Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета

Причините за изготвяне на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (наредба) са следните: Първата причина, която налага приемането на наредбата, е че в Република България пребивават законно или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България множество граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) и членовете на техните семейства, които притежават превозни средства (ПС) тяхна собственост. След подписването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ, L 29/7 от 31 януари 2020 г.) (Споразумението за оттегляне), към 1 февруари 2020 г. се породи необходимостта от регулиране на обществените отношения по отношение регистрацията на притежаваните от тях превозни средства. Друга причина налагаща промяната е идентифицираният проблем, когато ПС е собственост на юридическо лице - търговец или на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, да има възможност ПС да се предоставя от собственика за ползване на регистриран негов клон, съответно, на териториално поделение и това обстоятелство да се отбелязва в свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС). В тези случаи е налице необходимост ПС да може да бъде представено за регистриране в звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по седалището на клона/териториалното поделение, като досегашното изискване регистрацията да се извърши в звено на Пътна полиция по адреса на регистрация на юридическо лице да се запазва като възможност. Приемането на наредбата се обуславя и от необходимостта да се гарантират в цялост вещните права на собствениците на ПС и да се регламентират изисквания, когато ПС е собственост на две и повече лица, действията по регистрация да могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при представяне на пълномощно с нотариална заверка на подписите на останалите собственици. Причините които налагат въвеждането са изготвяне на ясни правила за вписване в свидетелството за регистрация, като ползвател на превозното средство на физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, като към заявлението за регистрация де се предоставя нотариално заверено писмено съгласие на ползвателя или договор за лизинг, по силата на който превозното средство се предоставя за ползване, освен ако ползвателят или негов законен представител се яви лично, като в този случай той може да подписва заявлението за регистрация. На лице е необходимост да се запази действащото изискване това да става по искане на собственика. Тези изисквания следва да са релевантни и по отношение на клоновете на юридическите лица и териториалните поделения на държавните предприятия за вписване на ползватели в СРМПС, като е необходимо след предоставяне на документ, удостоверяващ че ПС е предоставено от управителният орган за ползване от клон на съответното юридическо лице или териториално поделение на държавно предприятие да става това отбелязване. Отчетени са процесите, които водят до забавяне или до невъзможност за срочното и качественото изпълнение на административните услуги по регистрация на ПС, в случаите на идентификация на ПС извън пунктовете за регистрация. В тази връзка е налице е необходимост от облекчаване на режима по отношение монтажа на табелите с регистрационен номер, като в случаите когато се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, табелите с регистрационен номер да могат да се монтират в пункта от служители на „Пътна полиция“, а в случаите когато не се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, само по желание на собственика табелите с регистрационен номер могат да се монтират от служители на „Пътна полиция“. Необходимо е въвеждане на ясна регламентация по отношение на превозни средства от категории М, N, O, за които има издаден валиден за целите на регистрацията ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.) (Наредба № 60 от 2009 г.), в случаите, когато превозното средство е напълно комплектовано, да се представят в оригинал всички валидни ЕО сертификати за съответствие за съответния етап на производство на превозното средство, издадени от производителя. Тези изисквания се обуславят от необходимостта за наличие на всички необходими данни за въвеждане в националният регистър на превозните средства. Също така е идентифицирана необходимост за събиране на пълна информация по отношение на ПС от категории M, N и О, които не притежават валиден сертификат за съответствие. В тези случаи, освен удостоверение за национално индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), или национално индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, признато за валидно на територията на Република България, съгласно Наредба № 60 от 2009 г., следва да може да се представи и европейско индивидуално одобрение съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (L ОВ. бр. 151 от 14 юни 2018 г.). За облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса издаваните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ индивидуални одобрения следва да могат да се предоставят по електронен път от ИААА. Друга причина, която налага издаването на наредбата е необходимостта от създаване на възможност заявлението за прекратяване на регистрацията на ПС да може да бъде подавано и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис. За намаляване на административната тежест, заявителят следва да се уведомява, че услугата ще бъде извършена след заплащане на държавна такса. На лице е необходимост от намаляване на административната тежест по отношение на лицата - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи като основна търговска дейност внос, производство и/или продажба на превозни средства, като решаването на този проблем може да стане, чрез промяна в срока за предоставяне на временни табели с регистрационен номер и увеличаването му от една на три години. Идентифицирана е необходимостта от регламентиране на процеса по регистрация на ПС за ползване на МВР по отношение заплащането на стойността на табелите с регистрационен номер. С предложеното изменение и допълнение в наредбата се цели да бъдат изпълнени изискванията на приложимата нормативна рамка за бюджетните организации с оглед недопускане извършването на плащания между разпоредителите с бюджет в рамките на първостепенния разпоредител с бюджет. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт в горния смисъл.


Дата на откриване: 26.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2022 г. 16:52:42 ч.
asene

Утежняване на административната тежест за граждани

Уважаеми Госпожи и Господа,

Считам че предложения Параграф 3 т.1 от НИД на Наредба I-45 трябва да отпадне, като дори се въведат  и други промени в чл.4, ал.2 на наредбата които да спазват общата философия за облекчаване на административната тежест за граждани и бизнес в България.

Кога две или повече лица може да са собственици на едно ПС? Най-честите възможни случаи са:

Когато го придобият възмездно, която сделка е осъществена и за нея е издадена фактура или с изповядана сделка пред нотариус с нотариална заверка на подписите.

Друга възможност е да го получат по наследство.

Защо е необходимо да се утежнява административната дейност в отделите на ПП на МВР с явяване на повече граждани или събиране на повече документи, за чиято нотариална заверка се събират такси? Когато дадено ПС е закупено в режим на СИО от вносител на автомобили, било то фабрично нови или употребявани, за него е платена сума "от семейния бюджет" и след регистрацията му при подаване на Декларация по чл. 54 от ЗМДТ инспекторът по приходите в отдел МДТ на съответната община е длъжен да разпредели идеалните части по 1/2. При евентуална продажба за изповядване на сделката отново следва да се явят двамата съпрузи. Нито един от тях няма да остане "неинформиран", че притежава ПС, което е регистрирано в ПП при СДВР/ОДМВР. 

В хипотеза, че две или повече лица нямащи роднински отношения помежду си закупуват  ПС, то те следва да се явят пред нотариус, където всеки един от тях ще бъде "уведомен", че ще закупи ПС, което в последствие ще бъде регистрирано.

В хипотезата, че наследници получават ПС по наследство от техен наследодател: Аналогично на възможността да се подаде Декларация по чл.14 от ЗМДТ от един от наследниците или след изтичане на 6 месечен срок от смъртта на наследодателя инспектора по приходите да трябва сам да разпредели новообразуваните партиди на база информацията от НБД "Население" /чл.14, ал.6 от ЗМДТ/, считам че може да се предвиди възможността един наследник да се яви в отдел на ПП при СДВР/ОДМВР с удостоверение за наследници и да може да извърши пререгистрацията на ПС.

С уважение: Асен Михалков

19 април 2022 г. 18:56:05 ч.
maria81

Административна тежест за наследници

Във връзка с измененията в чл. 18, би следвало изрично да се запише, че при повече от един собственик (напр. при наследяване на МПС) е допустимо заявлението за прекратяване на регистрацията - онлайн, както и на гише в "Пътна полиция" - да се заяви и потвърди от един от собствениците (наследниците). В момента, дори да се направи онлайн заявка, пак е необходимо всички наследници да се явят в Пътна полиция за окончателното предаване на талона, регистрационните табели и др.

Сегашната уредба създава следната ситуация при повече от един собственик (от наследство): на гишето се изисква присъствието на всички наследници, дори когато става въпрос за прекратяване на регистрация за автомобил, предаден за разкомплектоване. Така може да се окаже, че фирмата за бракуване вече е приела автомобила и е издала необходимия документ, но Пътна полиция отказва да го приеме, ако не се явят всички наследници. Тогава продължава да се начислява пътен данък за автомобил, който отдавна е рециклиран, но регистрацията му в МВР стои активна. Другият вариант е наследниците да "пазят" МПС, което не е в движение, вместо да го бракуват, само защото не могат да се съберат всички наследници на едно място. В 21. век това е съвсем реален казус, предвид емиграцията и КОВИД ограниченията.

По тази причина предлагам наредбата да предвиди възможност един наследник да прекрати регистрация на МПС вече предадено за разкомплектоване, без да е необходимо присъствието или нотариалното упълномощаване от всички останали наследници. Нотариалната заверка на пълномощно в посолство/консулство може да бъде особено сложна и проточена във времето процедура. Смъртта на близко лице е достатъчно тежка ситуация и не е необходимо да бъде създавана допълнителна административна тежест за наследниците.

29 април 2022 г. 10:05:42 ч.
EMILMITKOV

"ПОСТОЯНЕН АДРЕС" или "МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ" ("местожителство")

 

Вместо да пишете/създавате много и сложни за разбиране НАРЕДБИ, има просто решение - трябва понятието [постоянен адрес] да бъде заменено с понятието [място на пребиваване]……..

 

  1. ["постоянен адрес" или "регистриран адрес"](1) – означава мястото/адресът, където лицето е вписано в регистъра на населението – ЕСГРАОН [«Гражданска регистрация е вписване на лицата в регистъра на населението.» - Член 1.(2) от Закон за гражданската регистрация]

 

  1.  ["място на пребиваване" или "местожителство"](2) – означава мястото/адресът, където лицето обичайно или постоянно пребивава/живее – [«Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.» - Член  35.(1) от Конституцията на БЪЛГАРИЯ]
  2. [обичайно пребиваване](2) - ["обичайно местопребиваване" означава мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. Само следните лица следва да се считат за обичайно пребиваващи във въпросния географски район:  (i) тези, които са живели в своето обичайно местопребиваване в продължение най-малко на дванадесет месеца преди референтната дата;  или  (ii) тези, които са пристигнали в своето обичайно местопребиваване през последните дванадесет месеца преди референтната дата с намерението да пребивават там най-малко една година.»Член 2 буква (г) от Регламент (ЕО) 763/2008]

 

[«Когато обстоятелствата, посочени в подточка (i) или (ii), не могат да бъдат установени, “обичайно местопребиваване” означава мястото на законно или регистрирано местожителство» – Член 2 буква (г) от Регламент (ЕО) 763/2008]

 

 

["обичайно пребиваване" е мястото, където дадено лице обикновенно живее повече от 185 дни през последните 12 последователни месеца поради лични или трудови връзки, или ако лицето няма трудови връзки - поради лични връзки, които сочат тясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее.  За обичайно пребиваване на лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повече държави членки, се смята мястото, където са личните му връзки, при условие че лицето редовно се връща там. Спазването на последното условие не е необходимо, ако лицето пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена продължителност. Следването в университет или в друго учебно заведение не се смята за смяна на обичайно пребиваване.» – § 6 точка 46 от Закона за движение по пътищата]      

12 май 2022 г. 11:52:03 ч.
fikri@advokatifrp.eu

Допълване на чл.40, ал.1 от Наредба №I-45 от 24.03.2000г. с хипотезата по чл.431,ал.6 ГПК

В практиката съществува проблем при изпълнение на исканията по чл.431,ал.6 от ГПК от съдебни изпълнители за временно спиране от движение на регистрирани превозни средства на длъжници по изпълнителни дела. Органите на МВР отказват да изпълняват исканията на съдебни изпълнители по чл.431, ал.6 от ГПК за временно спиране от движение с мотива,че в чл. 40,ал.1 от Наредбата не е предвидена разпоредба, която да им дава възможност да изпълнят подобно искане. Така непълнотата в Наредбата става причина за възпрепятстване изпълнението на  норма от по-висш ранг -на разпоредба от ГПК.

За да се даде  възможност за реално и практическо приложение на чл.431, ал.6 от ГПК, предлагам разпоредбата на чл.40, ал. 1 от Наредбата да бъде допълнена  с нова точка, регламентираща спиране от движение на ППС по искане на съдебен изпълнител  по чл.431, ал.6 от ГПК.Омбудсманът вече е давал подобни препоръки, но явно не са  съобразени.