Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

В последните години Европейската комисия (ЕК) в рамките на специфичните препоръки към България акцентираше върху подобряването на обхвата и адекватността на схемите за минимален доход. Изпълнението на тези препоръки беше поставено и като задължително условие за стартиране на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). От друга страна, базирането на системата за социално подпомагане върху гарантирания минимален доход (ГМД) не позволява необходимата гъвкавост за адекватно отразяване на промените в средата, така че да се постигне по-висока ефективност на подпомагането за хората, изпаднали в критична ситуация.

Настъпилите промени в информационната среда и необходимостта от осигуряване на адекватна защита на личните данни и условия за преминаване към електронно управление налагат и съответните допълнения в ЗСП.

С цел прецизиране на съответни разпоредби, За да се гарантира еднозначно разбиране и прилагане на разпоредбите на Закона, се налага прецизиране на текстовете, които имат пряко отношение по процедурите, свързани с подпомагането.

С предлаганите промени в Закона се цели:

Създаване на необходимите нормативни условия за изпълнение на препоръките на ЕК;

Недопускане на рискове във връзка с ПВУ;

Съобразяване на политиката за социално подпомагане с общата европейска политика в областта на социалната закрила;

Оптимизиране на системата за социално подпомагане.

За реализиране на предлаганите промени, което ще бъде детайлно отразено в подзаконовата нормативна уредба, ще са необходими за периода до 2025 година съответно: 2023 г. – 70,313 млн. лв.; 2024 г. – 105,345 млн. лв. и за 2025 г. – 125,444 млн. лв.

С предлаганите промени действащата нормативна уредба ще се приведе в съответствие със заложените общи европейски приоритети в областта на социалната закрила и борбата с бедността. Така България ще изпълни своя ангажимент като държава-членка на ЕС. От друга страна, с обвързването на системата за социално подпомагане с линията на бедност ще се изпълнят препоръките на ЕК и условията за активиране на ПВУ, свързани със схемите за минимален доход. Също така ще се създадат необходимите условия за оптимизиране на системата за социално подпомагане, както технологично, така и по отношение на постигането на по-висока ефективност – разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите.

Предложените промени в Закона за социално подпомагане не са свързани с изпълнение на задължения на Република България за въвеждане в националното законодателство на правото на Европейския съюз.


Дата на откриване: 22.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 март 2022 г. 18:30:39 ч.
jasent

Проследимост на ефективността на социалното подпомагане

Здравейте,

разбирам, че целта на тази промяна е "..преминаването на социалното подпомагане от обвързване на социалните помощи с гарантирания минимален доход към обвързване с линията на бедност..". Подкрепям промяната по същество, но притесненията ми са, че социалното подпомагане е еднопосочен процес и  липсват измерители за ефекта от него а именно:

- как се развива социалноподпомогнатия

- участва ли в програми за кариерно развитие

- къде и за какво разходва цоалното подпомагане

- какво е социалното положение на членовете на семейството му

- каква е демографията и здравния статус на социално подпомогнатите

 

Предполагам честното социално подпомагане, би могло да се разглежда и в контекста на честното отношение на социално подпомогнатите и свързаните с тях лица.

Очаквам стратегическо мислене в тази посока.

23 март 2022 г. 12:13:09 ч.
Antoniopz777

Пълно съгласие с коментара от 22 март 2022 г. 18:30:39 ч.

Изцяло съгласен съм с коментара от 22 март 18:30:39 ч. за "Проследимост на ефективността на социалното подпомагане" и бих допълнил, че трябва да се вземе в предвид и образователния ценз на подпомаганото лице и да се вземат мерки чрез финансиране на НПО-то да образоват съответните групи в риск. Голяма част от бедността идва именно от липса на практични знания и обща насока за функционирането на света в 21-век. Звучи сложно, но всъщност не е - целта е да се прескочи закостенелото мислене, че света е труден и липса на насока, както и невъзможността за постигане на високи доходи.