Обществени консултации

Проект на 3акон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Законът за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) цели Държавното предприятие „Държавна петролна компания”, създадено с изменения в посочения закон, обнародвано в брой 65 на Държавен вестник от 21.07.2020 г. да бъде закрито. Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ бе създадено със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, юридическо лице със седалище София. Предметът му на дейност е създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВЗ; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти. Направените анализи сочат, че съществуването на ДП ДПК е необосновано от гледна точка на защитата на държавния и обществения интерес, икономическата логика и защитата на конкурентния пазар на горивата в България.


Дата на откриване: 28.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 май 2022 г. 12:22:05 ч.
ivoatanasov13@yahoo.com

Становище относно мотиви към закона за изменение и допълнение на закона за държавните резерви и воен

Във връзка с изложените мотиви към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси искам да направя следния коментар, зад който заставам с името си и тридесет годишния ми опит в търговията с нефт и нефтопродукти и контрола на качеството:

- направените в мотивите анализи сочат, че авторът или авторите им напълно не познават този вид икономическа дейност и специфичните й особености на българския пазар.
- при съществуването на ДП ДПК държавният интерес е напълно защитен, тъй като се дава възможност посредством законите на свободния пазар да се постигне овладяване на цените и повишаване на конкуренцията в сектора.
- функционирането на ДП ДПК гарантира, че общественият интерес също ще бъде защитен, особено в настоящия момент, тъй като ще има алтернатива на предлаганите  в момента, като произход, течни горива.
- ако следваме икономическата логика, на база на котировките на нефт сорт “Брент”, след доставка, преработка, плащане на акциз и ДДС, цената, която ще се получи за един литър гориво за дизелови двигатели ще бъде 2,50 лв. Това показва, че ДП ДПК не само няма да е в тежест на държавния бюджет, а ще се самоиздържа и ще носи приходи в него.
- що се отнася до конкурентния пазар, то такъв реално в момента не съществува, тъй като единственият източник за доставка на течни горива на всички икономически оператори, дори и за цитираните международни корпорации, е един и същ.
- в така създадената структура и организация на работа в ДП ДПК няма никакви възможности за злоупотреби или прояви на корупция. В действащата нормативна уредба е предвидено контролът върху дейността на предприятието да бъде осъществяван от редица държавни органи и институции, което дава допълнителна гаранция в тази посока.
- със създаването на държавни данъчни складове, подлежащи на регистрация по общия ред на закона, ще се осигури равнопоставеност на всички икономически оператори. Според изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове всеки литър течно гориво трябва да премине през такъв склад, на територията на който задължително става смесването на минерално с биогориво преди да бъде пуснато за разпространение на пазара.
 
Във връзка с това експертното становище, което поддържам, считам че с оглед настоящата икономическа ситуация, засягаща сериозно пазара на течни горива в страната, съществуването на ДП ДПК е крайно необходимо. С цел защита на държавния и обществения интерес, следва предложеният законопроект да бъде изцяло отхвърлен, като бъдат предприети действия в посока приемане на законодателни промени, гарантиращи възможността предприятието да започне нормалното си функциониране. Нека не повтаряме грешките, които допуснахме със закриването на Нефтоимпекс,приватизацията на Химимпорт и Петрол, което ни постави в 100% зависимост от търговската политика на една чуждестранна компания.