Обществени консултации

Наредба № 39 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж

С проекта се цели разпоредбите на Наредба № 39 да бъдат съобразени с настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз, касаещи сертифицирането на пилотите и кабинния екипаж.

С предложените промени в чл. 1 в обхвата на наредбата се включват нови процедури, които ще се осъществяват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“): за приемане на декларации на организации за обучение, изменение в декларациите, за ограничаване, спиране, отнемане, временно отменяне или прекратяване на одобрението на програмите за обучения и контрола върху декларираните организации за обучение и за одобряване на организации за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване. Предложението цели да се осигури прилагането на национално ниво на Регламент (ЕС) 2018/1119, като се приемат кореспондиращи национални разпоредби. В тази връзка се предлага и наименованието на наредбата да се допълни с думите „както и декларирани организации за обучение“ – поради приемането на мерки на национални ниво за осигуряване изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/1119 на Комисията от 31 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (Регламент (ЕС) 2018/1119), които попадат в обхвата на наредбата.

С предложеното допълнение в чл. 2, т. 1 се създават правомощия за ГД „ГВА“ да вписва квалификации в свидетелствата на пилотите. Допълнението е необходимо за постигането на съответствие с чл. ARA.GEN.315, Допълнение I към Част-ARA, FCL.700 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 1178/2011). С промяната ще се постигне яснота при посочването на квалификациите, предвидени в разпоредбите на Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) 2018/395) и на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976).

В чл. 2 се предлага и отмяната на т. 3, която вече не е актуална поради това, че в нея се съдържа препратка към Регламент (ЕС) № 1178/2011, който е отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1747 на Комисията от 15 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на изискванията за някои свидетелства и сертификати за летателна правоспособност, правилата за организациите за обучение и компетентните органи.

Аналогично се предлага изменение на чл. 2, т. 5, поради съдържаща се препратка към Регламент (ЕС) № 1178/2011, който е отменен с делегиран Регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Със създаването на т. 18 в чл. 2 се допълват правомощията на ГД „ГВА“ с ново – да приема декларации на организации за обучение и да осъществява контрол върху тях като компетентен орган съгласно чл. 11б, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1178/2011. Приемането на декларации от организации за обучение е възможно с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1119, с който е изменен чл. 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011. Целта е постигане на съответствие с европейските актове по отношение на декларираните организации за обучение.

С допълнението в чл. 3, ал. 1 към правомощията на главния директор на ГД „ГВА“ се добавя и вписването на квалификации в свидетелствата за летателна правоспособност. Предложението е необходимо във връзка с промяната по чл. 2, т. 1. По този начин в Наредба № 39 изчерпателно се уреждат всички правомощия на главния директор на ГД „ГВА“, касаещи свидетелствата за летателна правоспособност на пилоти и атестации на кабинен екипаж.

Със създаването в чл. 3 на ал. 2 с т. 1-3 се предвижда главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице да вписва в свидетелствата за летателна правоспособност на пилотите квалификации, предвидени в разпоредбите на Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011. С промяната се допълват правомощията на главния директор на ГД „ГВА“ в съответствие с изискванията на ARA.GEN.315, FCL.700 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и се постига съответствие с европейските норми.

С промените в чл. 4 се регламентират документите, които кандидатите и притежателите на свидетелство за летателна правоспособност и атестация следва да приложат  при подаване на заявления в ГД „ГВА“. Предложените изменения целят: (а) да улеснят заявителите, като изчерпателно им посочат документите, които следва да представят в рамките на съответната административна услуга;(б) да постигнат съответствие с разпоредбите в  чл. FCL.015 на Регламент (ЕС) № 1178/2011, изискващи кандидатите да представят доказателства, че отговарят на изискванията за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелството за летателна правоспособност и свързаните с него квалификации или заверки.

            С предложеното допълнение в чл. 8, ал. 2 се прави препращане към нормативния акт, в който детайлно е описан редът за издаване на одобрение за изпитен езиков център. Целта на промяната е по този начин да се избегне повторно разписване на разпоредби в Наредба № 39, като се извърши привръзка към относимия подзаконов акт.

С промените в чл. 10 се създават разпоредби, регламентиращи провеждането на изпитите по теоретична подготовка. Те са съобразени с разпоредбите в чл. ARA.FCL.300 и чл. FCL.025 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и касаят подаването на заявления в ГД „ГВА“ от кандидатите за явяване на теоретични изпити, доказателствата, които те трябва да приложат към него, за да докажат, че отговарят на изискванията за преминаване на теоретични изпити за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност или квалификация и редът за разглеждане на посочените по-горе документи. По този начин се създават национални кореспондиращи разпоредби.

С промяната в чл. 12 се прави препратка към приложимия и действащ понастоящем Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския Парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент (ЕС) 2018/1139).

Предложените промени в чл. 23 уреждат извършването на оценка на психичното здраве на кандидата при първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 и при последващото му презаверяване и подновяване. Тези предложения целят да съобразят националните изисквания за медицинска годност на лицата с европейските изисквания, предвидени в чл. MED.B.055 от Приложение IV на Регламент № (ЕС) 1178/2011.

В  чл. 25, ал. 4 медицинското свидетелство Клас 1 се заменя с медицинско свидетелство Клас 2. Изменението е в съответствие с чл. 23, пар. 1, т. iii от Регламент 2018/1139 за преобразуване на национални свидетелства за борден инженер (F/E) и щурман (F/N) и Приложение І към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване (Глава 3, т. 3.2 и 3.3, издание 2011 г.) относно издаването на свидетелства на летателен екипаж, различен от пилоти. Членовете на екипажа със свидетелства за правоспособност (F/E) и (F/N) трябва да имат медицинско свидетелство Kлас 2, със срок на валидност 12 месеца, независимо от възрастта на лицето.

С допълненията в чл. 25, ал. 12, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 8 и 13, чл. 31-33, 35 и 38 се цели актуализиране на препратките в текстовете към актуалните и действащи приложими европейски актове, включително такива на Европейската агенция за авиационна безопасност.

С промяната в чл. 27 подробно се урежда процедурата по обжалване на отказ да бъде издадено, подновено или признато медицинско свидетелство Клас 1, Клас 2 и LAPL. Разписани са срокове за подаване на жалбата и правата на страните в процедурата, с което се цели постигането на по-голяма яснота при прилагане на разпоредбата.

С измененията в чл. 28 се урежда подробно административното производство по издаване на свидетелствата за медицинска годност на лицата, с което се цели постигането на по-голяма яснота при прилагане на разпоредбата.  

Отмяната на чл. 36 се предлага поради преуреждането на процедурата по обжалване на медицинското освидетелстване с измененията в чл. 27 от проекта.

Отмяната на чл. 37 се предлага във връзка с промените в приложение VI, раздел I, подчаст MED на Регламент (ЕС) № 1178/2011 (направени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/27 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета), предвиждащи нов ред за обмен на информация между медицинските оценители на националните компетентни органи, а именно – посредством централизирано хранилище.

Промените в чл. 39, ал. 1 посочват формата, която ГД „ГВА“ следва да използва при издаване на атестации на кабинен екипаж, която е съобразена с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1178/2011. 

С измененията в чл. 39, ал. 2 и 3 се предлага процедурата по вписване и потвърждаване на квалификация за тип въздухоплавателно средство да се извършва от авиационния оператор, както е определено в Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

С изменението в чл. 41 се допълват правомощията на главния директор на ГД „ГВА“ в съответствие с изискванията на част – FCL от  Регламент (ЕС) № 1178/2011, като се предвижда възможността за преобразуване на национално свидетелство за правоспособност на пилот, издадено от трета държава, в свидетелство за летателна правоспособност на пилот по Регламент (ЕС) № 1178/2011. По този начин се осигуряват условия за лицата, които притежават подобни национални свидетелства за правоспособност, да продължат да извършват дейността си, но вече в съответствие с хармонизираните условията, на които трябва да отговарят членовете на кабинния екипаж, предвидени в регламента.

Със създадения раздел Iа в глава пета от наредбата се уреждат декларираните организации за обучение. Разпоредбите се предлагат в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1119.  Декларираните организации за обучение ще могат да провеждат обучение съгласно DTO.GEN.110 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Заявителите ще подават в ГД „ГВА“ декларация по образец, определен в допълнение 1 от Приложение VIII (част DTO) на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ ще създаде, води и поддържа регистър на приетите декларации, който ще публикува на интернет страница си. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ ще провежда периодично преглед за съответствието на организациите с изискванията на приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията и Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията. Детайлната уредба на декларираните организации за обучение е обусловена от факта, че лицата и организациите, обучаващи или проверяващи пилотите, участващи в експлоатацията на някои въздухоплавателни средства, трябва да отговарят на съответните съществени изисквания, посочени в Приложение ІV от Регламент (ЕС) 2018/1139.

Промените в чл. 56 произтичат от изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и уреждат извършването на промени в организациите за обучение. Промените, които изискват предварително одобрение от ГД „ГВА“, се извършват по заявление на организацията, подадено съгласно чл. ORA.GEN.130 на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Промените в разпоредбата се правят с цел въвеждане на общи минимални изисквания, заложени в ARA.GEN.330 и AMC 1 ARA.GEN.330 към Регламент (ЕС) № 1178/2011 и актуализиране на съществуващите процедури, свързани с предварително одобрение от ГД „ГВА“ на промени в сертификата, приложението към него и в ръководствата на организациите за обучение и одобрение на ръководния персонал на одобрена организация за обучение - отговорен ръководител, началник по обучението, главен полетен инструктор, главен инструктор за теоретично обучение, ръководител по безопасност, ръководител съответствие.

С измененията в чл. 59 се предвижда ГД „ГВА“ да оценява организациите за обучение и изпитните центрове и да контролира компетентността им да извършват дейностите си в съответствие с предоставените им права по издадените сертификати или по приета декларация. Промените са свързани с вменените в чл. 11б от Регламент (ЕС) № 1178/2011 контролни функции на компетентния орган – ГД „ГВА“.

С промените в чл. 61 се актуализират и допълват разпоредбите, уреждащи плановите и внезапните проверки, извършвани от инспекторите на ГД „ГВА“. Предвижда се:

  • в заповедите за извършване на проверки да се посочва и срокът за извършването им;
  • подробно разписване на правата на комисията, извършваща проверката и класифициране на открити несъответствия и изготвяне от страна на организациите и изпитните центрове на план за коригиращи действия;
  • регламентиране на сроковете по класифициране на несъответствията съгласно чл. ARA.GEN.350 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, за уведомяване на проверяваната организация или изпитен център,както и за изготвяне на план за коригиращи действия от страна на организацията или изпитния център.

Допълнението в чл. 61, ал. 5 и създаването на нови ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 урежда процедурите за осъществяване на процеса на надзор. С тези промени ще се опише подробно процесът по класифициране на открити несъответствия и изготвяне от страна на организациите и изпитните центрове на план за коригиращи действия. Също така детайлно се описват правата на инспекторите при извършване на одити.

С допълненията в чл. 61 се цели, освен детайлизиране на разпоредбите за извършване на проверките на декларираните организации за обучение, да се посочат и последиците от изпълнението или неизпълнението на установените изисквания, произтичащи от регламента. Цели се постигане на своевременност, ефективност и обективност на извършваните проверки от страна на ГД „ГВА“.

Изменението на чл. 64 и създаването на чл. 63а, 65 и 66 цели актуализиране и допълване на процедурите по спиране, отнемане и/или ограничаване на правата на организации и изпитни центрове от  ГД „ГВА“ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Целта е да се опишат предпоставките за предприемането на всяко от административните действия от контролния орган за гарантиране на безопасността, като се създадат обективни критерии за предприемането им. Така ще се гарантира възможността на проверяваните организации да извършат коригиращи действия преди предприемане на дадено административно действие, което има пряко отражение върху тяхната дейност.

С § 38 от Допълнителните разпоредби се предвижда дипломите за завършено образование и дипломите за средно образование, издадени от учебни заведения в Република България, да се представят в заверено копие, когато са издадени преди 1.1.2012 г., съответно преди 1.1.2007 г. Промените са в изпълнение на чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „г“ от Закона за висшето образование и чл. 7, т. 3 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Преди цитираните дати не е съществувал електронен регистър на дипломите за завършено висше образование и за завършено средно образование.

 

Лице за контакти:
Милена Иванова,
Старши юрисконсулт,
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Тел. 02/ 937 1075,
Е-mail: mIvanova@caa.bg

 


Дата на откриване: 11.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари