Обществени консултации

Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

 

Документът се разработва от работна група с активното участие на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства бяха разработени няколко последователни проекта на Споразумението за партньорство, като последен вариант беше представен на службите на Европейската комисия за неофициални консултации през м. октомври 2021 г. 

 

По проект на Споразумение за партньорство са проведени обществени консултации през м. октомври 2020 г., както и публично обсъждане през м. юли 2021 г.

 

Настоящият вариант на документа е резултат от проведените преговори с Европейската комисия и отразяването на последно получените коментари от нейна страна в края на м. януари тази година. Техническите консултации с ЕК са приключени, като проектът на СП следва да бъде съгласуван на национално ниво, след което официално да бъде изпратен на Европейската комисия за одобрение.

 

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg.

 

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения и коментари може да изпращате в срок до 21 април 2022 г.


Дата на откриване: 8.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 21.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 април 2022 г. 09:44:54 ч.
gdrumeva

Концепции за ИТИ

 
Здравейте, 
 
на стр. 49 е записано: "Инвестициите за развитие на регионите за планиране NUTS 2 , предвид по-големият им териториален обхват, ще се осъществяват чрез пакети от взаимосвързани и допълващи се интегрирани проекти (концепции за ИТИ за приноса на фондовете на ЕС към изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите – по една концепция за ИТИ на регион)." 
 
Какво означава това? Това ли, че за целия програмен период общините от целия СИР например, от направление териториално развитие на шестте региони за планиране в страната ще кандидатстват само с една концепция с проекти във всички сектори? Досега бе планирано да се кандидатства по ПРР 21-27 г. с концепции , които да обединяват проекти, развиващи потенциала на региона, но в една сфера - образование, зелени градове, устойчива и трудова мобилност и т.н. Беше обявено, че коцепцията ще има мин. два взаимосвързани проекта и три партньора, като максималният брой на партньорите не следва да надвишава 10 за да е допустима. Ако е предвидено да се кандидатства само с една концепция за всичките три общини от СИР например, е абсурдно, предвид голямата нужда от необходими за развитието на градовете нови инвестиции от всякакъв вид инфраструктура, предвид многото сфери на инвестиции, както и предвид изключително трудното управление на такова партньорство с толкова много проекти.
 
По-удачно е  да се кандидатства с няколко концепции, и по начин, който е описан в АКТУАЛИЗИРАНИ ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
 
инж. Геновева Друмева