Обществени консултации

Наредба № 3 за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища

Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя условията и реда за обслужване на плаващите по вътрешните водни пътища на Република България безекипажни кораби, по време на плаване, при престояване на котвена стоянка, при влизане, приставане и престояване в акваторията на пристанищата, както и при извършване на товаро-разтоварни операции.

В чл. 1 е уредено приложното поле на наредбата, като от него са изключени военните кораби, гранично-полицейските и държавните кораби, използвани с нетърговска цел, както и малките безекипажни кораби. В § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на проекта е дадено определение за „малък кораб“.

В чл. 2 се въвежда общият принцип, че безопасният престой и обслужването на безекипажни кораби при товаро-разтоварни операции в акваториите на българските речни пристанищата се осигурява от: 1) екипажа на моторния кораб, в чийто състав са пристигнали или са приети безекипажните кораби; или 2) подменен екипаж на пристанищен оператор. В § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на проекта е дадено определение за „подменен екипаж“.

В чл. 3 се регламентира отговорността за обслужването на безекипажните кораби, товара и техните корабни документи, считано от момента на подписването на акт за предаване и приемане на безекипажен кораб (акта по чл. 4, ал. 1). Отговорността е на капитана на моторния кораб, в чийто състав са пристигнали или са приети безекипажните кораби или на отговорника на подменния екипаж, извършил приемането на безекипажните кораби.

Редът за предаване и приемане на безекипажни кораби е уреден в чл. 4-6. Изискванията към акта за предаване и приемане на безекипажен кораб са предвидени в Приложение № 1. Когато приемането и предаването се извършва между два моторни кораба, е предвидено корабният агент да уведомява съответната дирекция „Речен надзор“ за поемането на отговорност по обслужване на безекипажния кораб при престоя в пристанището. В чл. 4, ал. 2 е посочено, че на предаване и приемане, освен безекипажния кораб и товара му, подлежат и корабните документи освен тези, които съгласно чл. 1.10, т. 5 от Правилата за плаване по река Дунав са заменени с надписи на борда.

В чл. 5 е посочено, че актът за предаване и приемане на безекипажен кораб се изготвя на български език и в превод на английски език и руски език, в два екземпляра. Отговорникът на подменния екипаж или корабният агент задължително изпраща електронно копие от акта на дирекция „Речен надзор - Русе” или „Речен надзор – Лом”, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в деня на предаването на безекипажния кораб. Копието се съхранява в съответната дирекция „Речен надзор“ за срок една година.

В чл. 6 се въвежда изискване за извършване на оглед преди предаването и приемането на безекипажния кораб, констатациите от който се отразяват в акта по чл. 4, ал. 1. Предвидено е и задължение на капитаните на моторни кораби или отговорниците на подменните екипажи, приели безекипажни кораби, да информират: 1) корабопритежателя при необходимост от снабдяване и ремонт на безекипажните кораби; 2) съответната дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при установяване на обстоятелства, при които не може да продължи безопасната експлоатация на безекипажните кораби.

Редът за обслужване на безекипажни кораби е уреден в чл. 7-11. В чл. 7 са определени задълженията на капитана и екипажа на моторен кораб, в чийто състав са включени безекипажни кораби.

В чл. 8 е предвидено, че подменният екипаж в пристанище или пристанищен терминал изпълнява функциите на липсващия екипаж на безекипажните кораби.

В чл. 9 се регламентира, че подменният екипаж работи на смени, като всяка смяна се ръководи от отговорник на смяната. Отговорникът и броят на членовете на подменния екипаж се определят със заповед на пристанищния оператор, като копие от заповедта се представя в дирекция „Речен надзор – Русе” или „Речен надзор – Лом.

В чл. 10 са уредени редът и условията за маневриране на безекипажни кораби.

В чл. 11 се регламентират изискванията по отношение на воденето на дневник на подменния екипаж.

В допълнителната разпоредба е включено и определение на понятието „безекипажен кораб”. С наредбата се отменя Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби (обн., ДВ, бр. 21 от 1984 г., изм., бр. 85 от 1996 г.).

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
Старши експерт,
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”,
ИА „Морска администрация”,
Е-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg,
Тел. 070010145

 


Дата на откриване: 11.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 март 2022 г. 21:35:27 ч.
ivanmihalev

Безекипажен кораб

Развитието на комуникационните и информационните технологии доведе до появата на безекипажни системи както във въздухоплаването, така и в сухопътните и морските превози. Тези системи са известни като UNMANNED, което може да се преведе като необитаеми, а в случаите с кораб или самолет - безекипажни. В медиите вече се появиха съобщения за разработка и изпитвания на автономни (разбирай без водач) товарни автомобили, на товарни кораби без екипаж, а във въздухоплаването, някои фирми за доставки вече използват безпилотни / безекипажни въздухоплавателни средства.

В светлината на гореизложеното, терминът "безекипажен кораб", използван в настоящия проект на наредба, изобщо не отразява вече случващото се в света извън България. В комбинация с разрастването на прилагането на системи с изкуствен интелект, въпрос на време е, кога автономните безекипажни кораби ще започнат да изместват корабите с екипаж.

Очевидно съставителите на Кодекса на търговското корабоплаване не са помислили по изложеното по-горе и са допуснали създаването на норма, която в бъдеще ще доведе до редица проблеми.

Предвид, че в Кодекса на търговското корабоплаване и в проекта на наредба се използва терминът "моторен кораб", а под "безекипажен кораб" очевидно се разбира кораб без собствена система за задвижване и управление, то по-правилният термин е "безмоторен кораб".

Във връзка с гореизложеното, предлагам в проекта на наредба да се използва терминът "безмоторен кораб", като същевременно се предприемат действия за промяна и на Кодекса на търговското корабоплаване.