Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

В периода 15 май – 13 декември 2021 г. бяха проведени три избора за Народно събрание, съответно от президента на Р България бяха назначени два служебни кабинета, а на 13 декември 2021 г. от 47-то Народно събрание беше избран Министерски съвет.

 

В този период, Постановлението на МС за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики (НСАП) беше изменено, като предвид настъпилите промени в структурата на МС беше предвидено министър-председателят да определя заместник министър-председател, който да председателства НСАП.

 

В периода май-декември 2021 г. с разпореждане на министър-председателя за председател на НСАП беше определен заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

 

За посочения период НСАП не е провеждал заседания, като в изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията и (приоритет № 5 „Освобождаване на гражданите от „дребната корупция“, мярка № 5 Надграждане на дейността по изготвяне на антикорупционни планове) и Насоките за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряване от министерствата и агенциите продължи изпълнението на мерките, включени в секторните антикорупционни планове за 2021 г., съответно министрите определиха ресорни заместник-министри или лица на ръководни длъжности, които да отговорят за координацията и изпълнението на мерките, включени в антикорупционните планове.

 

Следва да се отбележи, че една от основните цели в Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 - 2025 г. е Република България да бъде държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията, както и да се подчертае значимостта на антикорупционната политика и да се гарантира политическия ангажимент към тях.

 

В тази връзка, е необходимо на НСАП, в т.ч. и Гражданския съвет към него, да продължи дейността си, поради което  на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане следва да бъде съкратен на 14 дни.

 

По-краткият срок е определен с оглед необходимостта от по-бързо осигуряване функционирането на Националния съвет по антикорупционни политики, като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията, и противодействието на корупцията, и с оглед значимостта на държавната антикорупционна политика и нуждата от обединяване на усилията за постигане на по-значими резултати.


Дата на откриване: 14.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 март 2022 г. 19:51:05 ч.
lslilova

Коментари

1. Предвид разделянето на Министерството на икономиката и образуването на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа би трябвало да се промени и чл. 4, ал. 5, т. 4 от ПМС № 136/2015г.

2. - В чл. 8 на ПМС № 136/2015г. се предвижда създаването към Съвета на Граждански съвет, но съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за администрацията съветите могат да създават работни групи, а не други съвети. Доколкото Гражданският съвет е вид съвет, то той трябва да отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Закона за администрацията, което не е така. Допълнително, съставът на Гражданския съвет не отговаря на нормативно определения състав за Съвет по чл. 21 от Закона за администрацията, а също така и на нормативно определения състав на работна група по чл. 22, ал. 2 от Закона за администрацията. Чл. 21 ,ал. 5 и 6 от Закона за администрацията предвижда за участие в съветите на неправителствени организации, като наблюдатели, но чл. 8, ал. 2 от ПМС № 136/2015г. предвижда и контролни дейности на Гражданския съвет.