Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската онкология е тази част от науката, която изучава злокачествените солидни тумори, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика, както и овладяване на нежеланите лекарствени реакции от противотуморното лечение.

Причините за разработване на проекта на наредба са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на злокачествените солидни тумори при възрастни пациенти, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти. Лекарственото лечение на солидните злокачествени тумори е динамично променящо се, свързано е с бързо навлизане не само на нови лекарствени продукти, но и с промяна на индикации за приложение на вече съществуващи такива. Промяна е извършена в почти всеки раздел на фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология, предвид актуализираните индикации и новите продукти. Всичко това налага предложения проект на фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология да бъде разглеждан и обсъждан, а впоследствие и приет в цялост.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Медицинска онкология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.


Дата на откриване: 30.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари