Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти

1. Причини, които налагат приемането на акта:

Наредба № 45 от.1995 г. за реда за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти /обн., ДВ, бр.110 от 1995 г., частично отменена относно думите добавките в храните, с изключение на разпоредбите за ензимните препарати и ароматните вещества – бр. 44 от 2002 г., изм., бр. 70 от 2002 г./ е издадена от министъра на здравеопазването на основание § 3 от допълнителните разпоредби във връзка с чл. 20 от отменения Закон за народното здраве, т.е. към днешна дата е с отпаднало правно основание. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. Същевременно, чл. 11, ал. 3 на ЗНА изисква отмяната на нормативен акт да се извърши с изрична разпоредба на отменящ акт. Поради това се предлага изричната отмяна на Наредба № 45 от.1995. Няма необходимост от издаване на аналогична нова наредба, поради обстоятелството, че съответната материя е уредена от Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.). Регламентът е пряко приложим и не е необходимо транспонирането му в националното законодателство.

2. Целите, които се поставят:

С отмяна на Наредба № 45 от 1995 г. се цели да бъде отменен акт, който няма практическо приложение и необходимост от съществуването му,. Прецизиране на нормативната уредба.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 45 от 1996 г. няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Резултатите, които се очакват от прилагането на проект на Наредба за отмяна на Наредба № 45 от 1995г. е приемането на акт, който ще отмени друг акт, за който няма необходимост от съществуването му, поради обстоятелството, че съответната материя е уредена от Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.).

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на Наредба № 45 от 1995 г. са осигурени на европейско ниво с регламенти.. Наличието на акт от националното право, който урежда същата материя е излишно.

На основание чл. 26 от ЗНА проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 14.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари