Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното

 

С проекта ще се осигури по-ефективно изпълнение на контролните функции на Изпълнителната агенция по лозата и виното по спазването на изискванията на националното законодателство и европейското право по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството, преработката и търговията на лозаро-винарски продукти, оцет и плодови вина.

 

  Отговорна структура:

   Изпълнителна агенция по лозата и виното, Министерство на земеделието

  Електронен адрес:

   m.bojilova@eavw.com

 


Дата на откриване: 11.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2022 г. 16:11:24 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 2. За издаване на протокол от лабораторно изпитване се събира такса в размер на 5 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам членът да отпадне, защото не е обоснован с правна норма от ЗВСН, за която се отнася.

Ако е част от услугата по чл. 1- предлагам да се прецени дали цената на услугата не покрива издаване на протокола и ако не- сумата в размер на 5.00лв. да се добави към нея.

Ако нито едно от двете предложения не се приеме предлагам да се анализира допълнителната административна тежест върху задълженото лице по ЗВСН, която се изразява в: администриране на задължаването по таксата, осчетоводяване на задължението по таксата, осчетоводяване на плащането, приключване на разхода, документиране в хартиен/електронен вид на операциите, проверка и контрол за коректност на операциите, плащане на банкова такса за нареждане на плащането на таксата, разпечатване на хартия на документа за извършено плащане, заверка на хартиеното копие от отговорно лице за вярно с оригинала, предаване на лице, което ще контактува с ИАЛВ.

 

 

Чл. 5. За заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде се събира такса в размер на 3 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам членът да отпадне, защото в ЗВСН е не определена такава услуга, която потребителят да има право да избира дали за възложи на ИАЛВ за извършване, а императивно е записано „… Сертификатите по ал. 1, т. 1 се заверяват от териториалните звена на ИАЛВ …“. В този случай потребителят е задължен да изпълни вменено му задължение по ЗВСН, а разходите на ИАЛВ за тази дейност следва да са включени в трансфера от бюджета на МЗм към ИАЛВ.

Допълнително основание за отпадане на члена е и повторно въвеждане на такса за сертификат за произход на грозде по ЗВСН, като НЛВК събира такава такса и с посочения член ИАЛВ повторно ще начисли такса за заверка, която е изцяло документална, и в ЗВСН не е посочено каква допълнителна информация се създава с тази заверка, която не може да се получи по служебен път и в електронен формат от НЛВК.

Във връзка с предходните две констатации следва да се отчете и факта, че въвеждането на такава такса от страна на ИАЛВ ще създаде допълнителна административна тежест върху задълженото лице по ЗВСН, която се изразява в: администриране на задължаването по таксата, осчетоводяване на задължението по таксата, осчетоводяване на плащането, приключване на разхода, документиране в хартиен/електронен вид на операциите, проверка и контрол за коректност на операциите, плащане на банкова такса за нареждане на плащането на таксата, разпечатване на хартия на документа за извършено плащане, заверка на хартиеното копие от отговорно лице за вярно с оригинала, предаване на лице, което ще контактува с ИАЛВ.

 

16 май 2022 г. 16:11:38 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 6. За разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители), се събира такса в размер на 12 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам членът да отпадне.

Посочената такса е във връзка с промяна във вписаните в регистъра по чл. 27 обстоятелства, като този регистър е създаден за целите на контрола на ИАЛВ върху производствения потенциал в страната.

Задълженото лице не може да избере да не възложи на ИАЛВ извършване на актуализацията на неговите данни в регистъра, т. е липса възможност за избор на услуга, а се изпълнява задължение по ЗВСН, като без него ИАЛВ не може да извършва своята контрола дейност, и разходите на ИАЛВ за тази дейност следва да са включени в трансфера от бюджета на МЗм към ИАЛВ.

Допълнително, значителна част от промените, които настъпват в данни на задължено лице по ЗВСН са налични в повече от една държавна институция, и то в електронен формат(xml и др.), заради което не следва да се събира такса за информация, която може да се ползва служебно от ИАЛВ за актуализация на регистъра.

Следва да се отчете и публичността по чл. 27, ал. 1 на регистъра, и че той е достъпен и наличен на страницата на ИАЛВ, като с подходящи форми (html, xml и др.) самото задължено лице може да въвежда променените данни, които само да се одобряват от ИАЛВ за вписване в регистъра.

Ако не се приеме предложението за отпадане на члена предлагам да се анализира правната рамка на ЗВСН във връзка със съдържанието на чл. 27, ал. 4, където е разписано задължението на правилника към ЗВСН, че трябва да определи съдържанието на досиетата в регистъра, а такъв правилник няма приет, и следователно няма законово съдържание на досие, което да подлежи на актуализиране, и за което да се плаща таксата.

 

 

Чл. 7. За разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители), се събира такса в размер на 12 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам членът да отпадне.

Посочената такса е във връзка с промяна във вписаните в регистъра по чл. 27 обстоятелства, като този регистър е създаден за целите на контрола на ИАЛВ върху производствения потенциал в страната.

Задълженото лице не може да избере да не възложи на ИАЛВ извършване на актуализацията на неговите данни в регистъра, т. е липса възможност за избор на услуга, а се изпълнява задължение по ЗВСН, като без него ИАЛВ не може да извършва своята контрола дейност, и разходите на ИАЛВ за тази дейност следва да са включени в трансфера от бюджета на МЗм към ИАЛВ.

Допълнително, значителна част от промените, които настъпват в данни на задължено лице по ЗВСН са налични в повече от една държавна институция, и то в електронен формат(xml и др.), заради което не следва да се събира такса за информация, която може да се ползва служебно от ИАЛВ за актуализация на регистъра.

Следва да се отчете и публичността по чл. 27, ал. 1 на регистъра, и че той е достъпен и наличен на страницата на ИАЛВ, като с подходящи форми (html, xml и др.) самото задължено лице може да въвежда променените данни, които само да се одобряват от ИАЛВ за вписване в регистъра.

Ако не се приеме предложението за отпадане на члена предлагам да се анализира правната рамка на ЗВСН във връзка със съдържанието на чл. 27, ал. 4, където е разписано задължението на правилника към ЗВСН, че трябва да определи съдържанието на досиетата в регистъра, а такъв правилник няма приет, и следователно няма законово съдържание на досие, което да подлежи на актуализиране, и за което да се плаща таксата.

 

16 май 2022 г. 16:11:52 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 9. (1) Таксите се заплащат, както следва:

(2) Дължимите такси се заплащат по банков път или чрез системата за електронно плащане на интернет страницата на ИАЛВ. За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Изпълнителна агенция по лозата и виното.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Към настоящият момент, и след проверка на електронната страницата, ИАЛВ не разполага с функционалност на административно- информационната си система за приемане на плащания по електронен път, например чрез „Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация“, виртуален ПОС терминал. Също така в ТЗ на ИАЛВ няма инсталирани физически ПОС терминали.

За такси между 3.00лв. и 12.00лв. част от задължените лица по ЗВСН ще желаят да платят с банкова карта, с цел намаляване на разходите по плащането.

В проекта на доклад в раздел „Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба“ е записано „За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/ други плащания по бюджета на Министерството на земеделието.

Предлагам да се поясни как ще бъдат финансирани допълнителните разходи на ИАЛВ за въвеждане на електронното плащане, в някой от посочените варианти или друг такъв, и в какъв размер се очаква да бъдат тези разходи.