ще продължава да стои там или да слиза надолу към дълбините на непрофесионализма, липсата на добри кадри, увеличаване на риска от несправедливо правораздаване и най-вече шуробаджанащина. От години приемът в юридически факултети е с погрешен подход. Един юрист трябва да може да разсъждава - ergo формата на теми литература и история е неподходящ за търсене на индивиди, които показват ниво на логично разсъждение, изхождане от първия принцип и ниво на култура. Поне се изискваше труд и постоянноство, когато се учеше за история ли тература. Сега с тези приеми на матури ще влезнат онези лица (не казвам всички, но 50%), които не знаят къде се намират, нямат идея защо са го записали - освен, че е престижно и след време ще отпаднат. Това се случва от дълги години, дори и преди прием само с матури. Всички до един сме виновни за нивото, на което сме. Не само сме виновни, но сме и отговорни. За жалост малко хора споделят моето виждане и имат желание да променят тази каша. Настрани оставям личните интереси на групи от индивиди. 

11 март 2022 г. 15:10:11 ч.
pehlivanov

Да се вземе принципно решение

Вземете решете какъв да е приемът и да се престане с тези инцидентни решения година по година.

Ако човекът е завършил, когато не е имало ДЗИ - тогава какво?

Ако оценките от ДЗИ са равни на няколко хора - тогава какво?

В средното образование вече започва профилирането след 10-и клас - след 2 години какво ще правим?