Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

 

 
Предлаганата промяна на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) е обусловена от необходимостта същият да се приведе в съответствие с новата редакция на Европейската патентна конвенция и с измененията на Договора за патентно коопериране (РСТ). Промени се налагат и с оглед усъвършенстване системата на закрила на изобретения и полезни модели, като най-същественият момент е опростяването на процедурата на експертиза, през която преминава заявката за издаване на патент за изобретение.
Промените, които се предлагат с настоящия законопроект могат да бъдат групирани в няколко основни направления: промени, засягащи общите положения в ЗПРПМ (глава „Първа”), промени в регламентацията на секретните изобретения (Глава „Трета” ), промени относно процесуално-правните норми, регламентиращи експертизата на заявки за издаване на патенти (глава „Четвърта”) и споровете във връзка с обжалването на отказ да се издаде патент или да се регистрира полезен модел и по повод исканията за обявяване на недействителност на вече издаден патент (глава „Пета”). Други разпоредби, в които се предвиждат изменения и допълнения са тези, отнасящи се до международните заявки по РСТ (глава „Шеста”) и заявките за европейски патенти (глава „Шеста а”).
Промените по отношение на експертизата на заявки за издаване на патенти се свеждат до това, че с подаване на заявката за издаване на патент се иска проучване и експертиза. При сега действащия закон такова проучване се извършва от Патентното ведомство само по молба на заявителя, подадена в тринадесет месечен срок. Целта на промяната е да се опрости процедурата по издаване на патент, като на заявителите се спести необходимостта да следят сроковете, в които могат да подадат искане за проучване, и се елиминира възможността да ги пропуснат, което води до негативни последици.  
Разпоредба, която заслужава внимание е и тази на новия чл. 44а, който допуска възстановяване на правото на приоритет на международна заявка, която е подадена след изтичане на 12-месечния срок за претендиране право на приоритет. Така при определени условия, посочени в цитираната норма, се предотвратява загубата на права. Новата разпоредба, от една страна, въвежда възможност, предоставяна на международните заявители от Договора РСТ, а от друга, повставя в равностойно положение националните и международните заявители.
Промените в правния режим на секретните изобретения се състоят в това, че по заявки, за които е получено становище за ниво на класификация за сигурност, производството по издаване на патент се спира. Патент може да бъде издаден едва след премахване на нивото на класификация за сигурност и след извършване на експертиза по същество на заявеното изобретение по общия ред. Съгласно сега действащата уредба след получаване на ниво на класификация за сигурност на изобретението, по заявката се издава патент, без да е извършвана проверка за патентоспособност на изобретението. С промяната се цели премахване на съществуващия двоен режим на закрила на изобретенията – чрез патенти, издадени със и без проверка за патентоспособност.
 
 
 


Дата на откриване: 3.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари