Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за пътищата се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.

Със законопроекта се прецизират хипотезите за извършване на корекции, в случаите на допусната техническа грешка при издаване на електронна винетка и се въвежда ред относно нарушенията, регистрирани в периода от закупуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекция. Прецизират се хипотезите, свързани с подаването на декларирани тол данни, уведомяването на собствениците и ползвателите за неподадени тол данни и последващото заплащане на дължимите тол такси.


Дата на откриване: 16.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2022 г. 13:01:00 ч.
Stefsto

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Относно измененията в чл.10 а, ал. 3б:

               Изменението е абсолютно смешно и категорично съм против. Първо аз като си вадя винетка подавам данни, които са ЛИЧНИ – отнасят се до моя собственост. Обикновено винетка се купува преди път и е абсолютно неадекватен текста, че длъжностно лице, В НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ще коригира данните ми на основание подадено заявление. Човек като си подаде данните и след това провери, че няма валидна винетка за автомобила си и ВЕРОЯТНО е сбъркал в данните обичайно подава наново данни, прави ново плащане и ще си получи валидна винетка, с която да осъществи пътуването си.

При такива случаи трябва незабавно да има възможност да се върнат парите по сметка, от която са въведени и това е достатъчно и смисъла на тази допълнителна алинея трябва да е в тази насока – незабавно връщане на парите. АБСОЛЮТНО Е БЕЗМИСЛЕНА ТАЗИ АЛИНЕЯ, ТАКА КАКТО Е НАПИСАНА. Коригирането на данните, ако се разреши такова, трябва да е от този, който ги е въвел. Това са негови данни и той трябва да има правото да ги коригира, а не някакво си длъжностно лице.

Трябва изменението в алинеята да е в смисъл, че това са лични данни, достъпни по всяко време от собственика, който ги е въвел и да има възможност да ги променя. Така например ако аз бракувам колата си и искам да прехвърля винетката на номера на новата си кола да мога да го направя в срока на валидност на винетката. В противен случай завеждам дело за неоснователно обогатяване за моя сметка без да мога да ползвам услугата. Също така ако пътувам с друг автомобил да мога временно да прехвърля правата по ползването на пътната мрежа с другия автомобил без да заплащам допълнително. Това е толкова елементарно, че няма нужда от допълнително обяснение.

Като заключение предлагам следното изменение и допълнение:

Чл. 10а, ал.3б. При въвеждане на данни за електронна винетка, въвеждащият получава уникален код. При установяване на липса на валидна винетка след въвеждане на рег. номер, въвеждащият може повторно да влезе в системата и да поиска възстановяването на средствата или да промени данните с помощта на уникалния код до получаването на валидна винетка.

Чл.10а, ал. 3в. С помощта на уникалния код, генериран от системата всеки закупил винетка да може да смени временно или за постоянно номера на автомобила, за който е валидна винетката за времето, през която тя е валидна.

 

30 март 2022 г. 15:57:59 ч.
SMP2014

Сдружение "Съюз на международните превозвачи" - Предложения за промени

                                                                        МОТИВИ

 

                         към Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата

 

 

            Република България като страна членка на ЕС безспорно следва да се съобрази с поетите ангажименти свързани с транспонирането на законодателството на ЕС в българската нормативна рамка. Разбираемо е въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза, защото само така ще се постигне хармонизиране на националното с европейското законодателство. Въпреки че целите на Директивата са ясни, същата се интерпретира по начин, по който ползвателите на услугата ще бъдат несправедливо ощетени.

 

            С въвеждането на измененията и допълненията в чл. 10 и по специално в новосъздадените ал. 16-17 се въвеждат изисквания, които не отговарят нито на целите на Директива (ЕС) 2019/520, нито на целите за изпълнение на изискванията за условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Такова условие не следва да бъде поставяно тогава, когато се обследва техническото състояние на превозните средства, съгласно НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на

пътните превозни средства и което няма нищо общо с целите на Директива (ЕС) 2019/520.  Ето защо е наложително предложените изменения в ал. 16 и нововсъдадената ал. 17 към  чл. 10 да отпаднат изцяло. 

 

 

            С проекта на ЗИД на ЗП се допълват изискванията спрямо пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, използващи както бордово устройство, така и маршрутна карта. Въпреки това не са отчетени множеството възможности за грешки, дължащи се на технически неизправности на системата за таксуване. България е една от малкото държави членки, в които липсата или лошото функциониране на бордовата апаратура се счита за неплащане на пътна такса, когато въпросните такси могат да бъдат платени само посредством бордова апаратура или маршрутна карта. Хипотезите на частично и пълно неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден не са съобразени със степента на нарушението, нито е отчетен фактът на множеството грешки, дължащи се на лошото функциониране на бордовата апаратура. Не е прецизирано и по-какъв начин ще бъде удостоверявано уведомяването на ползвателите на услугата. В правото уведомяването следва да бъде извършено по ред и условия специално уредени в нормативен акт, в противен случай не се гарантира действителното получаване на уведомяването от ползвателя, а оттук се нарушава правото му на защита. Лисата на уведомяване по надлежен ред води след себе си множество неблагоприятни правни последици, от които ползвателят на услугата не може да се защити. По тази причина се налага да бъде ясно дефиниран начина на подаване на  уведомлението, както и недвусмисленото удостоверяване на получаването му от ползвателя на услугата. Налице са предпоставки за ненужно завишаване цената на тол услугата, когато нарушението е само в  рамките на един календарен ден, в който не е отчетен определен пътен участък. Това би могло да се дължи на множество причини, които не зависят от собственика или ползвателя на услугата, като например несработване на устройството с определената рамка в началото или в края на преминаването, или загуба на сигнал по време на самото пътуване, което се дължи на техническа неизправност на рамката или устройството, отчитащи преминаването. Същевременно с това, отчитането на преминаването в останалите тол сегменти говори за безспорна добросъвестност на ползвателя, която следва да бъде стимулирана, а не санкционирана.   

           

30 март 2022 г. 15:58:30 ч.
SMP2014

Сдружение "Съюз на международните превозвачи" - Предложения за промени

В допълнение, част от ползвателите на пътната мрежа използват маршрутни карти, които генерират технически грешки и/или включват непрецизирани, или трудно видими на интерактивните карти  участъци, които са забранени за преминаване на превозни средства от категорията по ал. 3.  Така на практика, ако се следва зададеният маршрут, превозвачът ще бъде в нарушение на Закона за автомобилните превози или Закона за движение по пътищата, което автоматично ще доведе до нарушение и санкция. В други случай е възможно отклонение от маршрута по независещи от ползвателя на услугата причини или несъзнателно пропускане на изход.

            Приветстваме идеята установеното неподаване на декларирани тол данни да бъде квалифицирано като неправомерно преди реализирането на административно –наказателна отговорност, но чрез предложеното решение няма да бъдат постигнати целите за по-справедлив подход спрямо потребителите, напротив, потребителят ще заплаща по-високи такси, въпреки че в поставените срокове е реагирал добросъвестно след получаване на уведомлението. Сроковете за реакция от страна на потребителите също не са съобразени с естеството на работа на ползвателите на услуги, тъй като са в минималната граница и следва да бъдат увеличени до разумни граници, именно за да се постигне максимална справедливост.

 

30 март 2022 г. 15:59:19 ч.
SMP2014

Сдружение "Съюз на международните превозвачи" - Предложения за промени

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

              към Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата

 

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:

Алинея 16  и ал. 17 отпадат.

 

             § 2. В чл. 10б се правят следните  изменения и допълнения:

  1. Правят се следните изменения в новосъздадените ал. 7-11, както следва:

 

„(7) В случай че е налице частично неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден за пътно превозно средство от категорията по ал. 3, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, на собственика или ползвателя се предоставя възможност да заплати двойния размер на таксата за нерегистрирания пътен участък в срок до 14 дни, считано от уведомяването му по надлежния ред за неподаването на данни.

(8) В случай че не са подавани декларирани данни в рамките на един календарен ден, за пътно превозно средство от категорията по ал. 3, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, на собственика или ползвателя се предоставя възможност да заплати таксата по ал. 5 в срок от 14 дни, считано от датата на надлежното му уведомяване за неподаването на данни.

(9) В три дневен срок от установяване на неподаване на данни по ал. 7 или ал. 8, доставчикът на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние уведомява по надлежния ред собственика или ползвателя на пътното превозно средство от категорията по ал. 3, за което има сключен договор.

(10) При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство от категорията по ал. 3, за което има закупена маршрутна карта за календарния ден с неправилно декларирани данни и надлежното му уведомяване от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, собственикът или ползвателят има право да заяви писмено пред Агенция „Пътна инфраструктура“ действителните данни за ползването на платената пътна мрежа за съответния период.  Въз основа на това заявление, Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва проверка за верността на тези данни, като в случай на потвърждение, на собственика или ползвателя се предоставя възможност да заплати незаплатеният предварително пътен участък с изключение на случаите на значително отклонение от предварително декларирания в маршрутната карта маршрут, за който следва да се заплати 50 % от таксата по ал. 5,  по смисъла на процедурата по ал. 10.“

           

§ 3. В чл. 10г се запазва предходната редакция, а именно: „(10г) За пътни превозни средства с чуждестранна регистрация не се събира такса по чл. 10, ал. 1, ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна.