Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 година

С проекта на Решение се предлагат за утвърждаване таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 2022/2023 година. 

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е съобразен с разпоредбата на чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.

Спазени са изискванията на чл. 95, ал. 7, т. 5 от ЗВО, съгласно които курсантите във висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. Приети са предложенията на висшите военни училища за размера на таксите за обучение на учащите се в тях студенти и докторанти.

Годишните такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП за учебната 2022/2023 година са определени в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.

Срокът за обществени консултации е 15 дни, като мотивите за това са:

  • Разпоредбите на чл. 95, ал. 3 от Закона за висшето образование регламентира че - размерът на таксите не може да бъде по-висок от две трети от средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3 – включващи диференцирани нормативи за издръжка по професионални направления за едни студент, определени с Постановление № 162 от 2001 г. на Министерския съвет. Съгласно чл. 2 на цитираното постановление - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент в държавните висши училища се определя ежегодно с постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година;
  • Базовият норматив за издръжка на един учащ се в държавните висши училища за 2022 год. е определен с чл. 7, т. 2 от Постановление № 31 от 09 март 2022 год. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 година и обнародван на 22.03.2022 год.;
  • Спазване на разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 7 от ЗВО, Министерският съвет утвърждава ежегодно до 30 април по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища и научните организации по чл. 47, ал. 1 размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти.


Дата на откриване: 8.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 април 2022 г. 18:52:53 ч.
Aziti

Кривото право

Имайки се предвид, че може би в бъдеще всеки гражданин ще има правото да пише и входира конституционна жалба, би било добре да подготвите една критична маса, която да е обучена за тази цел. Предлагам от догодина всеки, които иска, да получи възможността да започне следване по право, присъствено или онлайн. Още в първи семестър да се изучава конституционно право, лекция плус практическо упражнение. Нека преподавателите в университетите сами да направят цедка и да подберат в рамките на една/две години най-добри, сред желаещите да станат един ден прависти. (практика от австрийски университет)

10 април 2022 г. 12:02:05 ч.
gabi.g

Култура не ни трябва ли?

Прави впечатление, че таксите за студенти държавна поръчка в НАТФИЗ са в пъти по-високи от тези в други учебни заведения. Същевременно, това е учебното заведение, даващо най-добре подготвени кадри за театралното и филмово изкуство, а някои специалности нямат аналог у нас.

Би било добре държавата да помисли  - има ли нужда от добре подготвени и талантливи кадри в културата. И ако да - да бъдат предприети мерки за намаляване на таксите, които са непосилни за студентите и техните семейства.

Тук ще допълня, че ангажираността на тези студенти с учебния процес е такава, че рядко могат да си позволят да работят нещо, докато следват.

10 април 2022 г. 22:34:23 ч.
ivanmihalev

Грешка

В текста на Приложение № 1 към т.1 към проекта на РМС е изписано (стр. 17) "Приложение No 2 годишни такси за обучение за учебната 2022/2022 г. на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2020/2021 г."

Предполагам, че става въпрос за учебната 2022/2023 г.