Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи


Дата на откриване: 11.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2022 г. 15:18:40 ч.
Стоян Филипов

Предложение

Предлагам следните корекции:

1. Чл. 24. да придобие следния вид:

„Чл. 24. (1) Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“:“

Мотиви:

Не може да създавате алинеи 2, 3, 4 ... без да имате ал.1.

 

2. Чл. 24, ал. 1, т. 21 да придобие следния вид:     

"21. подпомага и координира процеса по акредитиране на комуникационните и информационните системи (КИС) предназначени за създаване, обработване, използване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в МВнР;"

Мотиви:

1. В държавен вестник бр. 88 от 2018 г. се изменя и допълва Закона за защита на класифицираната информация с който се въвежда нова терминология комуникационни и инфомрационни системи, която заменя старата автоматизирани информационни системи и мрежи (АИС/М), вследствие на което е изготвена и приета с ПМС № 28 от 24.02.2020 г., обн., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи. В чл. 6, ал. 1 от същата Наредба е записано, че „Ръководителят на организационната единица определя със заповед ръководител и състав на ОРЕ в организационната единица и възлага функции по чл. 6, ал. 2.“, а в чл. 6, ал. 3 „В една организационна единица може да има повече от един ОРЕ“. Респективно това означава, че не може да се възлагат функции на ръководител и състав на ОРЕ с постановление за приемане на Устройствен правилник на дадено ведомство.

2. Няма връзка между възлагането на функции на ръководител и състав на ОРЕ на ОЕ и координация с ДАНС по отношение на функциите ѝ по чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗДАНС.

13 март 2022 г. 15:42:19 ч.
Стоян Филипов

Предложение 2

Предлагам следната корекция:

Чл. 24, ал.4 да придобие следния вид:    

"(4) Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“ осъществява функциите си въз основа на годишен план за дейността си. Дирекцията представя ежегодно отчет за изпълнението на годишния план на министъра на външните работи.“

Мотиви:

Секторна стратегия „е-Външна политика, консулски услуги и българска диаспора", несъществува в актуализираната Стратегия за електронно управление на Република България.

 

14 март 2022 г. 22:48:06 ч.
asen.petrovv

Коментар

1. Липсва текст в Закона за дипломатическата служба, който да се явява специален по отношение на Закона за администрацията относно регламентирането по специален начин дейността на общата администрация на МВнР. Законът за администрацията прокарва ясно разграничение между структурните звена в администрацията. Съгласно чл. 7 от Закона за администрацията Общата администрация включва следните звена: 1. "Канцелария"; 2. "Финансово-стопански дейности"; 3. "Правни дейности"; 4. "Управление на собствеността"; 5. "Човешки ресурси"; 6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"; 7. "Информационно обслужване и технологии"; 8. "Административно обслужване". 

Числеността на администрацията във външно министерство е достатъчна за обособяване на самостоятелни звена, а не функциите на дирекции „БиФ“, „УС“, „ЧР“ и „АО“  да се обединяват и  да се  изпълняват от общи структури. 

Действително в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност органът по назначаването разполага с възможността да извършва структурни промени, но  оперативната самостоятелност на органа не е самоцелна. Тя следва да се упражнява добросъвестно и в рамките на закона.

Окрупняването на дирекции, създаването на мега структури няма да доведе до оптимизиране на работните процеси, подобряване на координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им (функциите им винаги са били ясни). Действията на органа по назначаването не са насочени към оптимизиране на работата на административната структура, а към прекратяване на служебните правоотношения с определени служители.

 

2. Неразбираема е и разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от проекта на Постановление, предвид факта, че звена и служителите в администрацията на пряко подчинение на органа на държавна власт следва да са предвидени в закон, какъвто текст не е наличен в Закона за дипломатическата служба, конкретно по отношение на човешки ресурси и административно обслужване.

Наблюдаването дейността на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ от министъра идва да покаже явно колебливото доверие към длъжността Постоянен секретар на МВнР- най-високата професионална дипломатическа длъжност във ведомството. Без значение е явно и фактът, че проектодирекцията „ЧРАО“ подпомага именно постоянния секретар при изпълнението на функциите му по чл. 14, ал. 1, т. 9 – 13 от УП.

 

3. Интересно е и предложението за закриване на ГД “Глобални въпроси“. Генералните директори имат правомощия и функциите  по планиране, координиране и провеждане на външната политика. От проекта на акт става ясно, че новосформираната дирекция и дирекция „Права на човека“ нямат нужда да бъдат направлявани, координирани и контролирани. Да не говорим за липсата на правна връзка с Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители. Ежегодните оценки на дипломатическите служители се изготвят от генералния директор - за служителите в генералната дирекция и за директорите на дирекции и ръководителите на задгранични представителства, чиято дейност наблюдават.

 

4. Не е дефинирано какво налага увеличаване на щатните бройките в дирекция „ИЕЦА“, дирекция „ДЕС“, дирекция „ОВППС“ (от 13 на 19) , при която явно е налице остра нужда от подпомагане и осигурява изпълнението на функциите на политическия директор с допълнителен кадрови ресурс.

24 март 2022 г. 15:50:41 ч.
Сотир Иванов

предложения

Важна част от работата на МВнР са контактите и с българските общности зад граница и консулското им обслужване. Ето защо предлагам да се намери механизъм, с който да се отчита оценката на българските общности за работата на конкретните представителства. 

Предлагам също в Устройствения правилник на МВнР да залегне задължителна смяна на областите, които покрива даден ръководител в министерството, на всеки 4 или 5 години. Това може да е добра идея и за други администрации, за да се избегне "хронифициране" на проблеми, ако има такива, както и ще създаде мотивация да се надграждат умения.

Предлагам да се въведе, както в МВнР, така и в администрацията като цяло, оценка "отдолу-нагоре" на ръководните кадри по предварително одобрени критерии, като например: колко ефективно ръководи екипа си, колко добре го мотивира, какво е отношението му към нови членове на екипа, дали поставя ясни задачи, дали комуникира ефективно целите на ръководството, дали подкрепя кариерното развитие на подчинените си, дали комуникира ефективно с други звена в администрацията, дали се грижи за квалификацията на служителите си.

29 март 2022 г. 11:38:48 ч.
AOMVnR

Становище на дирекция „Административно обслужване“ – МВнР (първа част)

Във връзка с предоставените за обществено обсъждане  материали относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи и в рамките на своята функционална компетентност, дирекция „Административно обслужване“(Д АО) счита за нецелесъобразни текстовете на чл. 19 и чл. 20 от предложения проект на ПМС, а именно сливането на дирекция ЧР и дирекция АО. Обръщаме внимание, че двете дирекции са едни от най-големите структурни звена в министерството с изключително специфична и разнородна дейност и едно такова обединение би затруднило значително процесите на организация, ръководство и контрол на работата в тях.

Основна функция и постоянен приоритет на дирекцията е информационната осигуреност на министерството, на базата на документацията, създадена от дейността на дипломатическата служба. Архивът на МВнР или Дипломатическият архив обработва, съхранява и осигурява използването на документацията и образно казано опазва историческата памет на институцията, а като част от Националния архивен фонд, и на България. Обработката на документите включва експертиза на тяхната ценност и значимост по отношение на настоящето и по отношение на бъдещото им постоянно съхранение в Дипломатическия архив. Систематизирани и класирани тези документи са източник на информация по отношение на минало, настояще и бъдеще. В историята на европейската дипломация архивите на външните министерства имат специално място. Всяка уважаваща миналото си държава е доказала това специално отношение със специална структура на своите исторически документи. Това е така защото от една страна те са историята, но от друга са и неотделима част от действащата дипломация. В европейската дипломация и историография е  факт повече от 200 години, а у нас е част от модерна България след 1879 г.

В момента в дипломатическия архив се съхраняват двустранни и многостранни документи, които попадат под силата на международното право и като такива са обект на двустранни договорки относно тяхното ползване и публикуване. Такива са например международните договори и спогодби, по които България е страна. Всички те се съхраняват и ползват при специален режим. Това, наред с оперативното подпомагане на дипломатическата служба по провеждането на външната политика на страната, го превръща и в хранилище на един от най-големите и с особено историческо и политическо значение архивен фонд, който обслужва научноизследователската работа в областта на външната политика и международните отношения.

Дирекция АО извършва мащабна специфична  дейност по дигитализацията на документооборота в МВнР, като е една от първите държавни структури, включили се в пилотното въвеждане на електронния документооборот в държавната администрация. В момента дигитализацията се разширява, чрез изграждането на модул „Електронен архив“, който ще обхване целия архивен фонд на министерството, с който ще се затвори пълният цикъл на управление на информационните масиви в МВнР в електронна среда.

29 март 2022 г. 11:39:31 ч.
AOMVnR

Становище на дирекция „Административно обслужване“ – МВнР (втора част)

Дирекцията има водеща роля в продължаващата вече двадесет години дигитализация на работните процеси в МВнР и администрира Автоматизирана документооборотна система (АДС), осигурявайки информационно министерството.  Генерирането и движението на документи на хартиен носител е сведено до минимум, като трансформацията към дигитализация на работния процес в МВнР значително изпреварва този в други държавни структури с минимално възможен финансов ресурс.

Дирекцията осъществява методически и практически контрол върху деловодната и архивна дейност в задграничните представителства, която изисква специфична организация и експертиза. В тази връзка дирекцията планира въвеждането в близко бъдеще на АДС в задграничните представителства с цел  повишаване качеството на взаимодействие между тях и ЦУ на МВнР и би разрешило проблема с големите обеми оригинални документи на хартиен носител, които се трупат в мисиите.

От своето учредяване в края на XIX в. архивната и деловодната дейност в МВнР винаги са били обособени в самостоятелно административно звено. Опитите през годините дирекцията да бъде натоварена с несвойствени дейности или да бъде обединена с други административни структури,  категорично бяха  оценени като негативни, довели до намаляване на ефективността на работата.

Както показват добрите европейски практики устойчивостта на тези структури във външните министерства е от особено голямо значение.  Бързото навлизане на информационните технологии, изисква развиването на човешки ресурс със специфични познания и експертиза в областта на дипломацията, външната политика и историята.

С оглед изложеното, предлагаме запазване на сегашната структура на дирекцията, както и възстановяването на наименованието „Канцелария и дипломатически архив“, което отговаря на същността на функциите ѝ. Освен това поради спецификите и значението за работата на дипломатическата служба смятаме, че функциите на дирекцията попадат в сферата на т. нар. специализирана администрация. В случай, че има голяма необходимост от промяна в структурата  на дирекцията, единственото звено, което може да бъде извадено безпроблемно  от нея е Приемната на МВнР, тъй като тя е свързана пряко най-вече с административното обслужване на гражданите.

Изложеното до момента дава основание да смятаме, че с предлаганите промени реализацията на целите и задачите на дирекцията отново би била поставена под риск, поради неизбежното размиване на фокуса в работата на една нова подобна административна мегаструктура, което съответно би довело до негативни последици за цялостната работа в МВнР.

29 март 2022 г. 16:54:39 ч.
Елина Петранова

Процесуално представителство на Република България пред Съда на Европейския съюз

Отдел „Право на ЕС и процесуално представителство пред Съда на ЕС“ в дирекция „Международно право и право на ЕС“ е единствената структура в администрацията, която представлява Република България пред Съда на Европейския съюз („СЕС“).

СЕС разглежда дела в множеството области на правото на Съюза. С оглед на това е подходящо тази структура да се намира в администрация, която е равноотдалечена от всички министерства.

През 2007 г. звеното е създадено като дирекция в администрацията на Министерския съвет. През октомври 2009 г. беше преместено в Министерството на външните работи („МВнР“), без да се представят основания за това.

Недостатъците от това, че структурата е част от МВнР, накратко са както следва:

  • Дейността на звеното съществено се различава от дипломатическата дейност на министерството;
  • В МВнР кандидатстват за работа малко юристи, а служителите в звеното трябва да притежават специфични юридически знания и умения;
  • Структурата губи опитни кадри заради дългосрочно командироване в чужбина и те повече не се връщат на работа в нея, както и по-млади служители напускат министерството;
  • Вследствие на предишните две числеността на служителите в структурата е малка, като допълнително намаляване на служителите може да застраши ефективността на дейността.

Горепосочените проблеми са постоянни и дори се задълбочават.

Начинът за справянето с тях е структурата, представляваща Република България пред СЕС, да бъде върната в администрацията на Министерския съвет.

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“, която има координиращи функции в досъдебната фаза на процедурите на Европейската комисия срещу Република България, неизменно е в администрацията на Министерския съвет. По примера с нея е правилно звеното, което представлява страната пред СЕС, да е в същата администрация. 

От администрацията на Министерския съвет е възможно да се зададе нова политика по отношение на дейността на СЕС, която да е свързана с активната роля на страната в правораздавателната дейност на ниво Европейски съюз. Това ще превърне България от обект в субект на европейската политика, което е залегнало като цел в програмата на настоящото управление.

 

 

 

 

11 април 2022 г. 19:48:56 ч.
Atanas.hristov.36

Коментар

Недопустимо е закриването на дирекция „Външноикономически отношения“ и вливането й в обща дирекция с част от дирекция „ООНиСР“. Обхвата на дейност на двете структурни звена не предполага функционално сливане в една дирекция.  

 
Дирекция „Външноикономически отношения“ има значителен принос за  работата по кандидатурата на България по присъединяването към ОИСР. Дирекцията е национален координатор по досието, още повече към днешна дата, когато България очаква да получи своята Пътна карта към ОИСР и активно да работи по нея.
 
Структурните промени трябва да целят улесняване осъществането на политиките на правителството, а не да го възпрепятстват.