Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Във връзка с приключването на обучението на първия випуск ученици, обучавани по реда и при условията на Закона за предучилищното и училищното образование и в резултат на постъпили въпроси и предложения от директори на училища и от регионалните управления на образованието се налага приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Промените са в три основни посоки:

  1.  Изменения, насочени към продължаващо облекчаване на административната тежест и улесняване на процесите в училищното образование
  2. Хармонизиране на текстове и еднозначно уреждане на елементи, засягащи изпитванията и изпитите в  процеса на обучение
  3. Хармонизиране и прецизиране на текстове, засягащи признаването на обучение в училище на чужда държава

В резултат на прилагането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците се очаква продължаващо облекчаване на административната тежест и улесняване на процесите в училищното образование. Премахване на ограниченията и отваряне на по-широки възможности за гъвкавост при включване на различни видове задачи в изпитите. Прецизиране на условията за установяване на входното равнище, еднозначно се определя продължителността на различните видове изпити. Чрез отстраняване на ненужни текстове, които затрудняват прилагането им, се внасят допълнителни уточнения при провеждането на приравнителните изпити и на изпитите за промяна на оценката. Да се подпомогне дейността на експертните комисии в регионалните управления на образованието и директорите на училища, от които се очаква определяне и организиране на приравнителни изпити на ученици на които е признато  обучение в училище на чужда държава.


Дата на откриване: 28.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2022 г. 19:15:40 ч.
Aziti

Резултати

Припомням Ви, че същият закон признава съществуването на формално, неформално и информално образование.

Хубаво би било да се развие механизъм за оценяване на резулатате от неформалното и информалното образование и съобразяване на формалното образование и учебния план с реалността. Конкретно визирам изучаването на втори чужд език в гимназиален етап на обучение. Към момента на ученици със сертификати С1 и С2 по чужд език се преподава ниво А1 и А2. Симулирането на обучителен процес и поведение в стил "отбиването на номер" може да се възприеме от учениците като модел за подражаване и нагласа за работа.