Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

Проектът на Постановление Министерския съвет предвижда въвеждането на  изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, приета с ПМС № 243/26.09.2019 г., обн., ДВ, бр. 77/2019 г., изм. и доп., бр. 37/2020 г.

Наредбата за електронната платформа урежда воденето и поддържането на електронната платформа за продажба на имоти, подготовката и обявяването на електронни търгове и условията и редът за провеждането им.

Предвид осъщественото надграждане на електронната платформа за продажба на имоти следва да се предвиди и промяна във функционалностите и начина на провеждане на електронни търгове като тези изменения следва да бъдат отразени и чрез промяна на разпоредбите на Наредбата за електронната платформа.

Водещо значение при изготвянето на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за електронната платформа има осигуряването на законосъобразност и ефективност на процедурите при провеждане на електронните търгове чрез преодоляване на съществуващите към настоящия момент затруднения и неясноти и синхронизиране на въведените нови функционалности в електронната платформа с нормативната уредба.

Контактна информация: Гергана Славкова, дирекция „Правна“, АППК, 02/9701 615.


Дата на откриване: 16.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари