Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

Проектът на наредба за изменение и допълнение е разработен на първо място във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС) (обн. ДВ, бр. 99 от 2011 г.), в сила от 1 януари 2012 г., с който от 1 юни 2012 г. се въведоха нови акцизни ставки за природния газ в зависимост от предназначението му. Промените в наредбата се налагат и с оглед приети изменения със ЗИД на ЗАДС (Обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г.), които ще влязат в сила от 1 април 2013 г., във връзка с изграждането на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС).

 

Промените, касаещи акцизните ставки върху природния газ налагат изменение в наредбата, предвид задълженията, които законодателят е въвел за лицата по чл. 57а от ЗАДС за привеждане в съответствие на дейността им с изискванията на закона, включително и по отношение на средствата за измерване и контрол. Поради въведените различните акцизни ставки върху природния газ – за стопански нужди, за битови нужди и за моторно гориво и във връзка с контрола, осъществяван от митническите органи, е необходимо лицата да отчитат количествата в зависимост от предназначението на природния газ.

За да се уеднаквят изискванията към икономическите оператори по отношение на използваните средства за измерване и контрол, в проекта на наредба се предвижда прецизиране на разпоредбите, касаещи стоките по чл. 9 от ЗАДС и тютюневите изделия. В този смисъл, са предвидени изменения, свързани с отчитането на произвежданите, въвежданите и извежданите от данъчните складове акцизни стоки и по конкретно свързани с показателите, имащи значение за определяне на данъчната основа на акциза. За стоките по чл. 9 от ЗАДС се въвежда изискване да се измерват освен количествата, също така и алкохолният градус. Промяната ще гарантира равнопоставеност между всички лица, които следва да използват средства за измерване и контрол, за да отчитат показателите от значение за определяне на данъчната основа за изчисляване на акциза.


Предвидено е проектът на наредба за изменение и допълнение да влезе в сила от 31 март 2013 г., поради това, че Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) следва да бъде внедрена от 1 април 2013 г., като по този начин лицата ще разполагат с достатъчно време да приведат дейността си по отношение на предаването на данни по електронен път от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата и към нформационната система на Агенция „Митници”. Системата ще гарантира автоматизиране на процеса по обмен на информация и по-ефикасен контрол на цялостната верига за реализацията на акцизните стоки, както и обменът на информация по електронен път между Агенция „Митници” и Националната агенция за приходите.


Дата на откриване: 30.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари