Обществени консултации

Проект на ПМС за отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост

Проектът на постановление предвижда отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост (Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.) и отмяна на Постановление № 161 на Министерския съвет от 4 август 2017 г., с което наредбата е приета. Наредбата за представителите по индустриална собственост е приета на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), като с нея са уредени условията и реда за упражняване на професията представител по индустриална собственост. С приети през 2020 г. изменения и допълнения на ЗПРПМ (Обн., ДВ, бр. 92 от 2020 г.) отпада основанието в чл. 3, ал. 1 за издаване на изрична наредба, като вместо това в закона е създадена Глава осма „б“ – „Представители по индустриална собственост“. С действащия закон са регламентирани: изискванията за упражняване професията представител по индустриална собственост; провеждането на изпит за придобиване на професионална квалификация; обучението за придобиване на професионална квалификация; признаването на професионална квалификация; учредяването на дружества и съдружия на представители по индустриална собственост; Регистъра на представители по индустриална собственост и Регистъра на дружествата и съдружията на представители по индустриална собственост; правилата в производството по вписване в регистрите и обстоятелствата, подлежащи на вписване; режимът за еднократно или временно предоставяне на услуги от чуждестранни представители; режимът за преустановяване упражняването на професията представител и отписване от регистъра; правата и задълженията на представителите по индустриална собственост, както и правата и задълженията на дружествата и съдружията на представители по индустриална собственост и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост; имуществената отговорност на лицата, извършващи дейност по представителство, и техните дружества или съдружия. Въведената в ЗПРПМ цялостна уредба на представителите по индустриална собственост и техните дружества и съдружия изключва приложението на Наредбата за представителите по индустриална собственост. С приемането на предложения проект на постановление се цели предотвратяването на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с правната регламентация на дейността на представителите по индустриална собственост и ще бъде постигнато съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.


Дата на откриване: 19.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари