Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

 

С проекта на наредба се цели уреждане на обществените отношения, свързани с прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ през преходния период.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 MChirpanlieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 16.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 април 2022 г. 10:33:35 ч.
mig_kostenets

Предложение за допълване на приложение 2, т. 5

Предлагаме в Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 (Документи за авансово плащане) от Наредба 4/2018 г. да бъде изменена точка 5, като досегашният текст:

5. Запис на заповед по образец (приложимо за бенефициенти общини и местни инициативни групи).

Да бъде изменен на:

5. Запис на заповед по образец (приложимо за бенефициенти общини, читалища и местни инициативни групи).

Мотиви:

В чл. 81 ал. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 ВОМР от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. са предвидени две възможност за получаване на авансово плащане за общини и читалища:

„(4) Когато получател е община или е читалище, което изпълнява проект по мярка 7.2 от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., авансово плащане се допуска след представяне на:

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за поемането на дълг, или

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на ДФЗ в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.“

В същото време, в Наредба 4/30.05.2018 г. читалищата не са посочени в т. 5 от приложение 2.

Читалищата са финансирани от държавния и общинския бюджет и са публично правни организации по смисъла на ЗОП, съответно се явяват възложители по същия закон. Финансовите възможности на читалищата са ограничени и рядко разполагат със свободен финансов ресурс за изпълнение на проекти за ремонт на материалната си база, оборудване или за проекти в сферата на културното, историческото и природно наследство. От друга страна те имат функции по закон и най-голям капацитет и опит за изпълнение на дейности, насочени към опазване на културното и историческо наследство за определена територия. Трудността за осигуряване на финансовия ресурс за изпълнението на проектите до неговото възстановяване от РА ги възпрепятства да кандидатстват с проекти пред МИГ или на национално ниво. Възможността за получаване на авансово плащане чрез гаранция от общината ще улесни  и насърчи този процес. 

Смятаме че тази възможност следва да бъде допусната не само за подмярка 7.2., а за всички публични мерки, по които читалищата са  допустими кандидати. 

Доколкото същите аргументи са приложими и за училищата, предлагаме в бъдеще да се обмисли възможност за получаване на авансово плащане срещу предоставяне на запис на заповед от кмета след решение на Общинския съвет и за училищата.