Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР е изготвен, тъй като АМВР е бенефициент на проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура“ - рег. № BG05M2OP001-2.016-0023-C01, изготвен по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“. Проектът предвижда разработване и внедряване на пет нови учебни съвместни учебни програми за обучение на студенти за придобиване на ОКС „магистър“: „Защита правата на човека“, „Противодействие на киберпрестъпността“, „Безопасност на пътното движение“, „Управление при кризи от хуманитарен характер“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително-информационни модели“. Партньори на АМВР в проекта са Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Университетът по архитектура, строителство и геодезия и Медицинският институт на МВР, с които е сключено споразумение за партньорство. Съгласно утвърдените срокове по проекта първият прием на студенти в новите магистърски програми трябва да се реализира през предстоящата 2022/2023 учебна година.


Дата на откриване: 3.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари