Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната

С настоящия проект на правилник се предлага отмяна в разпоредбите  на чл. 31 и чл. 33, които предвиждат, че за отглеждане, възпитание и обучение на децата в държавните детски градини към МО родителите или настойниците заплащат такси, както и реда за заплащането им. Отмяната на задължението за плащане на такси води и до отмяна на чл. 22, т. 3 от правилника.

В изпълнение на процедурата по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове е предвидено с приложения проект на правилник да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок. Измененията следва да се извършат в най-кратък срок, с цел своевременно привеждане на акта на министъра на отбраната в съответствие с горепосочените законови промени и създаване на необходимата организация по прилагането му, отчитайки факта, на предстоящото от 01.04.2022 г. влизане в сила на отпадане на задълженията за заплащане на такси в детските градини от страна на родителите /настойниците.

 


Дата на откриване: 12.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 април 2022 г. 13:43:11 ч.
Mladost_1312

Възражение срещу изменение и допълнение на Правилника за ДДГ към МО

Директорите на Държавните детски градини към министерство на отбраната "Младост", "Слава", "Средец", "Кокиче", "Светлина", "Калина" и "Детелина" категорично възразяват срещу така публикуваните промени в Правилника за организацията и дейността на ДДГ.

Ние предлагаме:

 1. Глава 4 да отпадне изцяло.
 2. В чл. 32 текста "заплащане по ред, определен от директора" да бъде променен на "заплащане по ред, определен от първостепенния разпоредител с бюджет".

Мотиви за предложението:

 1. Чл. 31 се отменя, поради промяната в ЗПУО на чл. 298, ал.3, в сила от 01.04.2022 г.  
 2. Чл. 32 се отнася към чл. 11 от настоящия правилник на МО и става дума за допълнителните образователни  дейности по желание на родителите и съобразно възможностите на детската градина, за които родителите заплащат такси.
 3. Чл. 33 се отменя, защото такси за посещение в детска градина не се заплащат, а ако става дума за таксите за допълнителните образователни дейности те са уредени с допълнително сключени договори между директорите и фирмата предоставяща тази услуга, поради което не е необходимо да се вписва в правилника. 
 4. Ако все пак оставите глава 4  е необходимо да се уточни каква допълнителна услуга визирате. Съгласно чл.68, ал.2 от ЗПУО: "В държавните детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с акт на финансиращия орган." 
 5. Обръщаме специално внимание, че "допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите" е услуга различна от допълнителните образователни услуги (като чужди езици, спортни дейности, различни видове танци, музика, приложни дейности и т.н). Тук става дума да се отглеждат деца почасово извън приетите със заповед на изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" и именно за това почасово отглеждане трябва да се определят правилата и нормите, които да се спазват от всички участващи страни.
 6. Като допълнителен коментар към т.4 бихме напомнили, че Директорите на ДДГ (изброени по-горе) са третостепенни разпоредители с бюджет и като такива нямаме право да определяме финансови правила за услуга като "ред за заплащане на допълнителна услуга по отглеждане на децата по заявено желание на родителите". Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да го направи съгласно цитираната по-горе т.4, изрично посочвайки в кои дни от седмицата и в кой часови диапазон може това да се извършва. В противен случай родителите може да поискат тази допълнителна услуга по отглеждане на децата им да се извършва вечер или събота и неделя извън работното време на детската градина.
 7. Ако е извън работното време на детската градина е логично да си зададем следните въпроси:
 • как ще се уреди заплащането на персонала като допълнителен труд осъществен извън часовата норма труд определена в трудовия му договор? 
 • с наличната численост на персонала как може да се уреди нормален ритъм на работа и почивка на работещите?
 • ако служителите откажат да дават извънреден труд ще бъде ли отпуснато допълнително щатно разписание за служители, които да изпълняват тази услуга?
 • кой ще осъществява контрола върху отглеждането децата в извън работното време?
 1. При определяне на реда и условията трябва да се има предвид:
 • по колко деца допълнително може почасово да се отглеждат?
 • за колко деца в извън работно време ще се организира тази дейност?
 • само правоимащи деца (на военнослужещи и цивилни служители на МО) ли ще се приемат за допълнително отглеждане
 • какъв вид персонал (педагогически, медицински, помощен) ще се предвиди и на каква бройка деца ще бъде отпуснат?
 • с какви медицински документи ще се приемат тези деца на почасово отглеждане?
 • на тези деца ще се осигурява ли храна, ще се осигурят ли допълнителни средства за материали, с които да се занимават?

В заключение бихме отбелязали, че с внедряване на тази допълнителна услуга се променя ролята на институцията – от образователна институция става център за отглеждане на деца.

Това е тема, която трябва да се дискутира, да се проучат нагласите на работещите в държавните детски градини и едва тогава да се извършват промени в правилника.