Обществени консултации

проект на Инструкция за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси”

В следствие на направени изменения на разпоредбите на чл. 12 на Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, с които се регламентират нови процедури по въвеждането на данните от електронните атестационни формуляри в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР) се налага изменение на Инструкция № И-5.

С проекта на инструкция, изготвен на основата на Инструкция № И-5, се променя начина на изготвяне и подаване на заявки за достъп. Заповедите на командирите/началниците за определяне на потребители в АСУ на ЧР се предвижда да се съгласуват с длъжностните лица по защита на данните. Заявките за достъп се изготвят само в електронен вид и се изпращат директно до изпълнителя, с прикачена заповед за определяне на потребители. Описани са и възможните права за достъп  до подсистемите и модулите на АСУ на ЧР.

Допълнително се прецизират отделни разпореди на инструкцията. Тези изменения обхващат повече от 2/3 от инструкцията и въпреки, че те не изменят по същество логиката на нормативния акт, е целесъобразно да бъде издадена нова такава.

Въвеждането на данни в новия модул „Атестиране“ следва да започне от 01 юли 2022 г., като преди това е необходимо да се извършат промени в програмните продукти за заявяване на достъп по електронен път. Необходимо е да бъдат издадени заповеди за определяне на потребители за модул „Атестиране“ в АСУ на ЧР и да бъде заявен достъп до модула от системата. На определите длъжностни лица трябва да бъде проведено и обучение за коректно въвеждане на данните от атестационните формуляри в АСУ на ЧР.

Предвид горепосоченото е наложително обществените консултации да бъдат проведени в спешен порядък, в съкратени срокове, в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, за период от 14 дни.

 


Дата на откриване: 10.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2022 г. 13:15:15 ч.
dimcheva

Техническа грешка

"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) В 50-дневен срок от влизането в сила на инструкцията, командирите (началниците) на военни формирования или ръководители на структури издават заповеди по чл. 10, ал. 2 и организират изготвянето на електронни заявки по чл. 43 от инструкцията, за потребители в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси."

Заповедите се издават по реда на чл. 10, ал. 1.

Предлагам:

"чл. 10, ал. 2" да стане "чл. 10, ал.1" в § 2. (1) на ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.