Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта

 

Проектът на постановление за приемане на Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта е изготвен в изпълнение на изискването на чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта.
Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища по смисъла на глава четвърта от Закона за народната просвета, както и домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.
С новата Наредба са регламентирани правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрални казина и игрални зали до училища или домове за деца, лишени от родителски грижи. Разпоредбите са съобразени с промените в нормативната уредба, които се изразяват в отпадане на изискванията за отстояние на игрални зали и казина спрямо казарми и същевременно въвеждане на такова изискване за домове за деца лишени от родителски грижи. В съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта отпада и възможността за несъобразяване на отстоянието в случаите, когато игралните зали и казина са разположени в хотели с определена категория по Закона за туризма три звезди.
С проекта на наредба е въведено изискването отстоянието да се измерва от правоспособни лица, вписани в Регистъра по геодезия, картография и кадастър. Чрез тази разпоредба се преодолява празнотата на действащата до момента наредба, която създаваше възможност за различно тълкуване на правните норми.
За първи път се предвижда възможност председателят на ДКХ да възложи на правоспособни лица независима експертиза за измерване на отстоянието в процеса на извършване на проверка и проучване по образувани пред ДКХ производства по ЗХ. Новост в правната уредба е изричното уреждане на процедура за удостоверяване на отстоянието, изрично изискване това да се извършва от правоспособно лице, което може да извършва дейности по геодезия, картография и кадастър, вписано в специален регистър и посочване на необходимите документи за това.
В проекта на наредба детайлно са посочени начините и техническите способи за измерване на отстояния, като изрично е предвидено отбелязване от правоспособни лица върху извадка от кадастралната карта на всички входове на училища и домове за деца, лишени от родителски грижи. По този начин се предотвратява съществуващата до този момент възможност за заобикаляне на забраната чрез измерване на отстояния до най-отдалечен или новоизграден вход на училище.
За удостоверяването на съществуването на домове за деца, лишени от родителски грижи в радиус от 300 метра от главен вход на казино или игрална зала е въведено изискването за издаване на удостоверение от съответната община, в което да са посочени точните административни адреси на такива домове.
За първи път в проекта на наредба е въведена легална дефиниция на главен вход на игрално казино или игрална зала.
Поради посочените многобройни и важни промени се налага отмяната на действащата Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона хазарта,  приета с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.) и приемане на нова Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта.
Чрез проекта на постановление се осъществява мярка, насочена към изпълнение на една от целите на Закона за хазарта - ограничаване на риска за малолетни и непълнолетни от достъп до организирани и провеждани хазартни игри на територията на Република България.


Дата на откриване: 10.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.9.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари