Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях

 

Проектът има за цел да се прецизират и актуализират документите, необходими за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и дейности и за извършване на промени в издадени лицензи, като се съобразят с изискванията на новия ЗХ, в сила от 01.07.2012 г.
При изготвянето на проекта на нормативен акт е използван нов подход към структуриране на разпоредбите в сравнение с този в действащата Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по ЗХ (обн. ДВ, бр. 54 от 2002 г., посл. изм. и доп. бр. 30 от 2011 г.). В новата структура на проекта се въвеждат и изцяло нови разпоредби, определящи необходимите документи за издаване на лиценз за игрите от разстояние и за вписване на промяна в титуляра на лиценза при извършено преобразуване по чл. 39 от ЗХ, като същевременно отпадат част от документите, изискуеми по действащата наредба. Всичко това налага отмяната на действащия нормативен акт и подготовката на изцяло нов проект на наредба.
В самостоятелно обособени глави в проекта са изчерпателно изброени необходимите документи за издаване на първоначален лиценз за организиране на хазартни игри, съответно за производство, разпространение и сервиз и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. Предвидени са разпоредби за необходимите документи за издаване на решение за потвърждаване на направените инвестиции при първоначален лиценз. В проекта е използван подхода на изброяване в една разпоредба на общите документи, необходими за проверка и проучване на искане за издаване на лиценз и приложими към всеки вид игра, включително и когато се организира от разстояние – чрез Интернет или чрез електронни съобщителни средства. В последващи самостоятелни разпоредби са изброени документите, доказващи наличието на специфичните изисквания за отделните видове хазартни игри. Този подход позволява лесно и бързо да се идентифицират необходимите документи, които заинтересованите лица трябва да представят при подаване на искане за издаване на лиценз.
В проекта е запазена тенденцията за намаляване на административната тежест чрез намаляване на документите, подавани при извършване промени в обстоятелствата по издаден лиценз. Изцяло нов момент е регламентирането на необходимите документи, които се подават за издаване на решение по чл. 39, ал. 5 от ЗХ при извършване на преобразуване на търговско дружество – организатор на хазартни игри или дейности по ЗХ.
В проекта са посочени необходимите документи за идентификация и в случаите, когато искател на лиценз е търговско дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Щвейцария. Предвидени са и съответните документи за идентификация на собственици, съдружници или акционери с квалифицирано участие в такива дружества.
Посредством изчерпателното изброяване на документите, необходими за получаване на лиценз, се гарантира правна сигурност при преценката за наличието или липсата на посочените в закона задължителни изисквания.


Дата на откриване: 25.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.10.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 октомври 2012 г. 17:28:03 ч.
m.grigorova

Становище от БТАПОИИ

Становището от БТАПОИИ, свързано с проекта на ПМС за приемане на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, може да намерите в прикачения файл.