Обществени консултации

Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Национален план за действие 2022-2023 г.

С оглед изработването на документи, които да отразяват актуалните предизвикателства на национално и местно ниво свързани с равенството, приобщаването и участието на ромите, от началото на 2022 г., се подновиха обсъжданията с гражданските организации и с институциите.
В настоящите проекти на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Национален план за действие за периода 2022-2023 г. са включени предложения на гражданския сектор, по които институциите са прецизирали цели, мерки, финансиране, срокове.
 
Проектите на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030  и Национален план за действие за периода 2022-2023 г. се публикуват за обществено обсъждане в срок от 14 дни.
 
Предстои България да приеме и представи и пред Европейската комисия своята стратегическа рамка до средата на м. април 2022 г.
 
*Проектът на стратегия е подлаган на обществено обсъждане два пъти, както следва:


Дата на откриване: 24.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 април 2022 г. 13:45:52 ч.
НМЗМ

Предлагани допълнения в Плана за действие към Стратегията

Уважаема г-жо Константинова,

Във връзка с разработването на Национална стратегия  за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. и на и план за действие към нея за периода 2021-2023 г., изпращаме на Вашето внимание предложенията на Националната мрежа на здравните медиатори за допълнения:

План за действие, приоритет „Здравеопазване“:

  • Цел 1, мярка 1.6. – да бъде взето предвид, че анализи вече съществуват (доклад – икономически анализ „Цената на безразличието“ на екип с ръководител д-р Венелин Стойчев; правен анализ на достъпа до здравни грижи на бременни неосигурени жени, изготвен от адв. Мария Шаркова).
  • Цел 1 – да бъде допълнена с мярка 1.7. Осигуряване на равен брой прегледи и лабораторни изследвания за всички бременни жени, без значение от осигурителния им статус през промяна на Наредба 26 на МЗ; отговорна институция – МЗ и общини; индикатори – променена Наредба 26 и осигуряване на прилагането ѝ във всички общини в страната; текуща стойност - 0; целева стойност – 1.
  • Цел 1 – да бъде допълнена с мярка 1.8. - Осъществяване на АГ прегледи и консултации в разкритите по НППМДЗ 31 ЗКЦ за майчино и детско здраве; отговорна институция – МЗ, здравни медиатори; индикатори – брой осъществени прегледи и консултации на здравнонеосигурени жени; текуща стойност – неизвестна; целева стойност – 7000. Предвид продължаването на НППМДЗ от страна на Министерство на здравеопазването до 2030 г. изненадващо е, че тези центрове не фигурират никъде в Плана за действие към Стратегията. 
  • Цел 1 – да бъде допълнена с мярка 1.9. - Ефективно работещ  механизъм за превенция на ранните съжителства, бременности и раждания, насърчаване на семейното планиране чрез достъп до контрацепция, консултиране и здравно образование в училище и общността; отговорна институция - МЗ, общини, ОЗД, НПО, здравни медиатори, образователни медиатори, общност, РЗИ, училища, полиция, прокуратура; индикатори – брой инициативи в общността и в образователни институции; брой подадени жалби и осъществени съдебни производства; текуща стойност – 500; целева стойност – 1500.
  • Цел 2, мярка 2.1. да бъде допълнена с текст „Подкрепа в процеса на лечение на болните от сифилис“.
  • Цел 2, да бъде допълнена мярка 2.7. – Провеждане на инициативи, насочени към РДР и превенция на бедността с фокус – детско здраве; отговорна иниституция – МЗ, общини, РЗИ; индикатори – изготвяне на анализ (стратегия), насочена към РДР при деца, живеещи в бедност, вкл. картографиране и др.; текуща стойност – 1; целева стойност – 3.
  • Цел 5, да бъде допълнена мярка 1.2. Провеждане на регионални работни срещи-обучения на местни екипи на РЗИ, ОПЛ, здравни медиатори за координиране на дейностите по осъществяване на ваксинации по задължителния, препоръчителния календар и ковид ваксинации; отговорна институция – МЗ, РЗИ, ОПЛ, здравни медиатори; индикатори – брой проведени работни срещи-обучения на областно ниво; текуща стойност – 0; целева стойност – 24.

 

07 април 2022 г. 13:58:40 ч.
Интегро

СТАНОВИЩЕ ОТ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ НАЦИОНАЛАН КОАЛИЦИЯ ИНТЕЛЕКТ

Уважаеми госпожи и господа, 

 

От името на гражданските организации от Национална Коалиция Интелект изпращаме на вашето внимание Становище с препоръки към Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и проекта на  Национален план за действие. 

Основен акцент в становището е поставен върху текстовете по приоритет "Върховенство на закона и недискриминация" и планираните мерки за изпълнението им, тъй като в тях все още има такива, които са стигматизиращи и уронващи достойнството на ромската общност.

В насоките на Европейската Комисия за национални стратегии има силно послание за нов подход към политиките за ромите, а именно да се адресира антиромският расизъм/ antygypsyism, който стои в основата на неравенството и социалното изключване на ромите. Досегашните усилия за преодоляване на различията в социално-икономическия статус на ромите и останалото население остават напразни или с малък напредък именно защото ромите са третирани като неблагонадежни хора, за които не си струва да се правят усилия. 

 Поради значителния обем на становището, същото е изпратено по електронна поща на администратора на портала г-н Минков. Моля да се запознаете с детайлния анализ в становището и прикачените към него документи, чиято единствена цел е да се подобри съдържанието на Стратегията и на националния план за изпълнение на стратегията, така че България да покаже, че наистина се променя.

 

07 април 2022 г. 15:01:24 ч.
Интегро

СТАНОВИЩЕ ОТ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ НАЦИОНАЛАН КОАЛИЦИЯ ИНТЕЛЕКТ

Уважаеми госпожи и господа, 

От името на гражданските организации от Национална Коалиция Интелект изпращаме на вашето внимание Становище с препоръки към Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и проекта на  Национален план за действие. 

Основен акцент в становището е поставен върху текстовете по приоритет "Върховенство на закона и недискриминация" и планираните мерки за изпълнението им, тъй като в тях все още има такива, които са стигматизиращи и уронващи достойнството на ромската общност.

В насоките на Европейската Комисия за национални стратегии има силно послание за нов подход към политиките за ромите, а именно да се адресира антиромският расизъм/ antygypsyism, който стои в основата на неравенството и социалното изключване на ромите. Досегашните усилия за преодоляване на различията в социално-икономическия статус на ромите и останалото население остават напразни или с малък напредък именно защото ромите са третирани като неблагонадежни хора, за които не си струва да се правят усилия. 

 Поради значителния обем на становището, същото е изпратено по електронна поща на администратора на портала г-н Минков. Моля да се запознаете с детайлния анализ в становището и прикачените към него документи, чиято единствена цел е да се подобри съдържанието на Стратегията и на националния план за изпълнение на стратегията, така че България да покаже, че наистина се променя.

 

07 април 2022 г. 19:06:32 ч.
annaD

тест

тест

07 април 2022 г. 19:33:53 ч.
ИФЛИРИ

Становище на Неформалния форум за учене и иновации за ромското включване в България

Уважаеми дами и господа,

Неформалният форум за учене и иновации за ромското включване в България (Informal Forum for Learning and Innovation for Roma Inclusion in Bulgaria - IFLIRI) изпраща съвместно становище и препоръки, които целят да бъдат внесени подобрения в проекта на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Национален план за действие (2022-2023 г.).

IFLIRI e група от организации с дългогодишен опит в сферата на политиките и работата на терен по темата за равенството, приобщаването и участието на ромите. Вярваме, че нашите коментари и препоръки ще допринесат до подобряване на тези ключови стратегически документи и постигане на значим напредък в сферата. Поради значителния обем на становището, същото е изпратено по електронна поща на кабинета на заместник министър-председателя по ефективно управление, секретаря на НССЕИВ и администратора на портала​​.

Подписали становището:

Хабитат България

Фондация Заедно в час

Асоциация Интегро

Сдружение Лекари на света

Фондация Лале

Фондация Здраве и социално развитие (Хесед)

Фондация Тръст за социална алтернатива

Reach for Change Bulgaria (Фондация Промяната)

Илко Йорданов, експерт в Институт “Отворено общество​"​

07 април 2022 г. 20:31:57 ч.
TSA

Становище на Тръст за социална алтернатива

Уважаеми колеги,

Становището на фондация "Тръст за социална алтернатива" е достъпно на интернет адрес: 

http://socialachievement.org/web/files/richeditor/header/Statement%20Roma%20Strategy%20April%202022.pdf