Обществени консултации

Проект на Годишен план за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година

В изпълнение на чл. 62б, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 6в, ал. 5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (Съвета) за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия разработи проект на Годишен план за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (Годишен план), приета с Решение № 865 от 26 ноември 2020 г. Проектът на Годишен план e съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета. Проектът на Годишен план е съобразен и с глава 5 от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. (Стратегията), в която е прието, че проследяването и отчитането на изпълнението на целите на Стратегията, се осъществява чрез индикатори за всяка дейност, предвидена в годишни планове за изпълнение на програмите за намаляване на риска от бедствия. В него са предвидени 60 дейности с общ бюджет над 70 млн. лева, като източниците на финансиране на дейностите са съответно бюджетите на министерствата и ведомствата, общинските бюджети, фондовете на Европейския съюз и на други международни организации.


Дата на откриване: 1.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2022 г. 16:29:52 ч.
lslilova

Проект на Годишен план за 2022г. за изпълнение на НПНРБ

1. В оперативна цел 1.1. на НПНРБ последната част „споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения.“ буди недоумение, предвид чл. 4, т. 3, чл. 20, чл. 28 и във връзка с всички останали разпоредби на ЗЗБ, защо е формулиранd като част от цел, а не като дейност за изпълнение на първата част от целта, което кореспондира и с дейност 1.1.2. от плана.

2. Между цел 1.2. и дейност 1.2.1 не съществува принципна разлика.  

3. В оперативна цел 2.1. липсва сериозна насоченост на дейности, насочени към интеграция на частния сектор, посочената дейност за частния сектор 2.1.6 е без индикатори за изпълнение,  отговорни институции и очаквани резултати.

4. В плана няма дейности, касаещи колективните средства за защита (инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития) по чл. 12 от ЗЗБ, като тяхното осигуряване е част от превантивната дейност за намаляване на риска от бедствия по чл. 6, ал. 1, т. 12 на ЗЗБ. Не фигурират и в дейностите по 4.2.2. от плана.

 

03 април 2022 г. 16:30:18 ч.
lslilova

Проект на Годишен план за 2022г. за изпълнение на НПНРБ

1. В оперативна цел 1.1. на НПНРБ последната част „споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения.“ буди недоумение, предвид чл. 4, т. 3, чл. 20, чл. 28 и във връзка с всички останали разпоредби на ЗЗБ, защо е формулиранd като част от цел, а не като дейност за изпълнение на първата част от целта, което кореспондира и с дейност 1.1.2. от плана.

2. Между цел 1.2. и дейност 1.2.1 не съществува принципна разлика.  

3. В оперативна цел 2.1. липсва сериозна насоченост на дейности, насочени към интеграция на частния сектор, посочената дейност за частния сектор 2.1.6 е без индикатори за изпълнение,  отговорни институции и очаквани резултати.

4. В плана няма дейности, касаещи колективните средства за защита (инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития) по чл. 12 от ЗЗБ, като тяхното осигуряване е част от превантивната дейност за намаляване на риска от бедствия по чл. 6, ал. 1, т. 12 на ЗЗБ. Не фигурират и в дейностите по 4.2.2. от плана.