Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

Проектът на закон предвижда Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ да бъде преобразувано в еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала, като:

а) Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на закона преобразува Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ в еднолично търговско дружество чрез разпределяне на имуществото му в дялове или акции съгласно разпоредбите на Търговския закон;

б) при преобразуването на държавното предприятие в еднолично търговско дружество предоставеното му и придобитото от него имущество се предоставя в собственост на дружеството с акта за преобразуване, освен ако в него е предвидено друго. Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, трудовите правоотношение с работниците и служителите, не се прекратяват.

Държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване“, „Съобщително строителство и възстановяване“ и „Строителство и възстановяване“ са създадени чрез преобразуване със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. С предходните изменения на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, държавното предприятие „Строителство и възстановяване“ беше преобразувано в еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала. При преобразуването на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ в търговско дружество, аналогично на преобразуването на държавното предприятие „Строителство и възстановяване“, изпълняваните от предприятието и определени в закона като основни публични задачи, не са възложени на друго предприятие или ведомство.
 
Мотивите за предлаганите изменения и целите, които се очаква да бъдат постигнати с тях, са следните:
Към момента на практика основната дейност на държавното предприятие е да функционира в стопанския живот на страната като класическо търговско дружество – участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, там, където предприятието прецени, че има потенциал да се справи, включително участие като подизпълнител, или като част от консорциум. По това основният предмет на дейност на държавното предприятие, така както е определен в чл. 4, ал. 1 от закона, както и на практика, по нищо не се отлича от търговско дружество със сходен предмет на дейност.
 
Определените в закона като публични задачи (чл. 4, ал. 2) обхващат много малък обем от дейността на предприятието, носят основно разходи за бюджета и се изразяват основно в поддържането на техника и други активи. 
 
Законът за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения е приет през 2000 г., при доста по-слабо развит пазар на дейностите, формулирани в закона като основен предмет на дейност на предприятието. Приемането на закона в този му вид е бил преходен и компромисен вариант, като се запазят изпълнявани дотогава задачи и същевременно с това се предостави възможност на войските да извършват и търговска дейност.
 
Основният предмет на дейност на държавното предприятие, по никакъв начин не може да бъде определен и като изключителни права за предоставяне на услуги по силата на закон смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки.
 
С преобразуването на държавното предприятие в търговско дружество, то ще приеме адекватната правна форма, съответстваща на неговата дейност, ще се намалят разходите за бюджета, свързани с формулирани в закона публични задачи.
 
Лице за контакти:
Женета Рогова,
Дирекция “Правна”,
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Тел.: 02/ 9409 475


Дата на откриване: 10.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари