Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦВО

Считано от 01.09.2021 година Централно военно окръжие е юридическо лице ex lege по аргумент от чл. 21 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ). Дейностите по водене на отчета, оповестяване и доставяне на резерва и планиране на индивидуалната военна подготовка на запаса се осъществяват от министъра на отбраната чрез Централното военно окръжие. Централното военно окръжие е военно формирование на пряко подчинение на министъра на отбраната, юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната. Към Централното военно окръжие се създават подчинени териториални структури – военни окръжия, които са органи за водене на военния отчет по този закон. Устройството и дейността на Централното военно окръжие се определят с този закон, с плана за развитие на въоръжените сили и с акт на министъра на отбраната.

Считано от 01.09.2021 година в Централно военно окръжие е прието ново щатно разписание на длъжностите, респективно е въведена нова организационна структура, която не съответства на нормативните текстове от действащия Правилник за устройството и дейността на Централно военно окръжие de lege lata.

 


Дата на откриване: 30.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари