Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Изготвянето на предлагания проект Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение цели да се оптимизира осъществяването на контрол и дейността на служителите осъществяващи контрол на пътното движение. Предвижда се контролът на пътното движение да се извършва предимно в движение (линейно), с цел установяване и отстраняване от трафика агресивните водачи, които са една от основните причини за настъпването на пътнотранспортни произшествия. Прецизирана е регламентацията на действия на полицейските служители при извършване на проверки на водачи на моторни превозни средства с цел осигуряване на безопасността на служителите и осигуряването на възможност за адекватни реакции при възникване на различни ситуации. С цел постигане на по - голяма обективност на контрола и прилагане на принципа за нулева толерантност, е предвидена възможност за прилагане от съответните ръководни служители на ротационен принцип на организиране на дейността по контрол на пътното движение. Предвидено е извършването на проверки на свидетелства за управление на моторни превозни средства, издадени от държави членки на Европейския съюз чрез Европейската информационна система за обмен на данни относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, издавани от компетентните органи на държави членки на Европейския съюз „RESPER“. Конкретизират се задълженията на преките ръководители, които имат подчинени служители с правомощия за осъществяване на контрол на пътното движение, което ще доведе до избягването на дублиране на отговорности. Измененията са насочени към възможността разпоредбите в инструкцията да бъдат прилагани и от други полицейски служители, на които са възложени правомощия за осъществяване на контрол на пътното движение, като всички служители с възложени такива функции, ще отразяват извършените проверки в ежедневна форма на отчет или приложените към инструкцията образци, което ще подобри отчетността на дейността и ще позволи по-добрия й контрол.


Дата на откриване: 26.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 април 2022 г. 13:57:56 ч.
asene

Грешен файл "Мотиви"

Здравейте

22 април 2022 г. 13:59:02 ч.
asene

Грешен файл "Мотиви"

Здравейте,

Моля, да приложите верния файл "Мотиви" към настоящата инструкция!